Інститут інформаційних технологій в економіці

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри інформаційних систем в економіці регламентована законодавством України («Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також іншими законодавчими та нормативними актами України); Статутом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Стратегією розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2018–2025 роки та Програмою інноваційного розвитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана на 2019–2021 роки, наказами та розпорядженнями ректора ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», Положенням про кафедру та у відповідності до Перспективного плану розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за науковим напрямом «Комп’ютерні науки» на період з 2020 р. по 2025 р.

Програма стратегічного розвитку кафедри ІСЕ на період із 2018 р по 2022 рр. спрямована на підвищення результативності діяльності кафедри і стосується усіх напрямів її діяльності: наукової-дослідної, навчально-методичної, міжнародної, організаційної, кадрової.

Наукова школа з інформаційних систем і технологій, що створена на кафедрі, бере свій початок з кінця 60-х років ХХ ст. і розвивається до тепер (детальніше).

Наразі налічується більше 30 інноваційних напрямів діяльності наукової школи в контексті розвитку наукового напряму «Комп’ютерні науки» (детальніше).

Робота кафедри має комплексний характер, навчально-виробнича діяльність узгоджується з науково-дослідницькою роботою. Підвищення наукового рівня кадрового складу кафедри інформаційних систем в економіці забезпечується шляхом підготовки докторів філософії та докторів наук через цільову аспірантуру і докторантуру, а також через прикріплення до кафедри в плані підготовки наукового дослідження. Основні завдання:

 • виявляти перспективні напрями наукових досліджень в галузі інформаційно-комунікаційних технологій і систем;
 • започаткувати проведення науково-практичних конференцій за напрямом «Цифрові технології в економіці» із залученням провідних науковців і практичних працівників ІТ-сфери;
 • розробити орієнтовну тематику секцій щорічних науково-практичних конференцій, які проводяться кафедрою; публікувати наукові статті за результатами досліджень;
 • теми курсових, бакалаврських, магістерських робіт підпорядкувати загальній комплексній темі кафедри; те ж саме стосується і тем кандидатських і докторських робіт, які мають випливати із загальної концепції;
 • залучати талановиту молодь до вступу до університету через творчі конкурси, олімпіади, Малу академію наук, конкурси студентських наукових робіт тощо;
 • активніше залучати до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької роботи провідних вчених як України, так і Європи, запрошувати лекторів і висококваліфікованих спеціалістів з європейських університетів для проведення циклу лекцій і майстер-класів;
 • мотивувати студентів до участі у конкурсах наукових робіт, олімпіадах з мови і перекладу, до написання наукових статей і участі у конференціях;
 • через вимоги, що з'явилися останнім часом щодо необхідності публікацій за кордоном, інтенсифікувати роботу у цьому напрямку;
 • окремо спрямувати увагу кафедри на необхідність написання монографій;
 • постійно працювати над підвищенням рівня наукових кадрів, вдосконалювати діяльність аспірантури та докторантури через посилення контролю за підготовкою і якістю дисертацій та здійсненням наукового керівництва;
 • готувати наукові кадри не лише для себе, але й для інших ЗВО України та світу;
 • загалом працювати над підвищенням рейтингу кафедри в освітянському просторі, пропагуючи здобутки кафедри й висвітлюючи її діяльність на різних заходах.

В рамках стратегічного розвитку кафедри, сформульовані пріоритетні завдання наукової роботи на період із 2020 р. по 2025 р. та ведеться робота щодо їх реалізації у найближчому майбутньому (детальніше). 

При кафедрі інформаційних систем в економіці діє Інститут інформаційних систем в економіці (ІІСЕ, директор – д.е.н., професор С.В. Устенко), що здійснює науково-дослідну діяльність у сфері проектування, створення та впровадження систем автоматизованого управління складними об’єктами, зокрема на підприємствах, фірмах, в банках та інших організаціях з використанням сучасних інформаційних технологій, результати яких впроваджуються в навчальному процесі напряму підготовки «Комп’ютерні науки» (детальніше).

З 2014 року на кафедрі інформаційних систем в економіці для забезпечення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів матеріально-технічною базою та програмним забезпеченням для виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт із розроблення та застосування перспективних інформаційних систем і технологій у галузях економіки, техніки, освіти тощо; впровадження результатів дослідження в навчально-методичну роботу кафедри, підвищення конкурентоспроможності фахівців зі спеціальності «Комп’ютерні науки» було створено Навчально-наукову Лабораторію інформаційних управляючих систем і технологій (детальніше). 

Значну увагу в рамках розвитку наукового потенціалу кафедра інформаційних систем в економіці приділяє роботі з молоддю, яка має хист та бажання займатись науковою діяльністю. Сформовано кілька напрямів розвитку дослідницької діяльності молодих учених: науковий гурток з робототехніки, студентська наукова лабораторія, дискусійний клуб ІT-GF-ISE тощо (детальніше). Окрім даного цього, кафедра та уповноважені її представники ведуть роботу щодо популяризації досягнень своєї наукової школи та наукових напрямів, науково-технічних заходів серед майбутніх вступників та абітурієнтів, науковців, дослідників, колег, як з України, так і закордону (детальніше).

У рамках наукової діяльності кафедри інформаційних систем в економіці ведеться активна робота у напрямку підготовки висококваліфікованих наукових кадрів (детальніше)

За участі кафедри інформаційних систем в економіці відбувається реалізація кількох масштабних матеріально-технічних та інноваційних проектів (детальніше). 

Серед позитивних результатів наукової діяльності кафедри можна відмітити зростання кількості наукових публікацій у виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Copernicus та інших). Зокрема, за звітний період збільшилась кількість наукових публікацій, що мають які мають імпакт-фактор (Scopus, Web of Science): кількість публікацій (статей) складає 19, з них: 15 – опублікованих в Україні (періодичні видання категорії А, B),  4 – опублікованих закордоном,  кількість публікацій в Scopus та Web of Science – 11. Результати науково-дослідної роботи співробітників кафедри щороку оприлюднюються у відповідних звітах (детальніше).

У рамках наукової діяльності кафедри інформаційних систем  в економіці  проводяться Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні», наукові круглі столи, наукові гуртки, олімпіади з програмування інформаційних систем, участь у яких приймають студенти, аспіранти, молоді науковці та дослідники як з України, так і з Польщі, Німеччини, Болгарії та інших країн (детальніше).

Остання редакція: 28.12.21