Інститут інформаційних технологій в економіці

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри інформаційних систем в економіці регламентована законодавством України («Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», а також іншими законодавчими та нормативними актами України); Статутом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та іншими програмними документами розвитку університету, наказами та розпорядженнями ректора КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, що регламентують: 

Дана діяльність здійснюється згідно з Положенням про кафедру інформаційних систем в економіці та відповідно до Перспективного плану розвитку університету за науковим напрямом «Комп’ютерні науки» на період з 2020 р. по 2025 р.

Наукова школа з інформаційних систем і технологій, що створена на кафедрі, бере свій початок з кінця 60-х років ХХ ст. і розвивається до тепер (детальніше).

Наразі налічується понад 30 інноваційних напрямів діяльності наукової школи в контексті розвитку наукового напряму «Комп’ютерні науки» (детальніше).

Робота кафедри має комплексний характер, навчально-виробнича діяльність узгоджується з науково-дослідницькою роботою. Підвищення наукового рівня кадрового складу кафедри інформаційних систем в економіці забезпечується шляхом підготовки докторів філософії та докторів наук через цільову аспірантуру і докторантуру, а також через прикріплення до кафедри в плані підготовки наукового дослідження. Основні завдання:

 • виявляти перспективні напрями наукових досліджень в галузі інформаційно-комунікаційних технологій і систем;
 • започаткувати проведення науково-практичних конференцій за напрямом «Цифрові технології в економіці» із залученням провідних науковців і практичних працівників ІТ-сфери;
 • розробити орієнтовну тематику секцій щорічних науково-практичних конференцій, які проводяться кафедрою; публікувати наукові статті за результатами досліджень;
 • теми курсових, бакалаврських, магістерських робіт підпорядкувати загальній комплексній темі кафедри; те ж саме стосується і тем кандидатських і докторських робіт, які мають випливати із загальної концепції;
 • залучати талановиту молодь до вступу до університету через творчі конкурси, олімпіади, Малу академію наук, конкурси студентських наукових робіт тощо;
 • активніше залучати до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької роботи провідних вчених як України, так і Європи, запрошувати лекторів і висококваліфікованих спеціалістів з європейських університетів для проведення циклу лекцій і майстер-класів;
 • мотивувати здобувачів освіти до участі у конкурсах наукових робіт, олімпіадах, до написання наукових публікацій та участі у конференціях;
 • через вимоги, що з'явилися останнім часом щодо необхідності публікацій за кордоном, інтенсифікувати роботу у цьому напрямку;
 • окремо спрямувати увагу кафедри на необхідність написання монографій;
 • постійно працювати над підвищенням рівня наукових кадрів, вдосконалювати діяльність аспірантури та докторантури через посилення контролю за підготовкою і якістю дисертацій та здійсненням наукового керівництва;
 • готувати наукові кадри не лише для себе, але й для інших ЗВО України та світу;
 • загалом працювати над підвищенням рейтингу кафедри в освітянському просторі, пропагуючи здобутки кафедри й висвітлюючи її діяльність на різних заходах.

У рамках стратегічного розвитку кафедри, сформульовані пріоритетні завдання наукової роботи на період із 2020 р. по 2025 р. та ведеться робота щодо їх реалізації у найближчому майбутньому (детальніше). 

При кафедрі інформаційних систем в економіці діє Інститут інформаційних систем в економіці (ІІСЕ, директор – д.е.н., професор С.В. Устенко), що здійснює науково-дослідну діяльність у сфері проектування, створення та впровадження систем автоматизованого управління складними об’єктами, зокрема на підприємствах, фірмах, в банках та інших організаціях з використанням сучасних інформаційних технологій, результати яких впроваджуються в навчальному процесі напряму підготовки «Комп’ютерні науки» (детальніше).

З 2014 року на кафедрі інформаційних систем в економіці для забезпечення науково-педагогічних працівників, здобувачів першоно, другого та третього рівнів ос матеріально-технічною базою та програмним забезпеченням для виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт із розроблення та застосування перспективних інформаційних систем і технологій у галузях економіки, техніки, освіти тощо; впровадження результатів дослідження в навчально-методичну роботу кафедри, підвищення конкурентоспроможності фахівців зі спеціальності «Комп’ютерні науки» було створено Навчально-наукову Лабораторію інформаційних управляючих систем і технологій (детальніше). 

Значну увагу в рамках розвитку наукового потенціалу кафедра інформаційних систем в економіці приділяє роботі з молоддю, яка має хист та бажання займатись науковою діяльністю. Сформовано кілька напрямів розвитку дослідницької діяльності молодих учених: науковий гурток з робототехніки, студентська наукова лабораторія, дискусійний клуб ІT-GF-ISE тощо (детальніше). Окрім даного цього, кафедра та уповноважені її представники ведуть роботу щодо популяризації досягнень своєї наукової школи та наукових напрямів, науково-технічних заходів серед майбутніх вступників та абітурієнтів, науковців, дослідників, колег, як з України, так і закордону (детальніше).

У рамках наукової діяльності кафедри інформаційних систем в економіці ведеться активна робота у напрямку підготовки висококваліфікованих наукових кадрів (детальніше)

За участі кафедри інформаційних систем в економіці відбувається реалізація кількох масштабних матеріально-технічних та інноваційних проектів (детальніше). 

Серед позитивних результатів наукової діяльності кафедри можна відмітити зростання кількості наукових публікацій у виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Copernicus та інших). Зокрема, за звітний період збільшилась кількість наукових публікацій, що мають імпакт-фактор (Scopus, Web of Science): кількість публікацій (статей) складає 19, з них: 15 – опублікованих в Україні (періодичні видання категорії А, B),  4 – опублікованих закордоном,  кількість публікацій в Scopus та Web of Science – 11. Результати науково-дослідної роботи співробітників кафедри щороку оприлюднюються у відповідних звітах (детальніше).

У рамках наукової діяльності кафедри інформаційних систем  в економіці  проводяться Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні», наукові круглі столи, наукові гуртки, олімпіади з програмування інформаційних систем, участь у яких приймають здобувачі першого, другого та третього рівнів освіти, молоді науковці та дослідники як з України, так і з Польщі, Німеччини, Болгарії та інших країн (детальніше).

Остання редакція: 02.06.23