Інститут інформаційних технологій в економіці

Наукова робота

Виконання наукових досліджень на кафедрі інформаціних систем в економіці здійснювалося на підставі загальнометодологічних підходів: системного, комплексного, цільового, міждисциплінарного та діалектичного, які забезпечують повноту, різнобічність та об’єктивність його результатів. В роботі використано дані інформаційно-аналітичних видань, науково-методичну та довідкову літературу, матеріали періодичних видань та електронні ресурси Інтернет.

В межах теми «Розвиток математичних методів та інформа­ційних технологій підтримки процесів ефективного функціонування та інноваційного розвитку економіки України»науково-дослідна робота проводилася за такими напрямами:

- «Методологія побудови та розвитку адаптивних інтелектуальних систем високотехнологічних галузей України» (керівник проф. С.В. Устенко);

- «Моделювання та інформаційна підтримка процесів еколого-економічного моніторингу» (керівник проф. С.К. Рамазанов);

- «Методологія розроблення систем управління знаннями на підприємствах» (керівник проф. В.М. Гужва);

- «Методологічні засади застосування штучного інтелекту в системах підтримки прийняття рішень» (керівник проф. Г.Ф. Іванченко);

- «Теорія, методологія та концепція моделювання банківської діяльності у контексті сталого розвитку економіки» (керівник проф. О.П. Степаненко);

- «Методологія розроблення та застосування систем інтелектуального аналізу даних в сфері корпоративного та державного управління» (керівник доц. М.Т. Краснюк);

- «Моделювання та інформаційна підтримка процесів маркетингової діяльності підприємств» (керівник доц. Т.В. Данильченко);

- «Моделювання процесів діяльності закладів освіти» (керівник доц. О.О. Денісова).

За напрямом «Методологія побудови та розвитку адаптивних інтелектуальних систем високотехнологічних галузей України»(керівник проф. С.В. Устенко)до найважливіших результатів  науково-дослідної роботи  за 2015-2017 рік можна віднести наступні:

Побудовано динамічну модель оптимального економічного розвитку високотехнологічних виробничих систем. Проведено чисельне моделювання динамічної моделі оптимального керування економічним розвитком наукомістких виробничих систем та аналіз системи оптимального керування інвестиціями. Це дозволило отримати структуру оптимальних траєкторій фондоозброєності динамічної системи високо­технологічних виробничих систем, найважливішою властивістю яких є їхній магістральний характер, що дозволяє здійснювати оптимальний розподіл інвестицій та споживання в інтегрованій структурі виробничої системи.

Розроблено моделі функціонування та розвитку високотехноло­гічних виробничих систем з використанням узагальнених виробничих функцій, моделі оптимального управління виробничим потенціалом високотехнологічних виробничих систем, а також стратегії та напрями розвитку наукомістких виробничих систем, що стосуються виробничих процесів і всього життєвого циклу розробки високотехнологічної продукції.

Запропоновано структуру комплексу управління високотехно­логічної виробничої системи, яка передбачає включення підсистем підтримки прийняття управлінських рішень, моніторинг, організацію реінжинірингу, забезпечення стійкості, удосконалення системи управління ризиками при довгострокових кредитних операціях високо­технологічних виробничих систем. Ядром цієї систем є інтегрована база даних, сховищ та знань. До складу менеджменту включені  підсистеми стратегічного управління, планування  та маркетингового дослідження.

Більша частина наукових матеріалів використана у процесі роботи працівників кафедри і аспірантів над підготовкою дисертацій і ­ студентами при написанні магістерських дипломних робіт.

Результатом виконання досліджень у даному напряму стали підготовлені дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук:

Іванченко Н.О. «Моделювання процесів економічної безпеки підприємств», науковий консультант проф. Устенко С.В.;

кандидата економічних наук:

Бібко О.О. «Моделювання процесів стратегічного розвитку вуглевидобувних підприємств», науковий керівник проф. Устенко С.В. 

Отримані результати за даним напрямом досліджень використовуються при викладанні дисциплін «Гнучкі методології розробки інформаційних систем», «Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці та бізнесі», «Проектування автоматизованих систем управління виробничими процесами».

За напрямом «Моделювання та інформаційна підтримка процесів еколого-економічного моніторингу»(керівник проф. С.К. Рамазанов) до найважливіших результатів науково-дослідної можна віднести наступні:

 • Досліджено сучасний стан та особливості стратегічного розвитку складних соціально-економічних, екологічних та соціо-гуманітарних  систем; проаналізовано існуючі підходи та моделювання оцінки та аналізу еколого-економічного моніторингу, моделювання, прогнозування, управління та прийняття рішень в умовах невизначеності та криз; розроблено концепцію кількісного та якісного дослідження процесів стратегічного розвитку підприємств з метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності; розроблено моделі діагностики еколого-економічної діяльності соціально-економічних систем; побудовано сценарні моделі розвитку соціально-економічних систем (формування та вибору стратегічних альтернатив) в умовах дії загроз зовнішнього та внутрішнього середовища; здійснено практичну реалізацію розроблених підходів і моделей на прикладі діяльності промислових підприємств сфери вугледобування.
 • Створення і впровадження інтегральної еколого - економічної і соціально - гуманітарної стохастичної моделі динаміки техногенного підприємства в умовах криз, Модель побудована з урахуванням отриманих останніми роками різними авторами результатів по макро- і мікромоделюванню динаміки еколого-економічних і соціо-гуманітарних систем і процесів, які функціонують і розвиваються в складних умовах нелінійності, нестійкості та криз.
 • Розробка і дослідження інтегрованих моделей на базі використання інформаційних і інноваційних технологій з метою прогнозуваннянелінійної динаміки еколого - економічних і соціально - гуманітарних систем в сучасних умовах є актуальною проблемою. Такий підхід в повному об'ємі підтверджується думкою багатьох видатних учених вираженої із приводу концепції стійкого розвитку, яка з'явилася в результаті об'єднання трьох основних моделей і точок зору (триєдиній моделі): економічною, соціальною і екологічною.

Наукове значення даного напряму досліджень пояснюється наступним:

 • При моделюванні еколого-економічного розвитку в руслі концепції екологічної модернізації і принципу стійкого розвитку необхідно враховувати низку взаємозв'язаних систем: економіку (виробництво), працю (населення), ресурси (корисні копалини, природні ресурси та ін..), природу (ця система відбиває стан довкілля). В якості регулюючого органу у запропонованій базовій моделі виступає деякий центр (регіональне управління), який визначає еколого - економічну політику, тобто приймає рішення про рівень споживання, рівень здобичі і рівень забруднення. Таким чином, базова модель включає чотири взаємозв'язані взаємодіючі моделі і деякий критерій вибору оптимальної екологічної політики.
 • Більшість створених раніше моделей соціально еколого-економічних систем (СЕЕС) моделей мають теоретичний і детерміно­ваний характер і досить проблемно з точки зору наявності інформації для їх реалізації. У зв'язку з цим завдання управління техногенним регіональним виробництвом (ТРВ) в умовах кризи обумовлює об'єктивну необхідність вдосконалення методів, моделей і інформаційних технологій на основі стохастичних рівнянь для управління СЕЕС.
 • Основною вимогою парадигми стійкого розвитку є створення умов існування майбутніх поколінь шляхом обмеженого природокористу­вання, налагодження циклів відтворення природних ресурсів і довкілля разом з розвитком соціального капіталу - усе це може бути виконано тільки на основі використання науково-технічних досягнень і при високій інноваційній активності. Тому парадигма інноваційного розвитку концептуально обґрунтовує шлях досягнення стійкого зростання ТРВ за допомогою розвитку людського потенціалу і зменшення навантаження ТРВ на людину і довкілля.
 • Щоб підвищити ефективність управління ТРВ в умовах кризи, необхідно позитивно впливати на усі її структурні складові, від яких залежить успіх діяльності ТРВ на перспективу. Стійкий розвиток ТРВ вимагає такого підбору і поєднання її складових, які забезпечували б гармонійне функціонування ТРВ як єдиного цілого. Одним з основних чинників підвищення ефективності функціонування ТРВ є інтенсифі­кація виробництва, на яку у вирішальному ступені впливає наука. Інтелек­туальний капітал ТРВ - це внутрішній ресурс, здатний надати їй нові інноваційні переваги. Важливо, щоб в результаті інноваційної діяльності ТРВ, спрямованої на подолання кризових явищ, був підвищений рівень її системності і за рахунок цього був отриманий синергетичний ефект.

Основні наукові положення за даним напрямом досліджень використовуються в навчальному процесі викладачами кафедри інформаційних систем в економіці при викладанні дисциплін «Інформаційні управляючі системи», «Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці та бізнесі».

Результати досліджень, проведених у 2017р., опубліковані у 3 колективних монографіях:

Рамазанов С.К. Інструменти економічної кібернетики в екологічної економіці. - С. 13-32 //Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колект.  монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, К.Ф.Ковальчука. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с.

Рамазанов С.К. Інтегральна стохастична модель динаміки зростання і розвитку соціально-еколого-орієнтованою інноваційної економіки. – С. 62-84 // Емерджентні методи для емерджентної економіки.Колект. монографія / За заг. ред.  проф. Соловйова В.М., Кібальник Л.О.- Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2017. – 324с.

Рамазанов С.К. Прогнозування розвитку інноваційної економіці на основі інтегрованої стохастичноїмоделі динаміки зростання. - С. 146-153// Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: Колект. монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017. – 371с.

Рамазанов С.К., Шапран Є.М., Шапран О.Є. Проблеми розвитку, нелінійності, циклічності, криз, прогнозів і інновацій. – С. 214-227 // «Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами». Колект. монография. / За заг. ред. В.О. Тімофєєва та І.В. Чумаченко. - Харків: ФОП Мєзіна В.В., 2017. – 317с.

Наукові результати викладені на 5-тьох Міжнародних і Всеукраїніських науково-практичних конференціях.

За напрямом «Методологія побудови систем управління економічними об’єктами на основі агентних технологій» (керівник проф. В.М. Гужва) до найважливіших результатів  науково-дослідної роботи  можна віднести наступні:

 • Здійснено оцінку сучасних підходів до побудови інформаційних систем управління економічними об’єктами з точки зору їх гнучкості та адаптивності (пристосування до змін внутрішнього та зовнішнього середовищ)
 • Досліджено основні класи технологій побудови інформа­ційних систем управління економічними об’єктами – канонічної, індустріальної автоматизованої та індустріальної типової.

Розроблено архітектуру агентно-орієнтованої інформаційної системи управління (мультиагентної системи) для управління інноваційними кластерами (разом з аспірантом Мельниковим В.В.)

Результатом виконання досліджень у даному напряму стала підготовлена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

Мельников В. В. "Агентно-орієнтоване моделювання процесів управління інноваційними кластерами", науковий керівник проф. Гужва В.М. (попередній захист на кафедрі  - 31 жовтня 2017 р.). Значимість наукових результатів дисертації полягає у розробці науково-обгрунтованого підходу щодо побудови інформаційних система управління економічними об’єктами на основі агентних технологій, а також технології та вибору найбільш ефективних на даний момент інструментальних засобів його реалізації.

За результатами проведених досліджень зроблено доповідь та опубліковано тези на Міжнародній науково-практичній конференції.

Результати проведених досліджень  знайшли своє відображення у відповідних  матеріалах дисципліни  “Інформаційні системи і технології на підприємствах”  (do.kneu.kiev.ua)  та “Мультиагентні системи”.

За напрямом «Методологічні засади застосування штучного інтелекту в системах підтримки прийняття рішень»(керівник проф. Г.Ф. Іванченко):

 • Здійснено аналіз зарубіжних і вітчизняних теорій розвитку штучного інтелектув системах підтримки прийняття рішень управління підприємств як економічної системи, розглянуто положення еволюційної концепції, методи СШІ (еволюційного моделювання), що дало змогу проаналізувати сценарії функціонування підприємств в умовах індивідуальних стратегій їх життєвого циклу (ЖЦП).
 • Обґрунтовано, що еволюційна економічна теорія дала змогу пов’язати процеси в економіці з біофізикою. Це зокрема: класична модельматематичної біофізики, що описуєдинаміку чисельності популяцій, які взаємодіють за принципом «хижак–жертва»; трофічний ланцюг міжпопуляційних відносин для отримання ресурсів (сировини, енергії, фінансових, трудових, інформаційних тощо), що реалізується шляхом процесів злиття та поглинання підприємств (M&A). Популяції − це множини представників одного типу підприємств, які належать до одного рівня трофічної мережі, та характеризуються обмеженістю доступних ресурсів; популяція продуцента, котра надає сировину; популяція консумента (потенційного конкурента), що є «хижаком» стосовно «продуцента» і «жертвою» щодо «хижака»; популяція «хижака» − господарюючий суб’єкт, якого прийнято вважати верхнім трофічним рівнем мережі. У роботі використано метод аналогії з біологічними спільнотами, розглядається динаміка конкурентної боротьби популяцій за ресурси та споживача. Взаємодія між підприємствами – членами популяції і самими популяціями визначає динаміку цих популяцій, їхні стійкість, життєздатність, можливості  передачі знань.
 • Досліджені логічні зв’язки між мотивами M&A і практикою їх реалізації у молочній промисловості України, що дало можливість виявити рівень впливу особистого економічного інтересу власника на реалізацію кожного з мотивів. Визначено, що конкуренція в галузі молокоперероблення є трофічною: між великими підприємствами–лідерами галузі, та дрібними підприємствами, які донедавна «мирно» співіснували, працюючи в неоднакових цінових сегментах і на різних ринках. Та останнім часом молокопереробні гіганти намагаються забрати в районних молокозаводів (консументівц−цконкурентів) їхній сегмент ринку, залишаючи дрібним молокозаводам ринкову нішу дешевшої продукції у регіонах.
 • Доведено доцільність використання  моделі оцінки ефекту синергії від статків M&A – модель дисконтування грошових потоків. Запропонований у дисертації метод усуває недоліки розглянутих раніше методів оцінки ефекту синергії для еволюційного моделювання трофічних відносин M&A, зберігаючи їхні переваги, дає змогу точніше  врахувати й об’єктивно оцінити весь спектр вияву форм ефекту синергії (як кількісних, так і якісних) від злиття і поглинання компаній. Таким чином, цей метод уможливлює відбір і укладання лише тих угод M&A, які перспективні з погляду розвитку підприємства.
 • Побудована та досліджена система диференціальних рівнянь − як логістична математична модель трофічної взаємодії популяцій, яка враховує еволюційну динаміку чотирьох взаємодіючих популяцій у мережі трофічних відносин: продуцента; сировини;  консумента –потенційного конкурента; покупця –господарюючого суб’єктата динаміку чисельності конкуруючих популяцій у відносинах конкуренції, протокооперації, нелінійності наро́щування, поглинання та тривалого відновлювання трофічного ресурсу.
 • Розроблено й запатентовано корисну модель системи прогнозування синергетичного ефекту M&A підприємств, яка, на відміну від існуючих, ґрунтується на використанні методу структурних схем і передавальних функцій, що уможливлює запис системи рівнянь у вигляді блоків з природними знаками зв’язків, та добре відображає зміст досліджуваного процесу та дає змогу забезпечити ІТ-підтримку стратегії управління еволюційними процесами розвитку підприємств молочної промисловості.
 • На основі здійснених досліджень трофічної мережі підприємств молочної промисловості розроблена комп’ютерна система, яка уможливила аналіз перехідних процесів динаміки популяцій підприємств, порівняння результатів значень моделювання чотирьох взаємодіючих популяцій для різних сценаріїв життєвого циклу підприємства. Описано основні еволюційні механізми різних стратегій поведінки популяцій, їх формування і вплив на динаміку процесів і зміни стану підприємства.
 • Здійснено дослідження нелінійної динаміки модельних сценаріїв розвитку популяцій підприємств молочної промисловості, що дало змогу виявити спрямованість впливу факторів зовнішнього середовища на процеси самоорганізації.
 • Доведена необхідність виявлення точок біфуркації та локусів стійкості параметрів впливу для переходу системи від одного атрактора до іншого, з одного стійкого стану ЖЦП − до іншого. Такий параметричний портрет разом з відповідними фазовими портретами в графічному вигляді містить інформацію про можливі в системі динамічні режими та їхні якісні перебудови.
 • Запропоновано метод аналізу фазових портретів біфуркаційних діаграм моделей сценаріїв життєвого циклу підприємства молочної промисловості з використанням ІТ-розпізнавання образів, що дало змогу чисельно визначити геометричні параметри просторових форм, які утворюють поверхні фазових портретів, і їхній розмір, що відповідає локусам стійкості і взаємодії чотирьох популяцій у мережі трофічних відносин. Для аналізу результатів розпізнавання фазових портретів біфуркаційних діаграм ЖЦП, особливих точок збурення, затухання, циклів, рівноваги, їхньої стійкості, асимптотичної поведінки та інших властивостей за різних значень параметрів використано нейромережу Кохонена, яка класифікувала вхідні приклади стану біфуркації на п’ять окремих кластерів відповідно до сценаріїв розвитку ЖЦП: (спад – криза (летальна), експлерент (народження), патієнт (розвиток), віолент (зрілість), комутант (розквіт)), за кольором і візуально відобразила на площині нейронів багатовимірні вхідні дані та залежності між значеннями окремих змінних.

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні комплексу моделей, методів та програмних засобів дослідження динаміки еволюційних процесів трофічних відносин і системи прогнозування синергетичного ефекту M&A підприємств із відповідним інформаційним забезпеченням. Практичне застосування отриманих результатів спрямоване на підвищення ефективності управління підприємством на основі еволюційного підходу, що є ІТ-базою для техніко-економічного обґрунтування і вибору сценарію розвитку підприємств молочної промисловості в нестабільному економічному середовищі. Одержані результати впроваджено у практичній діяльності.Це, зокрема, Відкрите акціонерне товариство «Івано-Франківський міськмолокозавод» (довідка №237 від 12.04.2017р.), компанія «Zatoka building materials Company» (Йорданія) (довідка №489 від 15.05.2017р.), ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (довідка №521 від 18.04.2017р.). Результати дослідження використовуються кафедрою інформаційних систем в економіці Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» для викладання дисципліни «Прикладні системи штучного інтелекту» та «Системи розпізнавання образів» (довідка від 7.04.2017 р.).

Результатом виконання досліджень у даному напряму стали підготовлені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

Бадер Омар Ахмад Далайін «Еволюційне моделювання та  ІТ-підтримка розвитку підприємств», науковий керівний – проф. Іванченко Г.Ф.

Основні положення дисертаційної роботи опубліковано на протязі 2015-2017рр. у 16 наукових працях загальним обсягом 4,4 д. а., із них 4 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у наукових фахових виданнях України, що зареєстровані в міжнародних наукометричних базах, 1 – у науковому виданні України, що зареєстроване в міжнародних наукометричних базах, 9 – в інших виданнях.

За напрямом «Моделювання процесів розвитку банківської системи»(керівник доц. О.П. Степаненко)до найважливіших результатів  науково-дослідної роботи  можна віднести наступні:

 • Досліджено процеси цифрової трансформації банківської системи в умовах становлення та розвитку цифрової економіки, зокрема формування цифрових активів банківської системи; розвитку цифрової інформаційно-комунікаційної інфраструктури банківської системи; розвитку цифрових фінансових і банківських послуг в рамках фінансового забезпечення транскордонного простору цифрової економіки; створення цифрових фінансових мереж промислового Інтернету (Internet of Everything).
 • Розроблено концептуальні положення та інструментарій цифрового розвитку національної банківської системи в контексті цифрового розвитку світової спільноти, що спирається на наскрізні банківські процеси, стандарти банківського та комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, послуг, тарифів, доступу до банківських даних і сервісів, безпеки банківської інформації. Це дає змогу забезпечити виконання таких завдань:

- розвиток єдиного цифрового простору банківського сектора;

- інтеграція єдиного цифрового простору банківського сектора з інформаційними системами бізнес-організацій, органів державного управління;

- використання банками централізованої архітектури автоматизо­ваних банківських систем;

- створення умов для використання банками аутсорсингу в сфері інформаційних технологій;

- широке впровадження клієнтоорієнтованих технологій і рішень, таких, як контакт-центри та системи підтримки взаємовідносин з клієнтами;

- впровадження сучасних технологій управління банківськими ризиками;

- використання методів інтелектуального аналізу даних для оброблення великих масивів інформації та ухвалення управлінських рішень;

- забезпечення розширення переліку банківських продуктів з віддаленого банківського обслуговування;

- впровадження ефективних методів і прогресивних технологій міжбанківської взаємодії в єдиному цифровому просторі банківського сектора.

За результатами проведених досліджень опубліковано колективну монографію, 4 статті в наукових фахових виданнях – міжнародному журналі, який включено до міжнародних науково метричних баз даних, в т. ч. Scopus, 2 в українських журналах, які включено до міжнародних науково метричних баз даних, в т. ч. Scopus, статтю в українському науковому фаховому збірнику, прийнято учать у 6 Міжнародних науково-практичних конференціях, захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: Степаненко О. П. «Моделювання процесів функціонування та розвитку банківської системи України», науковий керівник – проф. Устенко С.В.

Отримані результати за даним напрямом досліджень використовуються при викладанні дисциплін «Інформаційні системи і технології у фінансово-банківській сфері», «Інформаційні системи корпоративного управління і стратегічногоменеджменту».

За напрямом  «Методологія розроблення та застосування систем інтелектуального аналізу даних в сфері корпоративного та державного управління» (керівник доц. М.Т. Краснюк)до найважливіших результатів  науково-дослідної роботи  рік можна віднести наступні:

 • Досліджені та проаналізовані весь спектр стратегічний, тактичних та оперативних інструментів антикризового управління та їх показники ефективності.
 • Отримали подальший розвиток наступні теоретичні поло­ження: етапність процесу антикризового менеджменту; функціональна структура антикризового управління; перелік стратегічних заходів антикризового управління.
 • Удосконалено модель оцінки інтегральної ефективності варіанту l антикризової політикиamlb для b-ї цілі акціонерів.
 • Розроблено сценарно-ітеративну методику стратегічного фінансового аналізу ТЕК в кризових умовах з одночасним удосконаленням запропонованих методик і моделей.
 •  Враховуючи отримані попередньо результати дослідження специ­фіки антикризового вітчизняного менеджменту, вперше запропонована комплексна адаптивна методика антикризового реінжинірингу вітчизняних компаній.
 • Запропонована схема кластеризованих інформаційних потоків в рамках адаптивної ІС, що передбачає сім видів направлених інформаційних потоків (дані; регулярна звітність; моделі, знання та закономірності; керуючі впливи; антикризова політика; управлінська координація; запити ad hock). В схемі інформаційних потоків присутні споживачі/постачальники інформаційних потоків в якості підсистем ЛІС, зовнішнє/внутрішнє середовище, антикризовий комітет.
 • Запропоновано концептуальну схему адаптивної ІС для вітчизняних корпорацій в умовах системної кризи, що включає наступні підсистеми/блоки:

- інтелектуально-інформаційна підсистема ІС (Репозитарій прогностич­них та оптимізаційних моделей, Репозитарій шаблонів оптимальних логістичних мультимодальних рішень, Корпоративна база знань);

- підсистема OLTP (DBMS, Data Wаrehouse);

- Аналітична підсистема ІС (Генератор звітності та візуалізації, Модуль логістичних оптимізаційних та предикативних моделей, Модуль машинного навчання, Модуль логічного висновку, Модуль KDD та Fraud Detection, Модуль OLAP та SA);

- DSS стратегічного менеджменту;

- Управлінсько-функціональна підсистема ІС ТЕ (Модуль TQM & RM,  Модуль складського менеджмену, Модуль менеджменту транспорту,  Модуль митно-брокерського менеджменту, Модуль CRM, Модуль фінансового менеджменту та контролінгу, Модуль конфігурування та диспетчеризації логістичного ланцюга).

Важливість даного напряму досліджень пояснюється тим, що існуючий стан в Україні однозначно можна характеризувати як кризовий, адже починаючи з 2009 року в економіці спочатку намітилось скорочення обсягів виробництва та реалізації продукції, пізніше, у 2011-2012 рр. розпочався період стагнації виробництва, а в 2013-2016 рр. виникнула системна політико-парамілітарно-економічна системна криза. Саме тому антикризове адаптивне управління має забезпечувати адекватну та системну мультимодальну реакцію на вищезгадані кризові явища.

У процесі триваючої адаптації національної економіки України до глобальних змін у світовій економіці, у контексті подальшої інтеграції до ЄС, у контексті поточної форс-мажорної української політико-макроекономічної кризи (що переросла за останні 3 роки у системну) - удосконалення менеджменту з урахуванням вищенаведених впливів - є вкрай важливим та актуальним інструментом приватних та державних корпорацій.

Отже, актуальним і невирішеним дотепер залишається питання розробки комплексної концепції антикризового менеджменту, відповід­ного економіко-математичного та інформаційного забезпечення згаданої концепції в умовах українських кризових системних явищ.

Здатність систем до адаптації складно переоцінити в умовах невизначеності навколишнього середовища. Саме кризові явища і є основною причиною різких, неочікуваних і неврахованих (без вироблення антикризової політики) коливань кількісних і якісних критеріїв матеріальних, фінансових, інформаційних та інших потоків, що рухаються через логістичні системи.

Адекватність отриманих результатів моделювання залежить не тільки від достовірності джерела, але й від репрезентативності даних вибірки, їх оцінки, перевірки, fraud detection, але і адекватної інтерпретації. Із цією метою слід, після проведення факторного аналізу, треба провести формування ієрархічних кластерів кризових показників. Критеріями вибору показників виступають не тільки їх вплив (у випадку внутрішніх кризових факторів) при антикризовому менеджменті на обраний інтегрований цільовий показник, але і найбільш повне віддзеркалення дії зовнішніх кризових факторів середовища. Таке моделювання буде специфічним для кожного конкретного підприємства в умовах кризи, зокрема воно має враховувати і рольову функцію підприємства в логістичній кооперації.

Пропонується моделювати зміну результатів  сукупного об’єктивного впливу зовнішніх кризових факторів та складових суб’єктивної антикризової політики на інтегрований результат логістичної діяльності підприємства (а як результат антикризового менеджменту треба розглядати не просто зміну доходу, прибутку, рентабельності, а зміну прогнозного показника інтегрованої фінансової стійкості – згідно розробленій методиці) через удосконалену модель з елементами fuzzy logic.

Одним з результатів виконаних досліджень у даному напряму став поданий на кафедру рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук О.Д. Кустаровського на тему: «Методи та моделі реструктуризації транспортно-експедиційного бізнесу в умовах макроекономічної кризи України».

За результатами проведених досліджень опубліковано 1 статтю в закордонному збірнику, 1 стаття в наукових фахових українських журналах та прийнято учать у 3 Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

За напрямом «Методологія побудови систем управління економічними об’єктами на основі агентних технологій» (керівник проф. В.М. Гужва) до найважливіших результатів  науково-дослідної роботи  можна віднести наступні:

 • Здійснено оцінку сучасних підходів до побудови інформаційних систем управління економічними об’єктами з точки зору їх гнучкості та адаптивності (пристосування до змін внутрішнього та зовнішнього середовищ)
 • Досліджено основні класи технологій побудови інформаційних систем управління економічними об’єктами – канонічної, індустріальної автоматизованої та індустріальної типової.
 • Розроблено архітектуру агентно-орієнтованої інформаційної системи управління (мультиагентної системи) для управління інноваційними кластерами.

Значимість наукових результатів полягає у розробці науково-обґрунтованого підходу щодо побудови інформаційних система управління економічними об’єктами на основі агентних технологій, а також технології та вибору найбільш ефективних на даний момент інструментальних засобів його реалізації.

Результатом виконання досліджень у даному напряму стала підготовлена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

Мельников В. В. " Агентно-орієнтоване моделювання процесів управління інноваційними кластерами", науковий керівник проф. Гужва В.М.

Результати проведених досліджень використовуються при викла­данні дисциплін“Інформаційні системи і технології на підприємствах” (do.kneu.kiev.ua)  та “Мультиагентні системи”.

За напрямом«Моделювання та інформаційна підтримка процесів маркетингової діяльності підприємств» (керівник доц. Т.В. Данильченко) до найважливіших результатів  науково-дослідної роботи  можна віднести наступні:

- визначено необхідність впровадження комплексної моделі управління маркетинговою діяльністю торгівельних підприємств з метою вдосконалення діяльності підприємств та підвищення їх конкуренто­спроможності;

- виявлено взаємозв'язки маркетингових бізнес-процесів великих підприємств  за допомогою функціональної моделі;

- побудовано математичні моделі прийняття управлінських рішень при визначенні маркетингової стратегії великого торгівельного підприємства;

- запропоновано загальну концепцію інтелектуальної обробки надвеликих масивів даних які використовують  великі торгівельні підприємства.

Результати проведених досліджень використовуються при викладанні дисциплін «Інформаційні системи та технологій в маркетингу»,  «Електронна комерція», «Вступ до спеціальності».

За результатами проведених досліджень зроблено доповіді та опубліковано тези на двох Міжнародних науково-практичних конференціях.

Отримані наукові результати дослідження, проведеного в межах теми «Розвиток математичних методів та інформаційних технологій підтримки процесів ефективного функціонування та інноваційного розвитку економіки України», відрізняються від зарубіжних тим, що не мають аналогів, оскільки базуються на специфічних особливостях розвитку вітчизняної економіки, а також відрізняються від вітчизняних системністю, комплексністю, новизною, вносячи, тим самим, певний вклад в теорію управління процесами функціонування та інноваційного розвитку економіки України.

Остання редакція: 01.02.19