Інститут інформаційних технологій в економіці

Освітня програма "Економічна кібернетика і Дата Сайнс"

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність051 «Економіка»
Освітня кваліфікаціямагістр економіки
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 6 місяців / 1 рік 8 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна / дистанційна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Економічна кібернетика і Дата Сайнс"
Портфоліо освітньої програми
 

Гарант програми – Піскунова Олена Валеріївна

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри економіко-математичного моделювання,

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»

http://fisit.kneu.edu.ua/ua/depts9/k_ekon_matematychn_modeljuvannja/vykladachi_kmm/Piskunova.O.V/

e-mail: episkunova@kneu.edu.ua

 

Мета освітньо-професійної програми

Метою нової освітньої програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів з економічної кібернетики і Дата Сайнс, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня на підґрунті застосування сучасних інформаційних технологій, класичних методів економіко-математичного моделювання та інтелектуальних технологій дослідження даних.

Особливості освітньо-професійної програми

Особливістю програми є її практичне спрямування на формування навиків вирішення практичних проблем у сфері економіки на підґрунті застосування інформаційних технологій та економіко-математичного моделювання. Значну частку аудиторних годин складають поглиблені лабораторні роботи, виконання яких передбачає застосування інформаційних систем та програмних продуктів, що застосовуються в економічній діяльності.

Компоненти програми:

№п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

                     Обов’язкові дисципліни

1.

Глобальна економіка

4

2.

Соціальна відповідальність

4

3.

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

4

4.

Управлінська економіка

4

5.

Кількісні методи в економіці

4

6.

Моделювання економічної безпеки

4

7.

Інформаційні системи корпоративного управління

4

8.

Великі дані та машинне навчання

4

9.

Інформаційний менеджмент

4

                      Вибіркові дисципліни
10.Ризик-менеджмент4
11.Теорія прийняття рішень**4
12.Теорія керування4
13.Управління портфелем ІТ проектів4
14.Технології захисту інформаційних систем4
15.Системи управління корпоративним контентом4
16.Інформаційні системи в бізнесі4
17.Адаптивні моделі у прийнятті рішень4
18.Інтелектуальні технології моделювання  у прийнятті рішень4
19.Філософія розвитку інформаційних технологій4
20.Моніторинг інформаційних технологій4
21.Ситуаційне управління інформаційною безпекою4
22.Управління документообігом4
23.Моделювання та аналіз бізнес-процесів4
 Практична підготовка 
24.Тренінг «R для Дата Сайнс»4

25.

26.

Практика

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

16

10

** Дисципліна може викладатися українською або англійською мовою за бажанням студента

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми «Економічна кібернетика та Дата Сайнс» мають унікальні переваги, які полягають у поєднанні широкого спектру економічних знань з високим рівнем знань і навичок з інформаційних технологій та математичного моделювання та їх застосуванні при розв’язанні економічних і управлінських проблем.

Роботодавцями випускників-магістрів за спеціальністю «Економічна кібернетика та Дата Сайнс» є: Національний банк України; комерційні банки та компанії з управління активами; страхові компанії та інвестиційні фонди; рейтингові агентства; консалтингові агенції та аудиторські компанії, центри соціологічних та маркетингових досліджень; підприємства різних форм власності та виробничого спрямування; компанії з розробки програмного забезпечення; навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державного управління.


 

 

Остання редакція: 05.05.23