Інститут інформаційних технологій в економіці

Навчально-методична робота

Протягом останніх років викладачами кафедри інформатики та системології на інноваційних засадах формувався інтегративний навчально-методичного комплекс, що включає підручники, навчально-методичні посібники, опорні конспекти лекцій, практикуми, збірники кейсів, збірники завдань для моніторингу знань та дистанційні курси. Використання такого комплексу для кожного навчального курсу надає можливості:

 • ознайомитися студентам з навчальним матеріалом (навчальні підручники, навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисципліни, опорні конспекти лекцій);
 • через систему вправ, які призначені для самостійного виконання студентами, формувати у них уміння та навички практичного застосування відповідних знань (навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисципліни, опорні конспекти лекцій, практикуми, збірники кейсів);
 • через виконання тестових завдань для самоконтролю студентів (вони включають коди правильних відповідей) коригувати результати їх навчально-пізнавальної діяльності та розвивати навички самоаналізу, самоконтролю (навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисципліни, практикуми, збірники завдань для контролю знань, автоматизовані системи контролю знань та умінь студентів);
 • оперативно зв’язуватися з викладачем для отримання консультації або допомоги (Веб-сайт навчального курсу).

Частина комплексу, що забезпечує дисципліни інформатичного циклу, базується на системному підході до вивчення інформатики студентами економічних спеціальностей, що проявляється у спрямованості на інтеграцію знань та умінь, використанні тренінгових та кейс-технологій, формуванні тестових завдань відповідно до рівня засвоєння навчального матеріалу, використанні тематичних структурно-логічних схем, ілюстративно-термінологічного словника, відеолекцій, презентацій тощо. Наявні навчальні видання, підготовлені викладачами кафедри, забезпечують пропедевтичну, навчаючу, контролюючу та інтегруючу функції.

Періодичність видання навчальної літератури дозволяє швидко реагувати на зміни у вимогах щодо змісту економічної освіти, на зміни у інфраструктурі ринку праці, на оновлення програмних продуктів тощо.

Також важливою складовою навчально-методичної діяльності викладачів кафедри є розробка та впровадження у навчальний процес інформаційних технологій, зокрема, використання дистанційних курсів, розроблених у системах дистанційного навчання Moodle та WebCT.

Перелік навчальних видань з дисциплін, що викладаються на кафедрі:

Підручники та посібники:

 1. Інформатика: Підручник /О. Ф. Клименко, Н. Р. Головко; за заг. ред. О.Д. Шарапова — К.: КНЕУ, 2011. — 579 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-2255 від 18.03.11)
 2. Економічна інформатика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М.В.Сільченко, Ю.М.Красюк; за заг. ред. О.Д.Шарапова — К.: КНЕУ, 2010.— 601 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1.4/18-Г-1342 від 11.06.08)
 3. Інформатика: інноваційні технології навчання. Практикум: навч. посіб. /М.В.Сільченко, Ю.М.Красюк, Т.О.Кучерява, І.В.Шабаліна; за заг. ред. О.Д.Шарапова— К.: КНЕУ, 2010.— 467 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-3192 від 16.04.10)
 4. Інформатика. Комплексні кейси: /Ю.М.Красюк, М.В.Сільченко, І.В.Шабаліна, Т.О.Кучерява; за заг. ред. О.Д.Шарапова — К.: КНЕУ, 2012.
 5. Сільченко, М.В. Інформатика. Комп'ютерний аналіз економічних даних: моніторинг знань [Электронный ресурс] : зб. практ. завдань / М. В. Сільченко, Т. О. Кучерява, Ю. М. Красюк ; за заг. ред. О. Д. Шарапова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 354, [6] с.
 6. Кучерява, Т.О., Сільченко М.В., Шабаліна І.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання. Практикум для індивід. роботи. —2-ге вид., без змін. — К.: КНЕУ, 2008.— 448 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 14/18.2-300 від 23.12.05)
 7. Дибкова, Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. Видання 3-ге, перероблене, доповнене — К.: Академвидав, 2011. — 464 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-5461 від 21.06.10)
 8. Інформатика та комп’ютернатехніка [Электронный ресурс] : практикум для студ. юрид. спец. / Л. М. Петренко [та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2014. - 524,[4] с.
 9. Дербенцев В.Д., Пасічник Ю.В., Пріхно І.М., Волощук Г.О., Гордієнко Л.А  Наукові дослідження: економіко-математичний напрям : підручник. К. : Центр учбової літератури, 2016. – 725 с.
 10. Економічна кібернетика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.Д. Шарапов, Д.Є.Семьонов, В.Д.Дербенцев — К.: КНЕУ, 2004.— 231 с.
 11. Системний аналіз: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.Д. Шарапов, Д.Є. Семьонов, В.Д.Дербенцев — К.: КНЕУ, 2003.— 154 с.
 12. Сидоренко, В.М. Інженерна і комп´ютерна графіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. М. Сидоренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 161 с.

Інші видання:

 1. Сільченко, М.В. Business Intellegence (usingMS Office). Опорний конспект. / М.В. Сільченко — К.: Центр навчальної літератури, 2019. — 116 c.
 2. Сільченко, М.В. Прикладна інформатика. Опорний конспект (для студентів факультету фінансів та факультету міжнародної економіки та менеджменту) / М.В. Сільченко, Т.О. Кучерява — К.: Центр навчальної літератури, 2019. — 181 c.
 3. Красюк, Ю.М., Бізнес-інформатика у структурно-логічних схемах та прикладах. Опорний конспект/ Ю.М. Красюк, Т.О. Кучерява, М.В. Сільченко — К.: Центр навчальної літератури, 2019. — 134 c.
 4. Красюк, Ю.М. Прикладна інформатика. Опорний конспект (для студентів факультету економіки та управління) / Ю.М. Красюк, М.В. Сільченко — К.: Центр навчальної літератури, 2019. — 181 с. 
 5. Супрунюк, Г.М.Прикладна інформатика. Опорний конспект (для студентів факультету управління персоналом соціології та психології) / Г.М. Супрунюк, М.В. Сільченко, Т.О. Кучерява— К.: Центр навчальної літератури, 2019. — 143 c.
 6. Сільченко М.В. Інформаційний аналіз економічних даних. / М.В. Сільченко, Ю.М. Красюк — Х.: «ПромАрт», 2018. — 81 с.
 7. Збірник тестових завдань та методичні матеріали щодо організації вхідного контролю знань з курсу «Інформатика»: Навч.-метод. посіб. / О. Д. Шарапов, Ю. М. Красюк, І. В. Шабаліна та ін. - К. КНЕУ, 2007. - 272 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1.4/18-Г-252 від 31.01.07)
 8. Термінологічний тлумачний словник з інформатики та інформаційних технологій з ілюстраціями // Кушерець В.І., Дибкова Л. М. — Київ-Донецьк: Університет сучасних знань, 2010. — 304 с.
 9. Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є., Шарапов О.Д. Словник термінів інформаційних систем і технологій. — К.: КНЕУ, 2008.— 256 с.

Дистанційні курси:

 1. Інформатика [Електронний ресурс]: дистанційний курс Moodle для студентів економічних спеціальностей / М.В. Сільченко, Т.О. Кучерява, Ю.М. Красюк, Г.М. Супрунюк. — К.: КНЕУ, 2016. — Режим доступу:  http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=69. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №72657 від 30.06.2017.
 2. Красюк, Ю.М. Дистанційнийкурс«Бізнес-інформатика» / Ю.М. Красюк, Т.О. Кучерява, М.В. Сільченко [Електроннийресурс] — К.: КНЕУ, 2019. — Режимдоступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=1082
 3. Сільченко, М.В. Дистанційний курс «Інформаційний аналіз фінансових процесів (BusinessIntellegence)» [Електронний ресурс]— К.: КНЕУ, 2019. — Режим доступу:http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=1272
 4. Сільченко, М.В. Дистанційний курс «Data Mining. Модуль 1 (кафедра інформатики та системології)» [Електронний ресурс]— К.: КНЕУ, 2019. — Режим доступу:http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=1101
 5. Автоматизовані системи обробки інформації —Кравченко—INIT0301U [Електронний ресурс]: дистанційний курс Moodle для студентів спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів»  КІСіТ КНЕУ імені Вадима  Гетьмана  /  В.Г. Кравченко  —  К.: КНЕУ,  2017. — Режим доступу:  http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=614
 6. Адміністрування програмних систем і комплексів—Кравченко—INIT0401U [Електронний ресурс]: дистанційний курс Moodle для студентів спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів»  КІСіТ КНЕУ імені Вадима  Гетьмана   /  В.Г. Кравченко  —  К.: КНЕУ,  2017. — Режим доступу:  http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=714
 7. Системи автоматизованого проектування—Кравченко—INIT0402U [Електронний ресурс]: дистанційний курс Moodle для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» спеціалізації «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»  КІСіТ КНЕУ імені Вадима  Гетьмана  /  В.Г. Кравченко  —  К.: КНЕУ,  2017. — Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=715
 8. Системний аналіз соціально-економічних процесів — Кравченко, Дербенцев, Семьонов — INIT46019U [Електронний ресурс]: дистанційний курс Moodle для студентів економічних спеціальностей КНЕУ імені Вадима  Гетьмана  / А.Д. Шарапов, В.Д. Дербенцев, В.Г. Кравченко, Д.Е. Семьонов  —  К.: КНЕУ,  2016. — Режим доступу:  http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=162
 9. Архітектура комп’ютерних систем - Кравченко - INIT25001U[Електронний ресурс]: дистанційний курс Moodle для студентів спеціальності 6.170101 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем»  КНЕУ імені Вадима  Гетьмана  /  В.Г. Кравченко  —  К.: КНЕУ,  2016. — Режим доступу:  http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=162
 10. Інформатика (для спец. 6Ю01) – Петренко ‑ INIT14008U. Розробники: Петренко Л.М. Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=505
 11. Вступ до інформатики ‑ Петренко ‑ INIT14099U. Розробники: Петренко Л.М. Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=259
 12. Бізнес-інформатика (для спец. 6Ю01) ‑ Петренко ‑ INIT16002U. Розробники: Петренко Л.М. Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=504
 13. Сидоренко В.М. Інженерна та комп’ютерна графіка [Електронний ресурс]: дистанційний курс  WebCT  для студентів спеціальностей «Комп’ютерні   науки» та «Кібербезпека» / К.: КНЕУ, 2016. – Режим доступу: http://kneu.edu.ua/ua/University_en/control_center/center_ayy/viddil_upravlinnja_systemamy_dystancijnogo_navchan/webct/
 14. Сидоренко В.М. Електроніка та мікропроцесорна техніка [Електронний ресурс]: дистанційний курс  WebCT  для студентів спеціальностей «Комп’ютерні науки»  та  «Кібербезпека» / К.: КНЕУ, 2017. – Режим доступу:http://kneu.edu.ua/ua/University_en/control_center/center_ayy/viddil_upravlinnja_systemamy_dystancijnogo_navchan/webct/
 15. Бизнес Информатика [Електронний ресурс]: дистанційний курс MicrosoftOffice365 для студентів російськомовного потоку / Т.М. Кисіль. — К.: КНЕУ, 2018. — Режим доступу: https://itkneu.sharepoint.com/:o:/s/-101--/EokBtTriP31Ik0BHl15SRGcBZUjM Kc9HBEDa0yO1C6_tgg?e=sXI0XS
Остання редакція: 16.01.20