Інститут інформаційних технологій в економіці

Навчально-методична робота

Протягом останніх років викладачами кафедри інформатики та системології на інноваційних засадах формувався інтегративний навчально-методичного комплекс, що включає підручники, навчально-методичні посібники, опорні конспекти лекцій, практикуми, збірники кейсів, збірники завдань для моніторингу знань та дистанційні курси. Використання такого комплексу для кожного навчального курсу надає можливості:

 • ознайомитися студентам з навчальним матеріалом (навчальні підручники, навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисципліни, опорні конспекти лекцій);
 • через систему вправ, які призначені для самостійного виконання студентами, формувати у них уміння та навички практичного застосування відповідних знань (навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисципліни, опорні конспекти лекцій, практикуми, збірники кейсів);
 • через виконання тестових завдань для самоконтролю студентів (вони включають коди правильних відповідей) коригувати результати їх навчально-пізнавальної діяльності та розвивати навички самоаналізу, самоконтролю (навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисципліни, практикуми, збірники завдань для контролю знань, автоматизовані системи контролю знань та умінь студентів);
 • оперативно зв’язуватися з викладачем для отримання консультації або допомоги (Веб-сайт навчального курсу).

Частина комплексу, що забезпечує дисципліни інформатичного циклу, базується на системному підході до вивчення інформатики студентами економічних спеціальностей, що проявляється у спрямованості на інтеграцію знань та умінь, використанні тренінгових та кейс-технологій, формуванні тестових завдань відповідно до рівня засвоєння навчального матеріалу, використанні тематичних структурно-логічних схем, ілюстративно-термінологічного словника, відеолекцій, презентацій тощо. Наявні навчальні видання, підготовлені викладачами кафедри, забезпечують пропедевтичну, навчаючу, контролюючу та інтегруючу функції.

Періодичність видання навчальної літератури дозволяє швидко реагувати на зміни у вимогах щодо змісту економічної освіти, на зміни у інфраструктурі ринку праці, на оновлення програмних продуктів тощо.

Також важливою складовою навчально-методичної діяльності викладачів кафедри є розробка та впровадження у навчальний процес інформаційних технологій, зокрема, використання дистанційних курсів, розроблених у системах дистанційного навчання Moodle та WebCT.

Перелік навчальних видань з дисциплін, що викладаються на кафедрі:

 1. Дербенцев В.Д.,Пасічник Ю.В., Пріхно І.М., Волощук Г.О., Гордієнко Л.А  Наукові дослідження: економіко-математичний напрям : підручник. К. : Центр учбової літератури, 2016. – 725 с.
 2. Інформатика: Підручник /О. Ф. Клименко, Н. Р. Головко; за заг. ред. О.Д. Шарапова — К.: КНЕУ, 2011. — 579 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-2255 від 18.03.11)
 3. Економічна інформатика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М.В.Сільченко, Ю.М.Красюк; за заг. ред. О.Д.Шарапова — К.: КНЕУ, 2010.— 601 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1.4/18-Г-1342 від 11.06.08)
 4. Інформатика: інноваційні технології навчання. Практикум: навч. посіб. /М.В.Сільченко, Ю.М.Красюк, Т.О.Кучерява, І.В.Шабаліна; за заг. ред. О.Д.Шарапова— К.: КНЕУ, 2010.— 467 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-3192 від 16.04.10)
 5. Інформатика. Комплексні кейси: /Ю.М.Красюк, М.В.Сільченко, І.В.Шабаліна, Т.О.Кучерява; за заг. ред. О.Д.Шарапова— К.: КНЕУ, 2012.
 6. Сільченко, М.В. Інформатика. Комп'ютерний аналіз економічних даних: моніторинг знань [Электронный ресурс] : зб. практ. завдань / М. В. Сільченко, Т. О. Кучерява, Ю. М. Красюк ; за заг. ред. О. Д. Шарапова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 354, [6] с.
 7. Опорний конспект з інформатики (у структурно-логічних схемах та прикладах). Освітня програма «Професійна освіта. Економіка» / М.В. Сільченко, Т.О. Кучерява— К.: Інтерсервіс, 2017. — 180 c. — 10 др.арк.
 8. Опорний конспект з інформатики (у структурно-логічних схемах та прикладах). Освітні програми «Фінанси», «Міжнародний бізнес», «Міжнародна економіка» / М.В. Сільченко, Т.О. Кучерява — 7-ме вид., доп. і перероб. — К.: Центр навчальної літератури, 2017. — 187 c
 9. Опорний конспект з інформатики (у структурно-логічних схемах та прикладах). Освітні програми «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Національна економіка», «Публічне управління та адміністрування» /Ю.М. Красюк, М.В. Сільченко  — 3-те вид., доп. і перероб. — К.: Центр навчальної літератури, 2017. — 183 с
 10. Опорний конспект з інформатики (у структурно-логічних схемах та прикладах). Освітні програми «Соціологія економіки та підприємництва», «Економічна та соціальна психологія» /Т. О. Кучерява,М. В. Сільченко, Г. М. Супрунюк — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: Центр навчальної літератури, 2017. — 136 c. 
 11. Сільченко М.В., Кучерява Т.О. Інформатика у структурно-логічних схемах та прикладах (для студентів спеціальностей 6508 та 6601) — 4-те вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2013.— 176 с.
 12. Красюк Ю.М., Сільченко М.В. Інформатика у структурно-логічних схемах та прикладах (для студентів факультету економіки та управління) — К.: КНЕУ, 2012.— 200 с.
 13. Кучерява Т.О., Сільченко М.В., Шабаліна І.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання. Практикум для індивід. роботи. —2-ге вид., без змін. — К.: КНЕУ, 2008.— 448 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 14/18.2-300 від 23.12.05)
 14. Збірник тестових завдань та методичні матеріали щодо організації вхідного контролю знань з курсу «Інформатика»: Навч.-метод. посіб. / О. Д. Шарапов, Ю. М. Красюк, І. В. Шабаліна та ін. - К. КНЕУ, 2007. - 272 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1.4/18-Г-252 від 31.01.07)
 15. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. Видання 3-ге, перероблене, доповнене — К.: Академвидав, 2011. — 464 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-5461 від 21.06.10)
 16. Термінологічний тлумачний словник з інформатики та інформаційних технологій з ілюстраціями // Кушерець В.І., Дибкова Л. М. — Київ-Донецьк: Університет сучасних знань, 2010. — 304 с.
 17. Клименко, О. Ф. Інформатика[Электронный ресурс] : практикум [для спец. 6502 «Економічна кібернетика» всіх форм навчання] / О. Ф. Клименко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2013. - 255, [1] с.
 18. Інформатика та комп’ютернатехніка [Электронный ресурс] : практикум для студ. юрид. спец. / Л. М. Петренко [та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2014. - 524,[4] с.
 19. Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є., Шарапов О.Д. Словник термінів інформаційних систем і технологій. — К.: КНЕУ, 2008.— 256 с.
 20. Економічна кібернетика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.Д. Шарапов, Д.Є.Семьонов, В.Д.Дербенцев — К.: КНЕУ, 2004.— 231 с.
 21. Системний аналіз: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.Д. Шарапов, Д.Є. Семьонов, В.Д.Дербенцев — К.: КНЕУ, 2003.— 154 с.
 22. Сидоренко, В.М. Інженерна і комп´ютерна графіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. М. Сидоренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 161 с.
Остання редакція: 25.03.19