Інститут інформаційних технологій в економіці

Наукова діяльність

Науково-дослідницька робота  виконується викладачами, докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри, а також студентами старших курсів за комплексною темою “Методологія та інструментарій моделювання економічних процесів з урахуванням ризику”, в межах якої здійснюється розвиток методології, інструментарію та аналіз теоретичних і прикладних аспектів моделювання економічних процесів з урахуванням невизначеності та породженим цим ризику.  Дослідження проводяться для більшості галузей економіки та видів економічної діяльності, низка отриманих результатів впроваджується в практичну діяльність. На кафедрі створено наукову школу «Ризикологія», яку очолює В.В. Вітлінський. З 2001 року працює Всеукраїнський науковий семінар “Моделювання та ризикологія в економіці”, на засіданнях якого розглядається широкий спектр проблем щодо моделювання економічних систем і процесів та ризикології. Кафедра економіко-математичного моделювання підготувала 9 докторів наук (серед них троє — Терехов Лев Леонідович, Вітлінський Вальдемар Володимирович, Матвійчик Андрії Вікторович, Піскунова Олена Валеріївна — з числа її викладачів) і понад 80 кандидатів наук. За результатами наукових досліджень опубліковано понад 900 робіт загальним обсягом більше 650 друкованих аркушів.

Наукова школа «Ризикологія»

З 1990 р. на кафедрі під керівництвом тодішнього завідувача кафедри професора Наконечного С.І. та за активної підтримки та участі професора Шарапова О.Д. розпочато наукову роботу з аналізу ризику в підприємництві. Розширив цей напрямок, створив концепцію теорії ризику доктор економічних наук, професор Вітлінський Вальдемар Володимирович. Зроблене ним стало підґрунтям для створення наукової школи «Ризикологія» (наука про ризик в економіці та підприємництві). У 2001 році на кафедрі було організовано Всеукраїнський науковий семінар «Моделювання та ризикологія в економіці», на засіданнях якого розглядаються актуальні проблеми моделювання економіки та ризику, сучасні теоретико-методологічні засади та прикладні аспекти економіко-математичного моделювання і ризикології, з доповідями на семінарі виступають як співробітники кафедри, так і відомі вчені, докторанти, аспіранти з інших провідних наукових установ країни. Щорічно проводяться міжнародні наукові конференції з моделювання та ризикології в економіці на базі одного із вузів України за участю КНЕУ. Робота семінару та систематичне проведення конференцій сприяють збагаченню, розвитку теорії моделювання та ризикології в економічній сфері та зростанню авторитету наукової школи «Ризикологія» в науковому середовищі країни та за її межами. Школа підтримує стійкі наукові зв‘язки з провідними вищими навчальними закладами Росії, з науково-дослідними інститутами Російської академії наук (РАН), окремими вищими навчальними закладами Білорусі, Польщі, Німеччини.
Завідувач кафедри Вітлінський В.В. є автором понад 300 наукових праць та навчальних посібників, у тому числі 8 монографій, його доробок знайшов визнання у низці провідних університетів різних країн. Він дав визначення категорії економічного ризику, ввів поняття «ризикології» як науки, сформував аксіоматику ризикології в економічній сфері, запропонував систему кількісних показників оцінювання ступеня ризику та концептуальну схему управління ризиком. Проведені ним дослідження значною мірою стали підґрунтям розвитку ризикології в Україні, задали вектор подальших досліджень у цій галузі. Його учні успішно захистили 8 докторських та 20 кандидатських дисертацій, 21 дисертацію захищено учнями його учнів. Починаючи з 2001 р. професор Вітлінський В.В. є членом програмного комітету Міжнародної наукової школи «Моделювання та аналіз безпеки і ризику в складних системах» (МА БР), яка щорічно проводиться РАН у Санкт-Петербурзі. Участь у цій школі приймають провідні вчені з багатьох країн.
Активну роботу у напрямку моделювання та оптимізації економічних процесів в АПК очолював кандидат економічних наук, професор Наконечний С.І., під його керівництвом було підготовлено і захищено 22 кандидатські дисертації.
Професор кафедри, доктор економічних наук Матвійчук А.В. розробив теоретико-методологічні положення моделювання економічних систем і процесів на підґрунті інструментарію нечіткої логіки. Ним, зокрема, побудовано математичні моделі прогнозування фінансових показників з урахуванням встановленого набору правил з теорії хвиль Елліотта, математичну модель відтворення рейтингів цінних паперів та проведення скорингу акцій, розроблено багаторівневу ієрархічну систему оцінювання конкурентоспроможності підприємства на базі синтезу методів нечіткої логіки та нейронних мереж, побудовано моделі діагностики банкрутства підприємства (установи) на основі методів багатофакторного дискримінантного аналізу та з реалізацією механізму нечіткого логічного висновку, а також запропоновано концептуальний підхід до оцінювання ризику ухиляння суб’єктів господарювання від сплати податків. У 2008 році їм була успішно захищена докторська дисертація «Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки» (науковий консультант – Вітлінський В.В.).
Професором кафедри, доктором економічних наук Піскуновою О.В. розроблено концепцію композиційної невизначеності, яка дає можливість досліджувати функціонування економічних систем в реальних умовах невизначеності складної структури, обумовленої комплексною дією зовнішніх та внутрішніх чинників стохастичної та нечіткої природи. На підґрунті даної концепції розроблено методологію моделювання розвитку малого підприємства для аналізу дієвості підтримки малих підприємств. Побудовано комплекс моделей розвитку малого підприємства, в яких, зокрема, враховано: очікування підприємців щодо умов ринкової кон’юнктури, для моделювання яких використовується теорія раціональних та адаптивних очікувань, а також враховано можливість часткового ухиляння підприємства від сплати податків. Розвинено концепцію системних характеристик та їх застосування у дослідженні розвитку малого підприємства, зокрема, запропоновано розрізняти системні характеристики рішень підприємця та системні характеристики функціонування підприємства.
Значний внесок у розвиток теорії випадкових процесів щодо застосування їх для вирішення практичних економічних проблем і задач зробив к.т.н., доцент кафедри Жлуктенко В.І. Зокрема, він розробив моделі і методи розв’язання задач масового обслуговування з поетапним обслуговуванням вимог, що надає можливість досліджувати функціонування складних економічних систем.
Відомими серед науковців України є здобутки к.ф.-м.н., доцента кафедри Верченко П.І., який працював над проблемами моделювання та аналізу економічного ризику. Ним були запропоновані нові моделі вирішення багатоцільових задач прийняття рішень в умовах невизначеності, конфлікту та зумовленого цим ризику.
Значний доробок у розвиток вітчизняної ризикології внесли здобувачі кафедри Скрипник А.В., Лук’яненко І.Г., Камінський А.Б., Афанасьєв Є.В., Грицюк П.М., які успішно захистили докторські дисертації (науковий консультант Вітлінський В.В.). Так, Камінським А.Б. розроблено теоретико-методологічні положення математичного моделювання фінансових ризиків, розвинуто інструментарій їх аналізу та вимірювання, побудовано низку нових економіко-математичних моделей управління фінансовими ризиками. Афанасьєвим Є.В. розроблено теоретичні засади, методологію та моделі оцінки і обґрунтування стратегії розвитку гірничорудних підприємств з урахуванням ризику. Грицюком П.М. здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми щодо прогнозування показників системи зерновиробництва України на підґрунті запропонованої ним концепції та інструментарію реверсивної циклічної динаміки зерновиробництва. Комплексне застосування побудованих Грицюком П.М. моделей і методів відкриває, зокрема, нові можливості щодо підвищення точності прогнозування врожайності та зниження ступеня ризику системи зерновиробництва України. Лук’яненко І.Г. внесла значний доробок у розвиток економетричного моделювання та його застосування для аналізу сучасних проблем української економіки, Скрипник А.В. зробив внесок у розвиток прогнозування макроекономічних показників.
Сьогодні дослідження у рамках наукової школи «Ризикологія» здійснюються за такими напрямками:
1)   Моделювання та прогнозування динаміки економічних процесів з урахуванням ризику;
2)   Моделювання нелінійних економічних процесів з урахуванням адаптивних механізмів;
3)   Моделі управління економічними процесами з урахуванням ризику;
4)   Моделювання нелінійних економічних процесів в умовах невизначеності.
У рамках цих напрямків, зокрема, розробляються моделі управління ефективністю та ризиком боргових зобов’язань (доцент кафедри Долінський Л.Б.), моделі аналізу та управління ризиками в логістичних системах (докторант кафедри Скіцько В.І.), досліджуються проблеми моделювання адаптивних механізмів і процесів в економіці (доцент кафедри Коляда Ю.В.), нелінійних економічних процесів (професор кафедри Великоіваненко Г.І.), процеси формування товарних ринків, попиту, споживання, поведінки споживачів на базі моделей і технологій інтелектуального аналізу даних з урахуванням когнітивних характеристик ринку споживання, асиметрії мотивацій, нетранзитивності та інерційності уподобань та психогеноміки (доцент кафедри Катуніна О.С.).
Значна робота проводиться викладачами кафедри по залученню студентів до наукової роботи. З метою ознайомлення з новими науковими течіями та напрацюваннями у сфері ризикології та моделювання економіки студенти постійно запрошуються як слухачі на засідання Всеукраїнського наукового семінару «Моделювання та ризикологія в економіці». Кафедрою проводяться студентські наукові конференції, олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика». Кожного року студенти, що приймають участь у науковій роботі кафедри, стають переможцями та призерами різних всеукраїнських конкурсів. У 2009-2011 рр. Міністерством освіти і науки України університет призначався базовим вищим навчальним закладом з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Кількісні методи в економіці» (економіко-математичне моделювання), організацію та проведення якого здійснювала кафедра економіко-математичного моделювання.


Найактуальніші монографії викладачів, докторантів та здобувачів кафедри:

1.    Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. - К.: ДЕМІУР, 1996. - 212 с.
2.    Наконечний С.І., Савіна С.С. Погодний ризик АПК: адаптивне моделювання, економічне зростання та прогнозування. - Київ: ДЕМІУР, 1998. - 186 с.
3.    Скрипник А.В.Державне регулювання трансформаційної економіки: (аспекти моделювання) – Монографія. – Ірпінь, 2002. – 312 с.
4.    Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. - 480с.
5.    Лук’яненко І.Г. Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти. – К.: Видавничий Дім „Києво-Могилянська академія”, 2004. – 542с.
6.    Жлуктенко В.І., Бєгун А.В. Стохастичні моделі в економіці: Монографія. — К.:КНЕУ, 2005. - 352с.
7.    Афанасьєв Є.В. Економіко-математичне моделювання ризику великих промислових підприємств з монопродуктовим виробництвом: Монографія. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 230 с.
8.    Верченко П.І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): Монографія.– К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
9.    Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків: Монографія.– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 304 с.
10.   Матвійчук А.В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки:Монографія. – К.: КНЕУ, 2007. – 264 с.
11.   Грицюк П.М. Аналіз, моделювання та прогнозування динаміки врожайності озимої пшениці в розрізі областей України. - Рівне: НУВГП, 2010. ? 350 с.
12.   Піскунова О.В. Моделювання управлінських рішень щодо розвитку малого підприємництва. Монографія. – К.: КНЕУ, 2010. – 334 с.
13.   Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка. Монографія. – К.: КНЕУ, 2011.– 439 с.
14.   Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки. - К.: КНЕУ, 2011. -297 с.
15.   Хохлов В.Ю. Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів : монографія / В. Ю. Хохлов. ‑ К. : Кондор-Видавництво, 2017. – 298 с.
16.  Заболоцький Т.М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів: монографія / Т. М. Заболоцький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 440 с.

2. Перелік напрямків наукової діяльності

1)         Моделювання та прогнозування динаміки економічних процесів з урахуванням ризику

2)         Моделювання нелінійних економічних процесів з урахуванням адаптивних механізмів

3)         Моделі управління економічними процесами з урахуванням ризику

4)         Моделювання нелінійних економічних процесів за  умов невизначеності
 

Остання редакція: 26.04.18