Інститут інформаційних технологій в економіці

Наукова робота

Всеукраїнська наукова школа «Моделювання та ризикологія в економіці»

На кафедрі створено потужну наукову школу «Моделювання та ризикологія в економіці», визнану в Україні та за її межами.

Передумовою створення наукової школи стали праці видатного вченого математика-економіста Євгена Євгеновича Слуцького, котрий з 1913 р. по 1926 р. викладав у Київському комерційному інституті (сьогодні цей інститут має назву ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

Формування наукової школи кафедри розпочалось ще у 1990 р., коли на кафедрі було розпочато наукову роботу з аналізу ризику в підприємництві. Остаточно наукова школа сформувалась у 2001 р. Її засновником став доктор економічних наук, професор, Вітлінський Вальдемар Володимирович. У 1996 р. він захистив докторську дисертацію на тему «Оцінка, моделювання та оптимізація управління економічним ризиком». У його науковому доробку понад 360 наукових праць (13 монографій. 21 підручник і навчальний посібник). Семеро вчених, у котрих Вітлінський В.В. був науковим консультантом, захистили докторські дисертації за спеціальністю 08.00.11 – «Математичні моделі, методи та інформаційні технології в економіці». Ще 18 учнів В.В. Вітлінського захистили кандидатські дисертації за цією ж спеціальністю. Декілька десятків кандидатів економічних наук підготували співзасновники наукової школи професори С.І. Наконечний та О.Д. Шарапов.

Учні та послідовники засновника наукової школи Вітлінського В.В. доктори економічних наук Афанасьєв Є.В., Грицюк П.М., Камінський А.Б., Лук‘яненко І.Г., Матвійчук А.В., Піскунова О.В., Скрипник А.В., к.ф-м.н. Великоіваненко Г.І., кандидати економічних наук Глущевський В.В., Долінський Л.Б., Маханець Л.Л., Сігал А.В., Терещенко Т.О. та інші стали науковими керівниками вчених, котрі захистили кандидатські дисертації за спеціальністю 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (18 осіб), тим самим сприяючи поглибленню та розвитку наукових знань з моделювання та ризикології в сфері економіки і підприємництва та застосуванню цих знань в діяльності підприємств і організацій та у навчальному процесі.

Можна виокремити такі основні наукові результати Вітлінського В.В.:

- суттєво розвинуто теоретико-методологічні засади ризикології (ризик-менеджменту) та концепцію її структуризації як системно узгодженого комплексу механізмів та економіко-математичних моделей. Обґрунтовано необхідність та доцільність розрізняння і врахування різних типів невизначеності, їх суперпозицію та зумовлений цим ризик;

- обґрунтовано концептуальні положення стосовно того, що кількісна міра ризику має враховувати його діалектичну об‘єктивно-суб‘єктивну структуру, що необхідно враховувати у прийнятті управлінських рішень. Запропоновано низку нових показників кількісного оцінювання ризику;

- розроблено нечіткий (розпливчастий) метод с (РМАІ), який є узагальненням методу ієрархій нечіткої логіки, а також ігровий розпливчастий (нечіткий) метод, який є узагальненням РМАІ;

- обґрунтовано методологічні положення стосовно необхідності врахування асиметрії та ексцесу для оцінювання фінансових ризиків, інструментарій кількісного оцінювання умовного «капіталу під ризиком» та оцінювання можливих екстремальних збитків;

- побудовано та обґрунтовано декілька нових функцій корисності, які доцільно застосовувати в математичних моделях оцінювання та прийняття господарських рішень (зокрема, як зваженого середньо-геометричного низки ключових показників, поданих відповідними індексами; а також функцію корисності, що враховує об‘єктивні та суб‘єктивні складові оцінювання ступеня ризику);

- узагальнено концептуальні положення та відповідний інструментарій моделювання економічних об‘єктів, процесів, явищ на підґрунті застосування системного та синергетичного підходів, апарату нелінійної динаміки, урахування системних характеристик (стійкість, маневреність, інерційність, надійність, ризик);

- обґрунтовано необхідність узагальнення методологічних положень та розроблено інструментарій комплексного перед прогнозного аналізу часових рядів (адаптивний гармонійний аналіз; статистичний серіальний аналіз бінарно кодованих рядів; удосконалений R/S-аналіз на підґрунті переходу до ряду перших різниць).

Професору кафедри д.е.н. Матвійчуку А. В. належать, зокрема, такі наукові здобутки:

- розроблено концепцію побудови економіко-математичних моделей ідентифікації фінансових часових залежностей та прогнозування фінансових показників з урахуванням закономірностей розвитку економічних систем, заданих на підґрунті теорії хвиль Елліота у вигляді нечітких логічних правил;

- сформовано та обґрунтовано методологічний підхід проведення комплексного аналізу фінансового стану підприємств (установ) з використанням апарату нечіткої логіки, на основі якого побудовано економіко-математичні моделі діагностики можливого банкрутства, вхідними факторами яких є множини незалежних змінних та найбільш інформативних показників, що, на відміну від економетричних моделей діагностики, здатні здійснювати оцінювання часу до настання можливого банкрутства і тим самим знижувати потенційні збитки;

- розроблено концептуальний підхід до оцінювання ризику ухиляння від сплати податків, розподілу платників податків за категоріями уваги з боку органів Державної податкової служби та методику формування план-графіка податкових перевірок, що, на відміну від альтернативних підходів, надають можливість враховувати експертні знання та здійснювати налаштування параметрів економіко-математичної моделі за результатами проведених перевірок;

- сформулювало методологічні положення щодо побудови багаторівневої ієрархічної системи кількісного оцінювання конкурентоздатності підприємства на підґрунті синтезу методів нечіткої логіки та нейронних мереж, яка передбачає одночасне проведення аналізу фінансового, виробничого станів та рівня менеджменту підприємства;

Д.е.н., проф. кафедри Піскуновою О.В. розроблено концепцію композиційної невизначеності, яка дає можливість досліджувати функціонування малого підприємства в реальних умовах невизначеності складної структури, обумовленої комплексною дією зовнішніх та внутрішніх чинників стохастичної та нечіткої природи. На підґрунті концепції композиційної невизначеності розроблено методологію моделювання та побудови відповідного комплексу математичних моделей розвитку малого підприємства в умовах невизначеності різної природи та зумовленого цим ризику для аналізу дієвості підтримки малих підприємств. Розроблено та реалізовано комплекс математичних моделей розвитку малого підприємства, в яких, зокрема, враховано: особливості вітчизняного податкового законодавства,; умови ринкової кон’юнктури; стохастичність цін; очікування підприємців щодо умов ринкової кон’юнктури, для моделювання яких використовується теорія раціональних та адаптивних очікувань, а також враховано можливість часткового ухиляння підприємства від сплати податків.

Розвинено концепцію системних характеристик та їх застосування у дослідженні розвитку малого підприємства, зокрема, запропоновано розрізняти системні характеристики рішень підприємця та системні характеристики функціонування підприємства. Розроблено та реалізовано комплекс моделей оцінювання значень системних характеристик.

Суттєвий доробок у розвиток вітчизняної ризикології внесли здобувачі кафедри економіко-математичного моделювання Скрипник А.В., Лук‘яненко І.Г., Камінський А.Б., Афанасьєв Є.В., Грицюк П.М., які успішно захистили докторські дисертації (науковий консультант – Вітлінський В.В.).

Так, Лук‘яненко І.Г. внесла значний доробок у розвиток економетричного моделювання та його застосування для аналізу сучасних проблем української економіки, Камінським А.Б. розроблено теоретико-методологічні положення математичного моделювання фінансових ризиків, розвинуто інструментарій їх аналізу та вимірювання, побудовано низку нових економіко-математичних моделей управління фінансовими ризиками. Грицюком П.М. здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми щодо прогнозування показників системи зерновиробництва в Україні на підґрунті запропонованої ним концепції та інструментарії реверсивної циклічної динаміки зерновиробництва. Комплексне застосування побудованих Грицюком П.М. моделей і методів відкриває, зокрема, нові можливості щодо підвищення точності прогнозування врожайності та зниження ступеня ризику в системі зерновиробництва України. Скрипник А.В. зробив внесок у розвиток прогнозування макроекономічних показників. Афанасьєвим Є.В. розроблено теоретичні засади, методології та моделі оцінювання і обґрунтування стратегії розвитку гірничорудних підприємств з урахуванням ризику. Хохлов В.Ю. та Заболицбкий Т.М. внесли свій внесок у теорію портфеля цінних паперів.

К.т.н., доцентом кафедри Колядою Ю.В. зроблено значний доробок у дослідження нелінійної динаміки економічних систем на підґрунті математичного та комп‘ютерного моделювання, на всіх етапах якого відбувається адаптація з дотримання певних концептів гнучкого використання теоретичних і практичних засобів та інструментарію вивчення. Проаналізовано апріорну і апостеріорну адаптацію з урахуванням екзо- і ендогенних умов процесу моделювання.

Значний внесок у розвиток теорії випадкових процесів щодо застосування їх для вирішення практичних економічних проблем і задач зробив к.т.н., доцент кафедри Жлуктенко В.І. Зокрема, він розробив моделі і методи розв’язання задач масового обслуговування з поетапним обслуговуванням вимог, що надає можливість досліджувати функціонування складних економічних систем.

Відомими серед науковців України є здобутки к.ф.-м.н., доцента кафедри Верченко П.І., який працював над проблемами моделювання та аналізу економічного ризику. Ним були запропоновані нові моделі вирішення багатоцільових задач прийняття рішень в умовах невизначеності, конфлікту та зумовленого цим ризику.

Активну роботу у напрямку моделювання та оптимізації економічних процесів в агропромисловому комплексі з урахуванням ризику очолював кандидат економічних наук, професор Наконечний С.І., під керівництвом якого було підготовлено і захищено 24 кандидатські дисертації.

Низка монографій та новаторських підручників і навчальних посібників, в які увійшли результати досліджень представників наукової школи кафедри, знайшли широкий резонанс в Україні та за її межами. Це, зокрема такі монографії: «Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику» (автор Вітлінський В.В., 1996 р.); «Ризикологія в економіці та підприємництві» (автори Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І., 2004 р.); «Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка»(автор Матвійчук А.В., 2011 р.), а також навчальний посібник «Ризик у менеджменті» (автори Вітлінський В.В., Наконечний С.І., 1996р.) та інші.

У 2001 році на кафедрі організовано Всеукраїнський науковий семінар «Моделювання та ризикологія в економіці», на засіданнях якого розглядаються актуальні проблеми моделювання економіки та ризику, сучасні теоретичні підходи та прикладні аспекти економіко-математичного моделювання та ризикології, з доповідями на семінарі виступають як співробітники кафедри, так і відомі вчені, докторанти, аспіранти з інших провідних наукових установ країни.

Наукова школа кафедри підтримує стійкі наукові зв‘язки з провідними вищими навчальними закладами Росії, з науково-дослідними інститутами Російської академії наук (РАН), окремими вищими навчальними закладами Білорусі, Польщі, Німеччини. Починаючи з 2001 р. професор Вітлінський В.В. є членом програмного комітету Міжнародної наукової школи «Моделювання та аналіз безпеки і ризику в складних системах» (МА БР), яка щорічно проводиться РАН у Санкт-Петербурзі та в якій приймають участь провідні вчені з багатьох країн. У роботі школи систематично беруть участь викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри.

Подією стали вперше на теренах СНД проведена на подібну тематику Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми економічного ризику: аналіз та управління» (1998 р.) та Міжнародна науково-практична конференція «Ризикологія в економіці та підприємництві» (2001 р.), організатором яких виступила кафедра економіко-математичного моделювання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Щорічно проводяться міжнародні наукові конференції з моделювання та ризикології в економіці на базі одного із вузів України за участю КНЕУ. Кафедра є співорганізатором щорічних конференцій: Міжнародної науково-практичної конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів»; Міжнародної школи-симпозіуму «Аналіз, моделювання, управління, розвиток економічних систем».

Робота семінару та систематичне проведення конференцій сприяють збагаченню, розвитку теорії моделювання та ризикології в економічній сфері та зростанню авторитету наукової школи кафедри.

На даний час у низці міст України, зокрема, в Запоріжжі, Дніпропетровську, Києві, Львові, Чернівцях, Рівному, Острозі, Дрогобичі, Хмельницькому, Харкові, Одесі діють осередки наукової школи, працюють послідовники, однодумці (доктори і кандидати економічних наук) з проблем моделювання та ризикології в економіці.

Сьогодні основними напрямками наукової школи, за якими здійснюють наукову діяльність викладачі та співробітники кафедри, є такі:

 • Ризикологія та моделювання економічної безпеки (очолює д.е.н., професор Вітлінський В.В.);
 • Методи штучного інтелекту в економіці (очолює д.е.н., доцент Матвійчук А.В.).

Підготовка кафедрою кандидатських та докторських дисертацій. Керівництво кафедри постійно працює над підвищенням наукового рівня викладачів. Так, за 50 років на кафедрі ЕММ захищено 18 докторських та 60 кандидатських дисертацій. Особливо результативними є останні 20 років, коли під керівництвом провідник викладачів кафедри Вітлінського В.В., Наконечного С.І., Терещенко Т.О., Великоіваненко Г.І., Матвійчука А.В., Долінського Л.Б., Коляди Ю.В. було захищено 11 докторських та 30 кандидатських дисертацій зі спеціальності «Математичні моделі, методи та інформаційні технології в економіці».

 

Найактуальніші монографії викладачів, докторантів та здобувачів кафедри:

 1. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. К.: ДЕМІУР, 1996. ‑ 212 с.
 2. Наконечний С.І., Савіна С.С. Погодний ризик АПК: адаптивне моделювання, економічне зростання та прогнозування. Київ: ДЕМІУР, 1998. ‑ 186 с.
 3. Скрипник А.В.Державне регулювання трансформаційної економіки: (аспекти моделювання) – Монографія. – Ірпінь, 2002. – 312 с.
 4. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. К.: КНЕУ, 2004. ‑ 480 с.
 5. Лук’яненко І.Г. Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти. – К.: Видавничий Дім „Києво-Могилянська академія”, 2004. – 542с.
 6. Жлуктенко В.І., Бєгун А.В. Стохастичні моделі в економіці: Монографія.‑К.:КНЕУ, 2005. ‑ 352с.
 7. Афанасьєв Є.В. Економіко-математичне моделювання ризику великих промислових підприємств з монопродуктовим виробництвом: Монографія. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 230 с.
 8. Верченко П.І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи): Монографія. К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 9. Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків: Монографія.– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 304 с.
 10. Матвійчук А.В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки:Монографія. – К.: КНЕУ, 2007.– 264 с.
 11. Грицюк П.М. Аналіз, моделювання та прогнозування динаміки врожайності озимої пшениці в розрізі областей України. ‑ Рівне: НУВГП, 2010. ‑ 350 с.
 12. Піскунова О.В. Моделювання управлінських рішень щодо розвитку малого підприємництва. Монографія. – К.: КНЕУ, 2010.– 334 с.
 13. Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки. Монографія. – К.: КНЕУ, 2011.
 14. Матвійчук А.В.Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка. Монографія. – К.: КНЕУ, 2011.– 439 с.
 15. Глущевський В. В. Адаптивні механізми в системах управління підприємствами : методологія і моделі : монографія / В. В. Глущевський. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 352 с.
 16. Заболоцький Т.М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів. Монографія / Т. М. Заболоцький. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 440 с.
 17. Долінський Л.Б. Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов’язань. Монографія / Л. Б. Долінський. – Київ : КНЕУ, 2017. – 551 с.
  1. Хохлов В.Ю. Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів: монографія / В.Ю. Хохлов. ‑ К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 298 с.

 

Актуальні дослідження

Сьогодні викладачі кафедри працюють над п’ятирічною темою, відкритою у 2016 р., «Розвиток методології та інструментарію моделювання економічних систем у контексті підвищення економічної безпеки».

 

Виконані дослідження

«Розвиток методології та інструментарію моделювання ризику у системі економічної безпеки», 2016-2017 рр. (проект успішно закінчено на високому рівні), проект фінансувався за рахунок коштів Міністерства освіти і науки України.

 

Науково-методичні конференції

За останні роки кафедрою проведено 2 національні науково-методичні конференції:

 • Економіко-математичне моделювання, місто Київ, 30 вересня ‑ 4жовтня 2016 року;
 • Цифрова економіка, місто Київ, 4 ‑ 5 жовтня  2018 року

 

 

Наукова робота студентів. На кафедрі здійснюється велика робота щодо залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи. У результаті такої роботи щороку студенти, залучені до наукової діяльності, стають переможцями та призерами різних всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Так, у 2014 році студентка Бесчастна Г.О. стала переможцем конкурсу Національної академії наук України серед студентів вищих навчальних закладів та отримала Премію НАН України за роботу «Моделювання надійності страхових компаній в процесі страхування кредитних ризиків комерційних банків» (науковий керівник – Матвійчук А. В.).

Студенти старших курсів спеціальності «Економічна кібернетика» постійно беруть участь та перемагають у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Кількісні методи в економіці (економіко-математичне моделювання)». У різні роки під керівництвом викладачів кафедри Вітлінського В.В., Матвійчука А.В., Піскунової О.В., Коляди Ю.В., Скіцька В.І., Долінського Л.Б. низка студентів ставали переможцями ІІ етапу конкурсу, зокрема за останні роки здобуто два перших місця, вісім других місць, сім третіх місць.

На кафедрі щорічно проводиться перший тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика». У 2012 р. переможці першого туру студент 3 курсу Горкун О.О. і студент 4 курсу Жданов Д.С. (науковий консультант студентів Савіна С.С.) прийняли участь у ІІ етапі олімпіади, де студент Горкун О.О. отримав диплом ІІІ ступеня, а студент Жданов Д.С. був нагороджений грамотою «За оригінальне, нестандартне розв’язування олімпіадних завдань». Команда університету, що приймала участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика», нагороджена дипломом ІІІ ступеня. У 2013 р. переможець першого туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика» студент 4 курсу Горкун О.О. (науковий консультант Тарасова Л. Г.) прийняв участь у ІІ етапі олімпіади, де отримав диплом ІІ ступеня. Команду університету, що приймала участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика», нагороджено дипломом ІІ ступеня.

За результатами наукової роботи зі студентами викладачами кафедри публікуються статті у фахових наукових виданнях у співавторстві зі студентами.

Студенти, що займаються науковою роботою під керівництвом викладачів кафедри, приймають активну участь у роботі щорічної наукової конференції студентів, яка проводиться у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». За п’ять останніх років на конференції з доповідями виступило більше 100 студентів, керівниками яких є викладачі кафедри.

 

 

Остання редакція: 02.06.23