Інститут інформаційних технологій в економіці

Навчально-методична робота

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти:
 1. Методичні матеріали щодо підготовки та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні спеціальності 124 «Системний аналіз» / Укладачі: д.ф.-м..н., проф. Джалладова І.А., д.е.н., проф. Галіцин В.К., к.е.н., доц. Корзаченко О.В., к.ф.-м.н, доц. Гладка Ю.А. - Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020 р. – 44 с.
 2. Методичні матеріали щодо підготовки та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні спеціальності 125 «Кібербезпека» / Укладачі: д.т.н., проф. Толюпа С.В., к.е.н., проф. Бєгун А.В., к.т.н., доц. Четверіков І.О. - Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020 р. – 43 с.
 3. Методичні матеріали щодо підготовки та захисту кваліфікаційної магістерської роботи здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні спеціальності 124 «Системний аналіз» / Укладачі: д.ф.-м..н., проф. Джалладова І.А., д.е.н., проф. Галіцин В.К., д.е.н., доц. Камінський О.Є. - Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020 р. – 47 с.

Підручники та навчальні посібники кафедри:

 1. Валєєв К. Г., Джалладова І. А., Дегтяр С. В. Вища математика для економістів: навч. посіб. - К. : Знання, 2011. - 288 с.
 2. Валєєв К. Г. , Джалладова І. А. Теорія ймовірностей та теорія випадкових процесів: навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2009. - 378 с.
 3. Валєєв К. Г., Джалладова І. А. Математичний практикум. – Київ : КНЕУ, 2004. − 682 с. 
 4. Валєєв К. Г., Джалладова  І. А.  Елементарна математика: навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2006. - 544 с.
 5. Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики - К.: КНЕУ, 2008. — 352 с.
 6. Валєєв К.Г., Джалладова І.А., Лютий О.І. Вища математика. Навчально-методичний посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 606 с.
 7. Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика: У 2 ч.  – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с. 
 8. Джалладова І. А., Гладка Ю.А. Математика: навчальний посібник (англійською мовою) - К. : КНЕУ, 2020. - 303 с.
 9. Джалладова І. А. Стохастична математика: навчальний посібник - К. : КНЕУ, 2018 - 392 с.
 10. Джалладова І. А., Шарапов О. Д. Дискретна математика: навчальний посібник - К. : КНЕУ, 2012. - 245 с.
 11. Джалладова І. А., Хусаінов Д. Я. Рівняння математичної фізики: навчальний посібник. - Київ : КНЕУ, 2014. - 103 с.
 12. Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Семко В.В. Інформаційний та кіберпростори. Проблеми безпеки, методи та засоби боротьби. Навчальний посібник. К.:  ТОВ “Наш формат”, 2016. – 176с.
 13. Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Толубко В.Б., Хорошко В.О. «Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект» // Навчальний посібник. – К.: Наш формат, 2015. – 288с. (гриф МОН).
 14. Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Хорошко В.О. «Інтелектуальна власність у сфері інформаційної безпеки» // За редакцією проф. В.О. Хорошко. – К.: ПВП “Задруга”, 2014. – 178с.
 15. Козловський В.В.,  Толюпа С.В. , Козир Б.Ю. . “Процеси в лінійних електричних колах ” Підручник. – К.: ПВП “Задруга”, 2015. – 241с. (гриф МОН).
 16.  Бурячок В.Л., Толюпа С.В. , Аносов А.О.  “Cистемний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці”. - К. : ДУТ, 2015. – с.345.
 17. Галіцин В.К., Суслов О.П., Камінський О.Є., Самченко Н.К.; "Моніторінг інформаційних технологій";  - Навчальний посібник, - К: КНЕУ, 2017 – 159 с. 
 18. Галіцин.В.К. «Системи моніторингу» Суслов О.П., Самченко - К.: КНЕУ, 2015 р.
 19. Галіцин.В.К. Суслов О.П. Теорія керування  - Навчальний посібник, К.: КНЕУ 2016 р.  С. 416с.
 20. Галіцин.В.К. Система формування управлінських рішень Суслов О.П.,Самченко Н.К. Київ: КНЕУ, 2019.  - 285 с.
 21. Дуравкін Е.В., Толюпа С.В., Лукова-Чуйко Н.В. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Лабораторний практикум. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015. – 74с.
 22. Галіцин В.К., Левченко Ф.А. Багатокористувацькі обчислювальні системи та мережі: навч. посібник - К.: КНЕУ, 2007. - 408с. 
 23. Галіцин В. К., Бакаєв О. О., Геєць В. М.  Економічна кібернетика:Підручник. — Донецьк: Юго-Восток, 2005. – 506 с.
 24. Галіцин В. К., Сидоренко Ю. Т.  Програмні оболонки і пакети: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 212 с. 
 25. Задорожня Т.М. Коляда Ю.І., Мамонова Г.В. Збірник задач з теорії ймовірностей  та математичної статистики (для  студентів економічних спеціальностей) Навчальний посібник Ірпінь:  Академія ДПС України, 2001.– 77 с. Гриф МОН лист від 03.07.2000, № 2/1081
 26. Задорожня Т.М., Кучменко С.М., Мамонова Г.В., Руденко І.Б., Семко М.М., Харенко С.Б., Чернобай О.Б. Збірник тестових завдань з вищої математики Навчально-методичне видання, Ірпінь ВЦ НУДПС України, 2013 – 284 с.
 27. Задорожня Т.М., Мамонова Г.В. Дидактичні матеріали для модульного контролю з теорії ймовірностей та математичної статистики Ірпінь: НУДПСУ, 2010.– 108 с.
 28. Задорожня Т.М., Мамонова Г.В. Зошит для підготовки до ЗНО: Математика. Навчально-методичне видання, Ірпінь, УДФСУ. – 2016. -  118 с.
 29. Задорожня Т.М., Мамонова Г.В. Опорний конспект лекцій з теорії ймовірностей, математичної статистики та теорії випадкових процесів Навчально-методичне видання Ірпінь, НУДПСУ, 2011. - 230 с.
 30. Задорожня Т.М., Мамонова Г.В., Руденко І.Б. та ін.., всього 6 авторів. Збірник вправ та задач  з курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчально-методичне видання,  Ірпінь ВЦ НУДПС України, 2013 – 114 с.
 31. Заліско В.Д., Мамонова Г.В., Чернобай О.Б. Диференціальні рівняння (практикум) Навчальний посібник Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – 158 с.
 32. Бєгун А. В.  Інформаційна безпека: навч. посібник; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 280 с.
 33. Бєгун, А. В. Об'єктно-орієнтоване програмування: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни; К. : КНЕУ, 2006. - 128 с.
 34. Бєгун А. В. Алгоритмізація і програмування: навч. посібник. К. : КНЕУ, 2005. Ч. 3 : Об'єктно-орієнтоване програмування. - 172 с.
 35. Пархомей І.Р., Толюпа В.А., Дружинін С.В.,  Наконечний В.С. Резонансні методи отримання і використання інформації в радіотехнології // Монографія. К. – Логос – 2013. – с. 146.
 36. Камінський О.Є. "WEB-дизайн"; - Навчальний посібник;   М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008, - 261 с.
 37. Камінський О.Є. "Web-програмування"; - Навчальний посібник; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011, -324с.
 38. Кривуца В.Г., Беркман Л.Н., Толюпа С.В. Інфокомунікаційні мережі нового покоління. // Монографія. К. – ДУІКТ. – 2012. – с. 286.
 39. Мамонова Г.В. Задорожня Т.М. Теорія ймовірностей та математична статистика: практикум.  2016. – 301 с.,  Ірпінь, УДФСУ
 40. Мамонова Г.В., Шимпф О.М. Англо-український, україно-англійський словник-довідник математичних термінів: Навчальне видання. Ірпінь: НУДПСУ, 2010.– 106 с. Гриф МОН (лист №1/11 – 2494 від 29.03.2010 р.)
 41. Пархоменко І.І., Толюпа С.В., Зюбіна Р.В. Операційні системи. Навчальний посібник. – К: КНУ імені Тараса Шевченка. 2019. – 150 с.
 42. Політанський Л.Ф., Політанський Р.Л., Толюпа С.В., Лісінський В.В. Технології комплексного захисту інформації в кіберпросторі. Навчальний посібник. За заг. ред. Л.Ф. Політанського. – Чернівці. ЧНУ імені Юрія Федьковича. 2018р. – с. 204.
 43. Романюк В.А., Толюпа С.В., Успенський О.А. Апаратні засоби комп’ютерних мереж. Навчальний посібник. К.: ВІТІ НТУУ „КПІ”. 2005 – 78 с.
 44. Толюпа С.В., Дружинін В.А., В.Л. Бурячок, А.О., Наконечний В.С., Лазаренко С.В. “Електрорадіоматеріали. Пасивні елементи засобів радіозв’язку та захисту інформації”. - К. : ДУТ, 2015. – с.193.
 45. Толюпа С. В., Гладкий Б. І. Електроматеріали. Пасивні елементи засобів спеціального звязку  та захисту інформації. . Навчальний посібник. – К.: ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”, 2009. – 196 с.
 46. Толюпа С. В., Софієнко І. І. Основи схемотехніки. Напівпровідникові прилади електронних засобів спеціального зв’язку та захисту інформації. Навчальний посібник. – К.: ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”, 2009. – 212 с.
 47. Толюпа С.В., Гладкий Б.І. Електроматеріали. Пасивні елементи засобів спеціального зв’язку та захисту інформації. Навчальний посібник. – К.: ІСЗЗІ НТУУ «КПІ». – Славута –Дельфін. 2010.–201 с.
 48. Толюпа С.В., Гринкевич Г.О., Макаренко А.О., В’юннік О.В. “Управління та якість послуг інформаційних мереж зв’язку” // Навчальний посібник. К.: “Логос”, 2014. – 248с. (гриф МОН)
 49. Толюпа С.В., Дружинін В.А., Наконечний В.С. Методи та алгоритми обробки та захисту радіолокаційної інформації у багатопозиційних системах зі змінною просторовою конфігурацією. // Монографія. К. – Логос – 2014. – с. 251.
 50. Толюпа С.В., Лазебний В.С., Розорінов Г.М. Основи інтелектуальної власності та її захисту . Навчальний посібник: К. – Ліра – 2011. – с. 168. (гриф МОНМСУ).
 51. Толюпа С.В., Латипов І.М., Єремеєв Ю.І. Електротехнічні матеріали. Пасивні електронні елементи інфокомунікаційних систем та мереж. Навчальний посібник. – К.: «Інтертехнодрук», 2010. –222 с.
 52. Толюпа С.В., Латипов І.М., Рогожніков О.І. Електроматеріали інфокомунікаційних систем та мереж. Навчальний посібник. – К.: «Інтертехнодрук» 2009. – 90 с.
 53. Толюпа С.В., Оксіюк О.Г, Вялкова В.І. Захист об’єктів інформаційної діяльності. . Навчальний посібник. – К.: “МП Леся”, 2018. – 312с.
 54. Толюпа С.В., Оксіюк О.Г., Вялкова В.І. Елементи і вузли цифрових пристроїв систем технічного захисту. Навчальний посібник. – К.: “МП Леся”, 2016. – 264с.
 55. Толюпа С.В., Пампуха І.В. Напівпровідникові елементи електронних засобів інфокомунікаційних систем та мереж. Навчальний посібник. – К.: «Інтертехнодрук», 2010. – 212 с.
 56. Толюпа С.В., Політанський Л.Ф., Політанський Р.Л., Лісінський В.В. Управління інформаційною безпекою. Навчальний посібник. За заг. ред. С В. Толюпи. – Чернівці. ЧНУ імені Юрія Федьковича. 2019р. – с. 432.
 57. Толюпа С.В., Розорінов Г.М. Основи теорії передання інформації. Методичні вказівки до самостійної роботи. – К.: «Інетртехнодрук», 2009. – 54 с.
 58. Толюпа С.В., Розорінов Г.М., Пампуха І.В. Основи схемотехніки. Навчальний посібник. – К.: «Інтертехнодрук», 2010. – 260 с.
 59. Толюпа С.В., Софієнко І.І. Основи схемотехніки. Напівпровідникові прилади електронних засобів спеціального зв’язку та захисту інформації. Навчальний посібник. – К.: ІСЗЗІ НТУУ «КПІ». – Славута –Дельфін. 2010.–214 с.
 60. Толюпа С.В., Успенський О.А., Явися В.С. Інформаційно-телекомунікаційні мережі. Навчальний посібник – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2006 – 161 с.
 61. Толюпа С.В., Хорошко В.О., Хохлачова Ю.Є. “Забезпечення інформаційної безпеки держави.” // Лабораторний практикум.  – К.: ПВП “Задруга”, 2014. – 69с.
 62. Толюпа С.В., Явіся В.С., С.В., Радзівілов, Г.Д. Нещадим Н.І. Теоретичні основи побудови систем автоматичного управління. Навчальний посібник - К.:ВІТІ НТУУ «КПІ», 2006. – 199 с.
 63. Щедріна О.І., Агутін М.М. Інтернет - технології в бізнесі: навчальний посібник. - К.: Вид-во КНЕУ, 2012. - 303с.
 64. Щедріна О. І. Нові інформаційні технології: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 445 с.
 65. Щедріна О. І. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 240 с.
 66. Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 667 с.
 67. Лазарєва С.Ф., Пахольчук Я.В. Моделювання бізнес-процесів засобами пакета «AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1)» К.: КНЕУ, 2013 - ISBN 978-966-483-835-8   [Електронний ресурс] Режим доступу: у локальному доступі
 68. Лазарєва С.Ф. Підприємницька освіта як ключ до успіху. Серія дидактичних матеріалів з підприємницької освіти в закладах професійної освіти України. / Анатолій Колот та ін..(КНЕУ); Марушевська В.І. та ін  (Економічний коледж КНЕУ), Грицак Н.Ю. та ін.. (КІСіТ КНЕУ), Ріхард Фортмюллер та ін.. (Віденський економічний університет). 2016, 460 с.
Остання редакція: 14.07.23