Інститут інформаційних технологій в економіці

Навчально-методична робота

Кафедра  викладає більше двадцяти дисциплін, підтримуючи процес неперервної освіти за напрямком економіко-математичного моделювання, починаючи з нормативних та вибіркових дисциплін для студентів другого курсу галузі знань “Економіка та підприємництво” до розроблених відповідно до окремих спеціальностей дисциплін магістерського рівня.
Для всіх дисциплін, які закріплені за кафедрою, повністю розроблено матеріали для забезпечення навчального процесу: проведення лекцій, практичних та лабораторних занять, тренінгів, ділових ігор, консультацій та індивідуальних занять, поточного контролю знань та іспитів у відповідності до рішень вченої Ради та ректорату КНЕУ.
Розроблені та розміщені на сайті університету методичні матеріали щодо змісту і організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з усіх дисциплін, що закріплені за кафедрою.
Підготовлені навчально-методичні матеріали до проведення тренінгу «Система математичних моделей вибору інвестиційного проекту» для магістрантів; матеріали щодо проведення ділової гри «Моделювання управлінського рішення щодо підтримки малого підприємництва» з дисципліни «Математичні моделі та методи ринкової економіки», а також практикум«Пошук резервів: ділова гра» з дисципліни «Економіко-математичне моделювання».
Постійно здійснюється підготовка і видання нових навчальних посібників та навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисциплін, перегляд та оновлення робочих навчальних програм та інших методичних матеріалів.
Перелік напрямків навчально-методичної роботи.
1. Проведення лекцій, практичних та лабораторних занять, тренінгів, ділових ігор, консультацій та індивідуальних занять.
2. Розробка презентацій та інших матеріалів для використання в навчальному процесі мультимедійної техніки.
3. Розробка навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри згідно рішень вченої Ради та ректорату КНЕУ.
4. Розробка та розміщення на сайті університету методичних матеріалів щодо змісту і організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з усіх дисциплін, що закріплені за кафедрою.
5. Удосконалення навчально-методичних матеріалів з дисциплін бакалаврського циклу та дисциплін магістерських програм.
6. Підготовка навчальних посібників та посібників для самостійного вивчення дисциплін.
7. Підготовка навчально-методичних матеріалів щодо проведення ділових ігор, тренінгів, кейсів.

Кафедра здійснює велику роботу щодо оновлення змісту освіти бакалаврів і магістрів у відповідності з потребами вітчизняної економіки та сучасними напрямками розвитку економічної науки. Так, у 2016 році для магістрів, що навчаються за спеціалізацією «Економічна кібернетика», запроваджено нову магістерську програму «Ризик-менеджмент». З 1 вересня 2018 року кафедра здійснюватиме підготовку бакалаврів за спеціалізацією «Цифрова економіка».

 

Перелік установ для проходження курсів підвищення кваліфікації

Перелік баз для проходження практики

Методичні матеріали для курсових робіт з "Прогнозування соціально-економічних процесів"

Методичні матеріали до курсових з "Моделювання економіки"

Методичні матеріали до курсових з "ЕММіМ"

Методичні рекомендації щодо магістерської дипломної роботи з "Ризик-менеджмент"

Основні навчальні посібники та підручники

Остання редакція: 01.05.19