Інститут інформаційних технологій в економіці

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 26.04.18
Управління економічним ризиком на підгрунті методів нелінійної динаміки

Мета дисципліни: ознайомити майбутній економічний загал з теорією і практикою моделювання економічного ризику – наріжної проблеми ефективного підприємництва.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів необхідні навички для прийняття виважених управлінських рішень в економіці за критерієм “корисність ‑ ризик”

Моделювання інструментів фондового ринку

Дисципліна «Моделювання інструментів фондового ринку» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки магістрів за спеціальністю 8502.

Предмет дисципліни: методологія, методи та інструментарій кількісного аналізу і економіко-математичного моделювання та управління фінансовими інвестиціями на фондовому ринку.

Мета дисципліни “Моделювання інструментів фондового ринку” – задовольнити потреби майбутніх фахівців (магістрів) з економічної кібернетики у знаннях щодо методології та побудови адекватних економіко-математичних моделей, які є необхідною умовою якісного і кількісного аналізу фінансових ринків та ефективним інструментарієм у підтримці прийняття фінансових рішень

Моделі і методи штучного інтелекту

Анотація дисципліни «Моделі та методи штучного інтелекту»
Головним завданням штучного інтелекту є комп'ютерне вирішення когнітивних задач, властивих людському мозку. Такі задачі традиційно вирішуються людьми в умовах неповноти, неточності та суперечливості знань про об'єкт дослідження, для розв'язання яких немає чітко заданого алгоритму

Ризик-менеджмент у фінансовій сфері

Дисципліна «Ризик-менеджмент у фінансовій сфері» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки магістрів за напрямом підготовки «Економічна кібернетика».

Мета дисципліни – задовольнити потреби майбутніх фахівців з економічної кібернетики у знаннях щодо методології, методики та інструментарію системного аналізу ризику у фінансові сфері; методології та інструментарію побудови адекватних економіко-математичних моделей, які є необхідною умовою якісного і кількісного аналізу фінансових ринків та ефективним інструментарієм у підтримці прийняття фінансових рішень

Управління ризиком у реальному секторі економіки

1.Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Теоретичною і методологічною базою засвоєння методології наукового дослідження є дисципліни бакалаврської підготовки (економічна теорія, економіка-математичні методи та моделі) та магістерського рівня (ризик-менеджмент).

Мета дисципліни:формування наукового світогляду, цілісного уявлення, поглиблення та систематизація знань щодо аналізу, оцінювання, моделювання ризиків у реальному секторі економіки та набуття навичок практичного застосування (з використанням ІТ) конкретних методів і моделей для вибору кращих, у певному сенсі, альтернатив і пошуку ефективних управлінських рішень у прикладних проблемах економіки та бізнесу

Адаптивні моделі в інформаційних управляючих системах

Дисципліна «Адаптивні моделі в інформаційних управляючих системах» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки магістрів за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

Наукову складову навчальної дисципліни відображає дослідження щодо своєчасного прийняттям управлінських рішень, адекватно реагуючи на виклики суспільства, економіці якого онтологічно притаманні неповнота, невизначеність і плинність інформації, своєрідна поведінка суб‘єктів господарювання, варіація цілей і мети як апріорного так і апостеріорного характеру

Моделювання та управління фінансовими інвестиціями

Дисципліна «Моделювання та управління фінансовими інвестиціями» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки магістрів за спеціальністю 8101.

Предмет дисципліни: методологія, методи та інструментарій кількісного аналізу і економіко-математичного моделювання та управління фінансовими інвестиціями на фондовому ринку.

Мета дисципліни “Моделювання та управління фінансовими інвестиціями” – задовольнити потреби майбутніх фахівців (магістрів) з економічної кібернетики у знаннях щодо методології та побудови адекватних економіко-математичних моделей, які є необхідною умовою якісного і кількісного аналізу фінансових ринків та ефективним інструментарієм у підтримці прийняття фінансових рішень

Фінансова економетрика

Дисципліна «Фінансова економетрика» належить до дисциплін професійної підготовки магістрів за програмою «Міжнародний фінансовий менеджмент»  спеціальності «Міжнародна економіка».

«Фінансова економетрика» – прикладна дисципліна, в межах якої розгладяються можливості застосування економетричних моделей з метою виявлення та описання методами математичної статистики закономірностей та зв'язків, якi об'єктивнo iснують в економiцi, зокрема в фінансах

Моделювання в управлінні персоналом

Дисципліна «Моделювання в управлінні персоналом»є вибірковою дисципліною циклу природничо-наукової та загально- кономічної підготовки магістрів за напрямком “Економіка і підприємництво”.

Предметом вивчення дисципліни є методологія та інструментарій економіко-математичного моделювання та аналізу економічних процесів, тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в управлінні персоналом

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

1. Метою опанування дисципліни "Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці" є формування у студентів компетенцій і надання студентам основних знань з проведення наукових досліджень, опанування основ та принципів методології, інструментарію та організації наукових досліджень. Наука "Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці" спрямована на формування у студентів наукового світогляду, розуміння сучасної концепції інформаційної економки, цілісного уявлення про методологію наукового дослідження та навичок практичного застосування конкретних методів наукового пошуку у професійній діяльності