Інститут інформаційних технологій в економіці

Основні наукові напрями діяльності Навчально-наукової «Лабораторії інформаційних управляючих систем і технологій»

У 2014 навчальному році, колективом кафедри, за сприяння керівництва університету створено сучасну науково-навчальну «Лабораторію інформаційних управляючих систем і технологій». Науково-навчальна Лабораторія є структурним підрозділом Інституту інформаційних систем в економіці Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (у подальшому  Лабораторія). Створення Лабораторії викликане нагальною потребою раціонального поєднання наукових здобутків співробітників інституту та необхідності забезпечення поглибленої фундаментальної підготовки в галузі комп’ютерних наук, економічної кібернетики і практичного досвіду роботи майбутніх фахівців.

Лабораторію оснащено сучасною комп’ютерною технікою, серверним обладнання. (7 корпус КНЕУ, лаб. № 409). Діяльність лабораторії носить комплексний, інтегруючий характер і поєднує в собі такі основні напрями: науковий, науково-організаційний, науково-педагогічний.

Метою діяльності Лабораторії є надання студентам та професорсько-викладацькому складу кафедри інформаційних систем в економіці матеріально-технічного та програмного забезпечення для виконання науково-дослідних робіт із розроблення та застосування перспективних інформаційних систем і технологій у галузях економіки, техніки, освіти тощо; впровадження результатів дослідження в навчально-методичну роботу кафедри, підвищення конкурентоспроможності фахівців з напряму підготовки «Комп’ютерні науки».

Функціонування Лабораторії здійснюється за такими основними напрямами: наукова діяльність, науково-педагогічна діяльність, науково-організаційна.

Основними функціями Лабораторії за напрямом наукової діяльності є:

 1. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень щодо проектування технічного, програмного, математичного, інформаційного, лінгвістичного забезпечення різних видів інформаційних систем у різних сферах діяльності.
 2. Проведення комплексних наукових методологічних досліджень у сфері проектування та використання інформаційних управляючих систем та технологій, удосконалення методів проектування інформаційних систем управління підприємствами, організаціями, технічними засобами та об’єктами.
 3. Здійснення науково-дослідних та інжинірингових робіт у сфері проектування, створення та впровадження систем автоматизованого управління складними об’єктами, зокрема на підприємствах, фірмах, банках та інших організаціях із використанням сучасних інформаційних технологій.
 4. Дослідження, розроблення та впровадження інтелектуальних інформаційних систем і їх компонентів, зокрема, інтелектуального аналізу даних, баз даних і знань, природномовних інтерфейсів, гіпертекстових технологій, когнітивної графіки.
 5. Моделювання комп’ютерних систем і мереж, систем штучного інтелекту на підґрунті теорії нечіткої логіки, штучних нейронних мереж, нелінійної динаміки та впровадження методології систем управління знаннями та інструментарію їх практичної реалізації для розв’язання неструктурованих і слабо структурованих задач.
 6. Автоматизоване проектування систем оперативного аналітичного оброблення даних за допомогою відповідних технічних і програмних засобів, із застосуванням багатомірних реляційних та асоціативних моделей даних.
 7. Проведення комплексних досліджень в області комп’ютерної інженерії для розроблення технічних засобів перетворення інформації, побудови систем управління на основі мікроконтролерних елементів та мікропроцесорної техніки.
 8. Проведення комплексних досліджень у сфері проектування та використання систем підтримки прийняття рішень, інформаційно-аналітичних систем, розроблення та удосконалення методів проектування інформаційних систем управління установ, підприємств, організацій та Інтернету речей.
 9. Проведення аналізу та формування надвеликих масивів даних, у тому числі неструктурованих, за допомогою методів інтелектуального аналізу та проведення прогнозу на основі цього аналізу, технологій та засобів консолідації інформації в інформаційних середовищах різноманітного призначення.
 10. Дослідження світового досвіду з розроблення інформаційних управляючих систем і хмарних технологій та запровадження в Україні прогресивних стандартів ІТ для  формування єдиного інформаційного простору у заданих сферах управління.
 11. Розроблення та впровадження нових інноваційних продуктів, в тому числі спеціалізованих технічних і програмних засобів, систем управління, спеціалізованих лабораторних робіт та комп’ютерних тренінгів, з метою набуття майбутніми фахівцями відповідних ІТ-компетенцій.
 12. Створення та розробка стендів для відтворення фізичних процесів і явищ заданих технічних об’єктів у лабораторних умовах на основі сучасної мікроконтролерної елементної бази та прикладного програмного забезпечення.
 13. Оцінювання характеру перспектив розвитку, наслідків і ризиків впровадження інформаційних систем на усіх можливих рівнях діяльності.
 14. Забезпечення виконання інших видів наукових, науково-дослідних та технологічних робіт, зокрема в галузі освіти, відповідно до основних напрямів діяльності кафедри.
Остання редакція: 08.02.20