Інститут інформаційних технологій в економіці

Освітня програма "Системний аналіз"

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань12 «Інформаційні технології»
Спеціальність124 «Системний аналіз»
Освітня кваліфікаціямагістр економіки
Обсяг програми120 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 9 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Системний аналіз"
Портфоліо освітньої програми
 
Гарант програми –  Джалладова Ірада Агаєвна, завідувач кафедри системного аналізу та кібербезпеки, доктор фізико-математичних наук, професор, Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»
e-mail: dzhalladovakmib@kneu.edu.ua
 

Освітньо-професійна програма «Системний аналіз»

(Затверджено Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» протокол № 9 від 30.06.2020 р.)

 
 
Мета освітньої програми - Підготовка висококваліфікованих фахівців з системного аналізу, які володіють методологією та аналітичним інструментарієм для вирішення складних непередбачуваних задач і проблем в умовах глобальних викликів незалежно від сфери діяльності, здатних розробляти і застосовувати математичні методи та інформаційні технології в складних системах різної природи (інформаційних, економічних, фінансових, соціальних, політичних, технічних, організаційних, екологічних тощо) в умовах невизначеності на основі методології системного аналізу.
Фахівці мають компетенції системного, стратегічного і критичного мислення, знають і вміють застосовувати методи і засоби філософії системного аналізу для прогнозування поведінки, проектування, управління системами в кіберпросторі з урахуванням їх безпеки і конфіденційності прийняття рішень, здатних виявити передумови і можливості безпечного існування людини в цифровому суспільстві.
Програма спрямована на підготовку фахівців, здатних знати та розуміти концепції, методи і засоби системного та інформаційного аналізу для забезпечення ефективного функціонування організаційних та виробничих структур, розуміти принципи і застосовувати на практиці технології комп’ютерної аналітичної підтримки усіх видів робіт з інтегрованою інформацією, зокрема інформаційний аналіз, пошук закономірностей та тенденцій, аналітику кібербезпеки, вміти будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач системного аналізу, вміти застосовувати на практиці основні принципи розробки комплексних інформаційних рішень для підприємств, фірм, державних установ відповідно до міжнародних стандартів.
Особливості викладання на програмі. Випускники програми здатні виконувати професійну роботу в науково-дослідницьких центрах, державних органах управління, навчальних закладах і організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм, організаціях ІТ-індустрії, що розробляють системи, продукти, сервіси інформаційних технологій. Переважна більшість випускників ще до кінця навчання в університеті отримують постійне робоче місце за фахом. Унікальною конкурентною перевагою випускників є збалансоване поєднання широкого спектру економічних знань, знань спеціалізованих розділів математики і сучасних методів системного аналізу, аналітики кібербезпеки бізнесу, людини та суспільства, теорії керування зі знаннями інформаційних технологій і систем та розуміння можливостей їх застосування при розв’язанні економічних і управлінських проблем.
 
Програма відрізняється тим, що її основним змістом є теоретичні і практичні дослідження системних зв’язків і закономірностей функціонування і розвитку об’єктів і процесів з урахуванням галузевих особливостей, орієнтованих на підвищення ефективності керування з використанням сучасних методів обробки і захисту інформації. Значення розв’язання наукових і технічних проблем фахівцями спеціальності «Системний аналіз» для держави полягає в розробці нових, і удосконаленні існуючих методів і засобів безпечної обробки інформації, керування складними системами з урахуванням конфіденційності на всіх етапах проектування, підвищення ефективності і якості технічних, економічних, біологічних, медичних і соціальних систем в умовах цифрового суспільства.
 


Цикл загальної підготовки

 • Кібербезпека: теорія та практика
 • Методологія наукових досліджень 
 • Професійна та корпоративна етика
 • Філософія аналітики

Цикл професійної підготовки

 • Аналіз та оптимізація ризиків
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Задачі прикладного системного аналізу 
 • Кібербезпека бізнес-структур
 • Моніторинг ІТ-інфраструктури
 • Прийняття рішень в умовах невизначеності
 • Спеціальні питання сучасного системного аналізу іноземною мовою
 • Системний аналіз бізнес-процесів
 • Системний аналіз діджитал cфери

Пакет "Системний аналіз в ІТ-менеджменті"

 • Гнучкі методології управління ІТ-проектами
 • DataScience
 • Економічне обґрунтування ІТ-проектів
 • Безпека Інтернет речей
 • Багатовимірнийаналіз даних
 • Криптоаналіз
 • Метасистемний підхід в управлінні
 • Моделі та методи системної динаміки
 • Прикладна стохастична математика
 • Машинне навчання
 • Системи управління корпоративним контентом
 • Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень

Пакет Системний аналіз в кібербезпеці

 • Аналіз та безпека біхевіористської економіки
 • DataScience
 • Безпека Інтернет речей
 • Системи штучного інтелекту
 • Нейро-нечіткі моделі в аналітиці кібербезпеки
 • Кібербезпека в BigData
 • Криптоаналіз
 • Аналітика даних та виклики на загрози людству
 • Машинне навчання
 • Системи розпізнавання образів та обробка зображень
 • Стратегії бізнес-розвідки
 • Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень

Практична підготовка

 • Практика
 • Ситуаційний тренінг
 • Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

Вступники зараховуються на навчання на підставі Правил прийому, які затверджуються в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Більше про особливості вступу на спеціальність можна дізнатись на сторінці абітурієнта.

 

Випусковою кафедрою фахівців з системного аналізу є Кафедра системного аналізу та кібербезпеки.

Контакти:

Адреса: м. Київ,  вул.  Дегтярівська 49-г, 7 поверх. кабінети: 74, 75

тел.: (044) 503 – 84 – 40,
е-mail: kmib@kneu.edu.ua

 

 
Остання редакція: 10.05.24