Інститут інформаційних технологій в економіці

Основні напрями діяльності наукових шкіл у контексті розвитку наукового напряму «Комп’ютерні науки»

 1. Розроблення наукових і методологічних основ створення і застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованого перероблення інформації і управління.
 2. Розроблення інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об'єктів і процесів, що автоматизуються.
 3. Розроблення моделей і методів автоматизації виконання функцій та завдань виробничого і організаційного управління в звичайних і багаторівневих структурах на основі створення та використання нових інформаційних технологій.
 4. Інтелектуальні і нелінійні методи моделювання і управління складними системами.
 5. Інтелектуальні системи і технології моделювання, прогнозування, управління і прийняття рішень з еколого-економічному моніторингу.
 6. Комп'ютерне і математичне моделювання соціо- еколого- економічних, медико-біологічних та технологічних процесів і системна основі систем штучного інтелекту.
 7. Дослідження та побудова інформаційних технологій для розроблення і впровадження баз і сховищ даних, баз знань і систем комп'ютерної підтримки рішень в автоматизованих системах і мережах.
 8. Створення інформаційних технологій з метою дослідження, розроблення і впровадження комунікаційних протоколів та інструментальних засобів для побудови універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем і мереж, включаючи системи комп'ютеризації освіти.
 9. Методологія побудови та розвитку адаптивних інтелектуальних систем високотехнологічних галузей України.
 10. Розроблення теоретичних і прикладних основ побудови інформаційних технологій для автоматизації функціональних завдань керування, аналізу і оцінювання ефективності автоматизованих систем перероблення інформації та управління.
 11. Створення інформаційних технологій для системного аналізу, дослідження, розроблення архітектури та методів побудови багаторівневих, територіально розосереджених комп'ютерних систем і мереж із розподіленими базами даних та знань, зокрема комерційного призначення.
 12. Побудова інформаційних технологій для ефективного розроблення програмного забезпечення комп'ютерних мереж і систем розподіленого оброблення даних.
 13. Створення інформаційних технологій для розроблення моделей і методів контролю, класифікації, кодування та забезпечення достовірності інформації, а також для математичного моделювання похибок у трактах обміну даними в інформаційних телекомунікаційних мережах.
 14. Моделювання предметних галузей інформаційних систем (аналітичне, імітаційне, інфологічне, об'єктно-орієнтоване, тощо) на підґрунті створення і застосування відповідних інформаційних технологій.
 15. Теорія, методологія та концепція моделювання банківської діяльності у контексті сталого розвитку економіки.
 16. Методологія розроблення систем управління знаннями на підприємствах.
 17. Розроблення інформаційно-пошукових і експертних систем оброблення інформації для прийняття рішень, а також знання орієнтованих систем підтримання рішень в умовах ризику та невизначеності як інтелектуальних інформаційних технологій.
 18. Моделювання та інформаційна підтримка процесів маркетингової діяльності підприємств.
 19. Розроблення інформаційних технологій для побудови і впровадження: автоматизованих систем технічного діагностування, геоінформаційних систем різного призначення та комп'ютерних систем електронного бізнесу.
 20. Створення інформаційних технологій для розроблення моделей, методів та інструментальних засобів автоматизації інформаційно-пошукових і телекомунікаційних систем, мереж і засобів інформаційного забезпечення бібліотек, музеїв та архівів (електронні каталоги, автоматизовані робочі місця, комп'ютерна бібліографія, системи автоматизованого імпорту документів, тощо).
 21. Розроблення й дослідження моделей і методів оцінювання якості і підвищення надійності, функціональної безпеки і живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем, а також інформаційних технологій для створення гарантоздатних автоматизованих систем перероблення інформації та управління критичного застосування.
 22. Дослідження, розроблення і впровадження Інтернет-технологій для побудови сервіс-орієнтованих систем, а також для організації та реалізації систем розподіленої обробки інформації.
 23. Розроблення теоретичних засад створення та застосування систем штучного інтелекту різноманітного призначення.
 24. Теоретичні засади та прикладні проблеми створення інтелектуалізованих робототехнічних систем.
 25. Моделювання інтелектуальної діяльності людини та його застосування в системах штучного інтелекту.
 26. Створення засобів і систем інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів.
 27. Розроблення алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп'ютерного розпізнавання та відтворення (синтезу) мовних і зорових образів.
 28. Дослідження процесів формування образів і моделювання принципів їх відтворення на підставі формальних логік.
 29. Розроблення інтелектуальних систем керування автономними роботами та робототехнічними комплексами.
 30. Розроблення сенсорних інтелектуальних систем розпізнавання.
 31. Створення й застосування високоінтелектуальних мульти- та гіпермедійних технологій і засобів для систем штучного інтелекту.
 32. Створення навчальних програм і віртуальних середовищ з елементами штучного інтелекту.
 33. Створення математичних моделей на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту.
 34. Розроблення принципів, методів й архітектурних розв'язань побудови баз знань і технологія їх експертування (експертні та багатоагентні системи).
 35. Комп'ютерна лінгвістика та лексикографічні системи.
 36. Аналіз, синтез і моделювання нейронних мереж, розроблення методів їх проектування, оптимізації та навчання.
 37. Методологія розроблення та застосування систем інтелектуального аналізу даних в сфері корпоративного та державного управління.
 38. Розроблення технологій застосування нейрокомп'ютерів, прикладні системи на основі нейронних мереж.
 39. Розроблення технологій на базі еволюційних і генетичних алгоритмів, рійного інтелекту.
Остання редакція: 13.04.20