Інститут інформаційних технологій в економіці

Розвиток та оновлення наукової школи

«Якщо ти ще не знайшов того, що шукав, продовжуй пошуки. Не зупиняйся.»

Стів Джобс

 

Одним з найцінніших надбань кафедри інформаційних систем в економіці, її гордістю й золотим фондом була й залишається його наукова школа, яка великою мірою визначає науковий потенціал кафедри та перспективи її розвитку як визначного наукового осередку, пов’язаного з дослідженням і розвиткомважливих напрямів системного аналізу, штучного інтелекту, інформаційних технологій в економіці, знаного в України, Європі та світі.

Біля витоків наукової школи кафедри стояв відомий учений-економіст, доктор економічних наук, професор М.Г. Твердохліб, який, випереджаючи час, створив науковий базис щодо розроблення та підтримки функціонування інформаційних систем в економіці. Сформульовані ним ідеї були розвинуті його учнями – під керівництвом Миколи Григоровича Твердохліба було підготовлено та захищено дві докторські та 30 кандидатських дисертацій в галузі економіко-математичного моделювання інвестиційних процесів та їх інформаційної підтримки в різних галузях економіки. Значний внесок у розвиток організації планування та управління інформаційно-обчислювальним обслуговуванням зробив ідейний соратник М.Г. Твердохліба, академік Академії наук України, заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор С.П.Куценко.

Достойним продовжувачем ідей сформованої наукової школи був академік Академії наук вищої школи України, доктор економічних наук, професор В.Ф. Ситник, який розвивав набуті попередньо наукові доробки, а також започаткував першу в Україні наукову школу з систем підтримки прийняття рішень. Результати роботи наукової школи того періоду знайшли вираження в 12 монографіях, численних фахових публікаціях як в Україні, так і за кордоном, захисті 4 докторів і 32 кандидатів наук.

Доктор економічних наук, проф., Ситник Віктор Федорович працював в університеті на посаді завідувача кафедри ІСЕ з серпня 1983 р. по січень 2007р. Ситник В.Ф. був заслуженим працівником КНЕУ, відмінником освіти України. В 1994 році був обраний академіком Академії наук вищої школи України, де очолював науковий напрямок, присвячений розробці і застосуванню інформаційних систем та математичних методів в менеджменті.

Ситник В.Ф. був членом редколегій трьох періодичних наукових збірників, експертної ради з національної безпеки ДАК України, двох рад з захисту дисертацій. За період наукової роботи Ситник В.Ф. підготував 4 доктори і 25 кандидатів економічних наук.

Проф. Ситник В.Ф. був керівником магістерської програми  «Інформаційні системи в менеджменті», за його ініціативою і безпосередньою участю в КНЕУ відкрита комп’ютерна спеціальність «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень». Ситник В.Ф. був високо кваліфікованим педагогом і науковим працівником, за його ініціатив проводилися щорічні міжнародні науково-практичні конференції, Всеукраїнські студентські наукові конференції і олімпіади. Зокрема, він був ініціатором і організатором Всеукраїнської наукової студентської конференції «ІС в економіці та бізнесі», яка щорічно проводиться на нашій кафедрі.

Професор Ситник Н.В. працював над такими основними науковими напрямами: «Проблеми розробки та впровадження інформаційних  систем і систем підтримки прийняття рішень в економіці України», «Дослідження інформаційних систем та засобів моделювання реальних інвестицій в економіку України», «Дослідження і розробка комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень у банках і фінансових установах, менеджменті і маркетинговій діяльності». Основній науковий напрямок – розробка і застосування інформаційних систем та математичних методів в менеджменті. Ним вперше в Україні були опубліковані підручники з такого наукового напряму як комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень, по яких зараз навчаються студенти усіх українських вузів. В цій галузі створив першу в Україні наукову школу по дослідженню, розробці та адаптації комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень в економіці та підприємництві,яка функціонує і зараз на нашій кафедрі.

Ситник В.Ф. автор більше ніж 166 наукових праць, в тому числі 18 монографій та навчальних посібників.

Сучасний етап піднесення наукової школи кафедри відбувається у паралельному розвитку двох наукових напрямів: системи штучного інтелекту, інформаційні управляючі системи та технології.

Ідеологом та фундатором напряму, який пов'язаний із системами штучного інтелекту на кафедрі є доктор технічних наук, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України – Рамазанов Султан Курбанович. Професор являється керівником проектної групи (гарантом) освітньо-професійної програми «Системи штучного інтелекту» спеціальності 12 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології». 

Рамазанов С.К. має звання Вчений року в СНУ ім. В. Даля, входить до числа експертів в складі секції «Інформатика і кібернетика» Наукової ради МОН України. Він також є членом журі Всеукраїнської олімпіади з економічної кібернетики. Науковець обраний до числа академіків 6 академій, зокрема: Міжнародної академії інформатизації, Академії технологічних наук України та ін. Він є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07 – спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Професор має членство в 8 редакціях журналів. Є Головою наукової ради Міжнародного журналу «ACCESS – Access to science-business-innovation in digital economy» (Великотирновський університет імені святих Кирила та Мефодія, Болгарія).

За період наукової роботи проф. Рамазанов С.К. підготував 14 докторів та кандидатів наук, в т.ч. за останні три роки – 3 особи. Під керівництвом професора ведуть свою наукову роботу 1 аспірант та 1 докторант. 

Професор Рамазанов С.К. автор 491 наукової праці, із них 41  монографії, 14  навчальні посібники та підручники. 

Основоположником та керівником другого наукового напряму, що розвивається в межах сучасної наукової школи кафедри є доктор економічних наук, професор – Устенко Станіслав Веніамінович. Він також є керівником проектної групи (гарантом) освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи та технології» спеціальності 12 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології». 

Професор Устенко С.В. є директором науково-дослідного Інституту інформаційних систем в економіці ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». Має членство у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.07 – спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

За останні роки під керівництвом проф. Устенко С.В. підготувлено 1 доктора і 3 кандидатів економічних наук. За роки професійної діяльності, професором опубліковано 196 науково-навчальних робіт, з них: 80 – за напрямом 05 «Технічні науки», 116 робіт – за напрямом 08 «Економічні науки» (08.00.11), зокрема, 7 навчальних посібників з грифом МОН, 9 монографій, 2 винахіда, 6 депонованих звітів НДР.

Устенко С.В. безпосередньо займався НДР та впровадженням у роботу АНТК «Антонов», ПО «Корольов С.П.» цифрових приладів, автоматизованих систем управління промисловим експериментом, автоматизованих систем управління підприємствами. Працював на авіаційному підприємстві, ст. інженер АСУ, м. Київ –  5 років, НТУУ(«КПІ») імені Ігоря Сікорського, доцент, с.н.с. – 31 рік, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» –  12 років, з 2008 до 2018рр. – завідувач кафедри ІСЕ, з 2018 р. по теперішній час – професор кафедри інформаційних систем в економіці.

Остання редакція: 27.12.21