Інститут інформаційних технологій в економіці

Основні наукові напрями діяльності Інституту інформаційних систем в економіці

Науково-дослідний інститут «Інститут інформаційних систем в економіці» створено наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Про Інститут інформаційних систем в економіці» від  09.11.2012 р.

Основні напрями наукової діяльності Інституту:

 1. Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень щодо створення та використання сучасних програмно-інструментальних засобів зберігання, оброблення та передачі інформації, а також діяльність у сфері аналізу та створення інформаційних систем у різних галузях економіки, баз даних та знань, систем штучного інтелекту, систем автоматизованого проектування та підтримки прийняття управлінських рішень, у тому числі створення інформаційних систем з метою використання в навчальному процесі.
 2. Здійснення науково-дослідних розробок у сфері проектування, створення та впровадження систем автоматизованого управління складними об’єктами, зокрема на підприємствах, фірмах, банках та інших організаціях з використанням сучасних інформаційних технологій.
 3. Проведення комплексних досліджень у сфері проектування та використання систем підтримки прийняття рішень, інформаційно-аналітичних систем, розроблення та удосконалення методів проектування інформаційних систем управління підприємствами, банками, органами державного управління та віртуальними організаціями.
 4. Розроблення та впровадження методології агентно-орієнтованого моделювання економічних процесів і систем.
 5. Розроблення та впровадження методології побудови систем управління знаннями та інструментарію їх практичної реалізації для розв’язання неструктурованих і слабко структурованих задач економічних об’єктів і систем.
 6. Розроблення, використання та впровадження методології та інструментарію побудови систем електронного адміністрування, зокрема, систем електронного бізнесу, систем віртуальних організацій, систем електронного урядування.
 7. Комплексне наукове опрацювання проблем та особливостей розроблення методології онтологічного моделювання інформаційних систем в економіці.
 8. Розроблення, використання та впровадження методології застосування елементів штучного інтелекту в системах підтримки прийняття рішень.
 9. Дослідження, розроблення та впровадження інтелектуальних систем і їх компонентів, зокрема, інтелектуального аналізу даних, баз даних і знань, природномовних інтерфейсів, гіпертекстових технологій, когнітивної графіки.
 10. Розроблення, використання та впровадження методології застосування хмарних технологій для створення корпоративних ІТ-інфраструктур економічних об’єктів.
 11. Розроблення моделей і методів паралельних і розподілених обчислень для вирішення обчислювально трудомістких науково-технічних задач у різних галузях економіки.
 12. Сприяння застосуванню інформаційних систем та телекомунікаційних технологій для забезпечення формування єдиного інформаційного простору в економічній сфері.
 13. Оцінка характеру, перспектив розвитку, використання, наслідків і ризиків впровадження інформаційних систем в економіці на усіх можливих рівнях.
Остання редакція: 08.02.20