Інститут інформаційних технологій в економіці

Дослідницька діяльність молодих учених

У Навчально-науковому інституті «Інститут інформаційних технологій в економіці» активно проводиться робота з молодими вченими. У 2021 році 25 студентів 4-6 курсу Інституту приймали участь у виконанні НДДКР.

При кафедрі інформаційних систем в економіці, яка є провідною з розвитку напряму «Комп’ютерні науки» в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», функціонує науковий гурток з інтелектуальної робототехніки (керівники професор Іванченка Г.Ф., доцент Помазун О.М.) та студентська наукова лабораторія (керівник доцент Помазун О.М.), що призначені для забезпечення дослідження, проектування та впровадження різних класів інформаційних систем, зокрема, складних систем на основі новітніх інформаційних технологій. При лабораторії функціонує дискусійний клуб ІT-GF-ISE під керівництвом проф. Іванченка Г.Ф.

Студентів активно залучають до проектів міжнародного співробітництва. Зокрема, приймають учать в тренінгах, які проводяться на базах Канадського міжнародного центру досліджень переговорів Бізнес-школи Джона Мілсона (Канада, Монреаль), інституту інноваційного розвитку ТЕКА (Польща, Люблін), лабораторних робіт спільно зі студентами інших країн на відкритих платформах, що дає можливість набути практичних навичок і професійних компетенцій в ІТ-сфері.

Однією з основних функцій створеної на кафедрі «Лабораторії інформаційних управляючих систем і технологій» є підтримка роботи студентів в наукових гуртках із теорії та практики використання інформаційних систем і технологій; проведення щорічних наукових студентських конференцій; організація та проведення масових наукових заходів для студентів (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт, олімпіад, турнірів тощо); створення навчально-методичного інструментарію задоволення пізнавальних інтересів і уподобань студентів; вивчення та впровадження в навчальний процес вітчизняних і закордонних інновацій та новітніх технологій. Також за підтримки персоналу Лабораторії відбувається розроблення навчальних програм за новими навчальними науками та дисциплінами, вдосконалення чинних програм навчальних наук і дисциплін за напрямом діяльності кафедри, у тому числі з дистанційного навчання шляхом використання наявного програмного забезпечення Лабораторії. На сервері лабораторії зберігається база магістерських дипломних робіт та бакалаврських дипломних проектів за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки», з метою запобігання академічному плагіату.

До підготовки фахівців за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» залучені викладачі різних кафедр Навчально-наукового інституту «Інститут інформаційних технологій в економіці» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Усі викладачі (8 докторів наук та 15 кандидатів наук, 9 з яких мають стаж роботи в університеті понад 10 років) користуються програмно-апаратними засобами Лабораторії, як під час планових аудиторних занять, так і в позааудиторний час. Викладачі, які забезпечують навчання за даною спеціальністю, мають високу кваліфікацію і достатній досвід педагогічної роботи.

Переддипломна практика студентів проходить в установах, які впродовж тривалого часу є партнерами кафедри й забезпечують як стажування під час проходження студентами практики, так і подальше працевлаштування випускників університету. Серед них є знані у всьому світі виробничі підприємства та ІТ-компанії та комп’ютерні фірми з розроблення, проектування, впровадження та супроводження інформаційних управляючих систем як у межах України, так і за кордоном.

Навчально-виробнича практика студентів проходить на підприємствах, які впродовж тривалого часу є партнерами кафедри й забезпечують як стажування під час проходження студентами практики, так і подальше працевлаштування випускників університету. Серед них є відомі виробничі підприємства та ІТ-компанії з розроблення, проектування, впровадження та супроводження інформаційних управляючих систем як у межах України, так і за кордоном.

У 2000 року кафедра інформаційних систем в економці ініціювала проведення щорічної Всеукраїнської та, надалі, Міжнародної науково-практичної конференції із проблем розроблення і впровадження інформаційних систем і технологій в економіці, в якій беруть участь студенти, аспіранти і молоді вчені багатьох вищих навчальних закладів України та близького закордону. У 2018 році відбулася І Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні". Співорганізатором конференції виступили провідні вищі навчальні заклади Польщі, зокрема, Європейський університет інформатики та економіки (Польща) та Варшавський політехнічний університет (Польща).  У 2021 році, співорганізаторами конференції виступили провідні заклади вищої освіти Польщі, Болгарії та України: 

 • Академія фінансів та бізнесу Vistula (Польща);
 • Європейський університет інформатики та економіки (Польща);
 • Університет ім. Св. Кирила і Мефодія в Велико-Тирново (Болгарія);
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»;
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;
 • Національний технічний університет «ХПІ» Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • Херсонський національний технічний університет;
 • Запорізький національний університет;
 • Хмельницький національний університет;
 • Криворізький державний педагогічний університет;
 • Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Національний університет «Львівська політехніка».

У конференції прийняли участь більш близько 125 учасників з 28 вищих навчальних закладів та наукових установ.

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці» тісно співпрацює з Малою академію наук м. Києва. Викладачі Інституту є науковими керівниками науково-дослідних робіт учнів ліцеїв і Фахового коледжу інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Остання редакція: 12.02.23