Інститут інформаційних технологій в економіці

Пріоритетні завдання за напрямом «Комп’ютерні науки» на період із 2020 р. по 2025 р.

Пріоритетними тематичними напрямами для ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за напрямом «Комп’ютерні науки» на до 2025 р. є наступні:

1. Робота у напряму наукової теми кафедри: «Розроблення методів і технологій інтелектуальної підтримки з управління організаційними структурами в контексті розбудови цифрової економіки», № 0119 U 002604; початок виконання – 1 січня 2019 р. (керівник – проф. Мозгаллі О.П.).

2. Здійснення наукових досліджень в рамках ініціативних тем професорсько-викладацьким складом ННІ «Інститут інформаційних технологій в економіці».

3. Захист дисертацій докторів наук, докторів філософії. 

4. Розвиток діяльності навчально-наукових лабораторій:

6. Створення на основі навчально-наукової лабораторії «Інформаційні управляючі системи і технології» сертифікаційних ECDL курсів щодо підготовки студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», що дають змогу отримати посвідчення міжнародного зразка з комп’ютерної грамотності (відповідальна – проф. Ситник Н.В.).

7. Отримання авторських свідоцтв, патентів, прав інтелектуальної власності з метою здійснення науково-дослідної роботи ННІ «Інститут інформаційних технологій в економіці».

8. Публікація наукових статей у виданнях з індексом цитування, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

9. Організація та проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні» (відповідальний – проф. Рамазанов С.К.).

10. Впровадження навчально-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології (відповідальний – проф. Рамазанов С.К.).

11. Відкриття і виконання держбюджетної та господарської тематики з проблем використання технологій та систем штучного інтелекту в різних сферах (відповідальний – проф. Рамазанов С.К.).

Остання редакція: 27.12.21