Інститут інформаційних технологій в економіці

Наукова робота

Захищені дисертації

Наукові публікації:

 1. Сільченко, М.В.Проблеми діджиталізації вищої освіти в Україні — чому зникають студенти з дистанційної форми [електронний ресурс]/ М.В. Сільченко// Цифрова економіка[Електронний ресурс]: зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17–18 жовтня 2019 р., м. Київ. — К.: КНЕУ, 2019. — С. 405—415.
 2. Сільченко, М.В.Особливості формування педагогічних компетентностей викладачів у галузі електронного навчання[Текст]/ М.В. Сільченко, Ю.М. Красюк// Сьома міжнародна науково-практична конференція «MoodleMootUkraine2019. Теорія і практика використання системи управління  навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 24 травня 2019 р.): тези доповідей. – К.: КНУБА, 2019. — С. 42.
 3. Колот, А.М., Формування електронного освітнього простору університету — досвід, проблеми, перспективи / [Текст] А.М. Колот, М.В. Сільченко// Зб. мат. Національної наук.-метод. конф. «Цифрова економіка», КНЕУ, : 4–5 жовтня 2018 р., м. Київ. — К.: КНЕУ, 2018. — С. 189—194.
 4. Сільченко, М.В., Дистанційні технології в системі інклюзивного навчання студентів економічних спеціальностей [Текст] / М.В. Сільченко, Супрунюк Г.М. // Матеріали V Міжнародної науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід і перспективи». (м. Вінниця, 16—17 травня 2018 р.): тези доповідей. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. — С. 61—65.
 5. Красюк, Ю.М. Реалізація комунікативної спрямованості процесу навчання через систему навчальних задач. [Текст] / Ю.М. Красюк, М.В. Сільченко, Г.М. Супрунюк, Т.О. Кучерява // Science and Education a New Dimension. PedagogyandPsychology, VI(66), Issue: 162, 2018. — 85 p. — P. 27—30
  http://scaspee.com/all-materials/implementation-of-the-communicative-orientation-of-the-learning-process-through-the-system-of-educational-tasks-i-krasiuk-m-silchenko-g-supruniuk-t-kucheriava
 6. Сільченко, М.В.Відеолекція як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів при дистанційному навчанні.[Текст]/ М.В. Сільченко, Ю.М. Красюк//Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі» (Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, 30—31 травня 2017 р.)— Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. — 168 с. — С. 121—123.
 7. Супрунюк, Г.М. Реалізація програмованого навчання засобами системи Moodle [Текст] / Г.М. Супрунюк, М.В. Сільченко, Т.О. Кучерява //Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку: Матеріали ІІ Науково-практичної конференції, (Київ-Буча, березень, 2016) —К.: Міленіум, 2016. — С.72—74.
 8. Сільченко, М.В.Дистанційна освіта у системі розвитку освітньої діяльності університету [Електронний ресурс]/ М.В. Сільченко// Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті: зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 2—3 бер. 2016 р.) / — К.: КНЕУ, 2016. — С.40—42.— Режим доступу:http://kneu.edu.ua/userfiles/ teaching_department/ ZbD196rnik_tez_konferencD196D197__Studentocentrizm__2016.pdf
 9. Красюк, Ю.М. Опорний конспект лекцій як інтегруюча складова навчально-методичного комплексу з інформатики. [Текст] / Ю.М. Красюк, М.В. Сільченко, Т.О. Кучерява, Г.М. Супрунюк // Science and Education a New Dimension. PedagogyandPsychology, III(29), Issue: 57, 2015, Page29—34.
 10. Сільченко, М.В.Аналіз ринку споживчих кредитів в рамках проведення міждисциплінарного тренінгу [Текст]/ М.В. Сільченко, Ю.М. Красюк, Т.О. Кучерява// Інформаційні системи і технології та моделювання в економіці.Матеріали І наук.-практ. конф., Буча, 3 грудня 2014 р.: Тези доп.: К.: Міленіум, —2014. — С.78—80.
 11. Krasiuk Iuliia, Silchenko Marina. Integration of economic information and financial mathematics: practical aspects.[Текст]/ Матеріали Міжнародної конференції з математичної освіти Схід-Захід (East-West Conference on Mathematics Education EWCOME 2014), Університет соціальних і гуманітарних наук, Варшава, Польща, 4—8 серпня, 2014.
 12. Красюк, Ю.М. Система моніторингу результатів навчальної діяльності студентів [Текст]/ Ю.М. Красюк, М.В. Сільченко// Педагогічні науки: зб. наук. пр. — Херсон: ХДУ, 2014. — Вип. 66.—С. 322—329
 13. Красюк, Ю.М. Комплексне використання кейс-методу при навчанні інформатики студентів економічних спеціальностей [Текст]/ Ю.М. Красюк, М.В. Сільченко// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. — № 13 (20).— С. 165—170
 14. Сільченко, М.В.Досвід розробки мультимедійного комплексу як основи проведення інтерактивної лекції [Текст] / М.В. Сільченко, Ю.М. Красюк, Т.О. Кучерява// Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр: зб. мат. наук.-метод.конф. — 3—4 лютого 2009 р. — У 2 т.— К.: КНЕУ, 2009. — Т.2.— С. 791—793.
 15. Колот, А.М.Емпіричний аналіз ефективності організації процесу навчання інформатики на основі диференційованого підходу[Текст]/ А.М. Колот, М.В. Сільченко,Ю.М. Красюк// Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів.— К.: КНЕУ, 2007. — Вип. 18. — С. 109—127.
 16. Колот, А.М.Диференціація навчання як засіб підвищення якості знань з інформатики[Текст]/ А.М. Колот, М.В. СільченкоЮ.М. Красюк// Вища школа. — 2006. — № 5—6. — С.19—27.
 17. Сільченко М.В.Оцінка вартості кредитних операцій за допомогою програмних засобів MS Excel[Текст]/ М.В. Сільченко// Ринок цінних паперів України. — 2007. — №1—2 — С.43—51.
 18. Сільченко, М.В. Хеджування ризиків в опціонній торгівлі [Текст]/ М.В. Сільченко// Ризикологія в економіці та підприємництві. зб. наук. праць. За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 27—28 березня2001 року. — К.: КНЕУ.,2001. —С.371—372.
 19. Сільченко, М.В. Моделювання операційних витрат на ринку опціонів [Текст]/ М.В. Сільченко// Моделювання та інформаційні системи в економіці (Машинна обробка інформації): міжвідом. наук. зб.— К.: КНЕУ.,2001. — Вип. 66. — С.169—176.
 20. Сільченко, М.В. Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів [Текст]/ М.В. Сільченко// Фінанси України. — 2000. — № 11 — С.100—105.
 21. Красюк Ю.М. Використання тематичних відеолекцій в процесі організації самостійної роботи студентів / Ю.М. Красюк, М.В. Сільченко// Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Ч.2. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2016. — 311 с. —С. 275—283.
 22. Красюк Ю.М. Університетська лекція: виклики сьогодення / Ю.М. Красюк, М.В. Сільченко// Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (НПУ імені М.П.Драгоманова 10 жовтня 2017 р.) — Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. — 151 с. — С. 103—104.
 23. Задорожня Т.М. Реалізація міжпредметних зв’язків через систему прикладних задач / Т.М. Задорожня, Ю.М. Красюк // Фізико-математична освіта : науковий журнал. — 2017. — Випуск 3(13). — С. 57—61.
 24. Красюк Ю.М. Interdisciplinary integration ties as a mechanism of implementation competence approach in educational process / Ю.М. Красюк, Т.М. Задорожня // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів в процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс — 2015»: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (3-4 грудня 2015 р., м. Суми): у 3 ч. Ч. 2 — Суми: ВВП «Мрія», 2015. — 132 с. — С.57 — 59.
 25. Красюк Ю.М. Система міжпредметних задач з дисциплін математичного циклу та інформатичних дисциплін як засіб формування позитивних мотивів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей / Ю.М. Красюк, Т.М. Задорожня // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв (19—20 квітня 2017 р.). — Ч.2. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2017. — 238 с. —С. 208—210.
 26. Красюк Ю.М. Моніторинг формування інформатичних компетентностей майбутніх економістів у контексті студентоцентризму / Ю.М. Красюк, Л.М. Петренко // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті [Електронний ресурс]: зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 2—3 берез. 2016 р.) — К. : КНЕУ, 2016 — 434 с. — 209—211.
 27. Дибкова Л. М. Система оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей: монографія / Л. М. Дибкова. – Київ: НПУ,  2014. – 325 с
 28. ДибковаЛ. М. Системний підхід при проведенні оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ВНЗ/ Л. М. Дибкова// Наук. зап. : зб.наук. пр. – Київ, 2014. – Вип. CXXII. – С. 34–43
 29. Дибкова Л. М. Компетентнісний підхід при розробці навчальних завдань / Л. М. Дибкова// Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали IІIМіжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2015 р. – К.: НАУ, 2015. – С. 31–32.
 30. Дибкова Л. М. Оцінювання професійної компетентності майбутніх фахівців як цілісна система / Л. М. Дибкова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – Київ, 2015. – № 3 (дод. 1). Тем. вип. «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу». – С. 23–28.
 31. Дибкова Л. М. Методика викладання професійно-орієнтованих навчальних дисциплін як фактор впливу на навчальні результати студентів ВНЗ / Л. М. Дибкова //Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технол. і змісту освіти. – Київ, 2015. – Вип. 80. – С. 101–106.
 32. Дибкова Л. М. Суб’єктність студентів у контексті оцінювання навчальних результатів/ Л. М. Дибкова // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей. – Ялта: РИО КГУ, 2015. – Вып. 47. – Ч. 5 . – С. 55–62.
 33. Дыбкова Л. Н. Разработка интерактивных учебных заданий и оценка результатов их выполнения / Л. Н. Дыбкова // Вестник ВГУ. Серия : Проблемы высшего образования / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2015. – № 1. – С. 31–35.
 34. Дибкова Л. М.Інформаційно-комунікаційні технології у контексті оцінювання результатів навчання студентів ВНЗ України / Л. М. Дибкова// Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 2. – Т. 52. – № 2. – С. 27–35.
 35. Дыбкова Л. Н. Информационные технологии в процессе самообразовательной деятельности студентов ВУЗов / Л. Н. Дыбкова // Современные информационные технологии в образовании: материалы XXVII Международной конференции (28 июня 2016 г). – Москва – Троицк. – 2016. – С. 81–83.
 36. Дибкова Л. М. Результати навчання і самооцінна діяльність студентів / Л. М. Дибкова// Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-метод. конф. за участю міжнародних представників (Київ, 2—3 берез. 2016 р.) –Київ, КНЕУ – 2016. – С. 175–176.
 37. Кравченко В.Г., Кравченко Т.В. Моделювання динаміки економічного розвитку регіону в ринкових умовах // Вісник ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Том 22. Випуск 2(55). 2017 СЕРІЯ ЕКОНОМІКА стор. 182-188 Фахове видання (IndexCopernicus, ScholarGoogle)
 38. Кравченко В.Г., Кравченко Т.В.// InternationalscientificconferenceTheglobalcompetitive environment: development of modern social and economic systems, April 21, 2017. Chisinau, Republic of Moldova : Baltija Publishing  стор. 159-161
 39. Петренко Л.М. Стійкість і надійність функціонування системи управління економічною безпекою підприємства / Л.М. Петренко / Моделювання та інформ.  системи в економіці: зб. наук. пр. / відп. В. К. Галіцин. 2015.№. 91.1 – 292 с. — С. 182-189.
 40. Петренко Л.М. Формування стратегії економічної безпеки підприємства / Л.М. Петренко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. / м.  Кременчук, 10-12 грудня 2015.— 351 с. —C. 607
 41. Петренко Л.М. Загрози економічної безпеки підприємства / Л.М. Петренко, Л.І. Іванова / Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. 2017. Вип. 38. Ч. 2 — К. : КНЕУ, 2017. — 341 с. — С. 270—284.
 42. Петренко Л.М. Ризики в управлінні фінансовою безпекою підприємства / Л.М. Петренко // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: Зб. матеріалів І Всеукраїнської наук.-практ. конференції. Конференції [Електронний ресурс]. — К. : КНЕУ, 2016. — 455 с. — С. 177—180.
 43. Петренко Л.М. Технологія побудови інтегрального показника рівня фінансової безпеки підприємства // Петренко Л.М., Красюк Ю.М. // Математичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: Матеріали XII Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції [Електронний ресурс]. — Ірпінь, УДФСУ, 21-27.11.2016.
 44. Петренко Л.М. СППР в управлінні економічною безпекою підприємства / Л.М. Петренко, Ю.М. Красюк // Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку: Матеріали ІІ Науково-практичної конференції (Київ-Буча, березень, 2016) — К.: Міленіум, 2016.— 88 с. — С. 62-64.
 45. Петренко Л.М. Сучасні комп’ютерні технології в моделюванні бізнес-процесів / Петренко Л.М., Красюк Ю.М. // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Український гуманітарний інститут. — Київ: Міленіум, 2016. — 346 с. — С. 52—54.
 46. Петренко Л.М. Методи дослідження стану малого підприємництва у формуванні інноваційно-інвестиційної політики держави / Л.М. Петренко // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: Зб. Матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конференції [Електронний ресурс]. — К. : КНЕУ, 2017. — 455 с. — С. 305—309.
 47. Петренко Л.М. Правова інформатика: інновації у підготовці юристів / Л.М. Петренко // «Інформаційні системи і технології прогнозування, моделювання і управління соціально-економічними процесами»: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Український гуманітарний інститут. — Київ: Міленіум, 2017. — 346 с. — С. 52—54.
 48. Петренко Л.М. Експертні системи у діяльності правника / Л.М. Петренко // «Інформаційні системи і технології прогнозування, моделювання і управління соціально-економічними процесами»: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Український гуманітарний інститут. — Київ: Міленіум, 2017. — 346 с. — С. 54—56.
 49. Петренко Л.М. Вдосконалення системи інформаційного захисту активів підприємства / Л.М. Петренко, А.О. Бошко // «Інформаційні системи і технології прогнозування, моделювання і управління соціально-економічними процесами»: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Український гуманітарний інститут. — Київ: Міленіум, 2017. — 346 с. — С. 71—73.
 50. Петренко Л.М. Системи машинного перекладу в контексті сучасних методів навчання іноземній мові / Л.М. Петренко, С.П. Чепурко // «Інформаційні системи і технології прогнозування, моделювання і управління соціально-економічними процесами»: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Український гуманітарний інститут. — Київ: Міленіум, 2017. — 346 с. — С. 62—64.
 51. Петренко Л.М. Методи визначення економічної безпеки підприємства / Л.М. Петренко, С.О. Кравцов // Математичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. [Електронний ресурс]. — м. Ірпінь, УДФСУ, 4-10 грудня 2017.
 52. Рзаєв Д. О. Інформаційні технології в проектуванні науково-дослідної діяльності системи післядипломної дистанційної освіти / Д. О. Рзаєв, С. Л. Рзаєва // Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2017 р. / М-во освіти і науки України; Одес. держав. академ. будівниц. та архітек. – Одеса: Видавн. ОДАБА, 2017. – С. 216-221.
 53. Рзаєв Д.О. Основні засоби підприємства: аспекти та аналіз ефективності використання /Д. О. Рзаєв, С. Л. Рзаєва // Збірник наукових праць «Моделювання та інформаційні системи в економіці» - Вип.91.-Київ:КНЕУ, 2015.- С.235-246.
 54. Рзаєв Д. О. Моделювання фінансового аналізу діяльності підприємства / Д. О.  Рзаєв, С.Л. Рзаєва// Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. 20–23 трав. 2015 р./ М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ДВНЗ «Одес. нац. екон. ун-т»; [редкол.: В. М. Соловйов та ін.]. –Черкаси : Брама-Україна, 2015. – С.170-173.
 55. Рзаєв Д. О. Компетентність  студента  як  показник  психологічної  готовності  до  професійної  діяльності /Д. О. Рзаєв, С. Л. Рзаєва //Збірник матеріалів Міжнародної науково- методичної конференції «Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті» (2-3 березня 2016 р.) Київ: КНЕУ, 2016. – С. 256-257.
 56. Рзаєв Д.О. Особливості розробки моделі системи захисту інформації/ Рзаєв Д.О., Рзаєва С.Л. //Збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» 26-28 квітня 2016 р./ М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ДВНЗ «Одес. нац. екон. ун-т»;;[редкол.: В. М. Соловйов (видп.за випуск) та ін.]. - м. Черкаси:Брама-Україна, 2016. – С.167-168.
 57. Рзаєва С.Л. Узагальнена методика  імітаційного моделювання робочих моделей мобільного зв’язку/ С. Л. Рзаєва, Д. О. Рзаєв // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати: збірник матеріалів науково-практичної конференції, Братислава (Словаччина), 15-18 березня 2016 р. /[редкол.: О. В. Кендюхов, М. Варлоха, Д. В. Солоха]. - К: ТОВ НВП "Інтерсервіс", 2016. – С. 116-117.
 58. Рзаєва С.Л. Сучасний освітній менеджмент:формування експертних оцінок у методиках прийняття управлінських рішень/ С. Л. Рзаєва, Д. О. Рзаєв //Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору:гуманітар. вісник /ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держав. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"; редкол.: І. П. Маноха (відп. ред.) [та ін.]. – К: Гнозіс, 2016 – Додаток 1 до Вип. 36, Том VII (67). – С. 275-284.
 59. Рзаєв Д.О. Системний аналіз інформаційної безпеки електронних платежів /Д. О. Рзаєв, С. Л. Рзаєва //Науковий збірник «The scientific heritage»/ chief ed.: Biro Krisztian [and other]. – Budapest, 2017. – № 10. – P. 70–72.
 60.  Кисіль Т. М. Концептуальні моделі діагностики банкрутств засновані на методах штучного інтелекту // Моделювання та інформаційні системи в економіці: збірник наукових праць -КНЕУ, Київ, 2015. – Вип. 91 – С. 274 - 283.
 61. Кисіль Т. М. Проектування освітніх програмних систем у контексті студентоцентрованого навчання // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті: збірник матеріалів науково - методичної конференції -  Київ,  КНЕУ, 2016 – С. 198 – 201
 62. Кисиль Т. Н. Оценка и прогнозирование стрессоустойчивости коммерческих банков // Инновационная экономика и менеджмент: Методы и технологии:  Сборник материалов II Международной научно-практической конференции, Москва, 26 октября 2017 г. МГУ имени М.В. Ломоносова / Под ред. О.А. Косорукова, В. В. Печковской, С. А. Красильникова. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. — С. 193 – 196.
 63. Кисіль Т. М. Прогнозування ризиків банкрутств комерційних банків // Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ІХ всеукраїнської наукової конференції – Ч.1- Умань, УНУС, 2017. –, С. 86 - 87.
 64. Кисіль Т. М. Когнітрон фукушіми як складова модель інтелектуальної системи прогнозування надійності комерційних банків // Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів: тези доповідей міжнародної науково – практичної конференції - Запоріжжя, КПУ, 2018. – С. 263 - 265.

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру «Інтерактивний підручник з інформатики (реалізований у системі Moodle)», автор Сільченко Марина Валеріївна, № 79703 від 11.06.2018 р.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на аудіовізуальний твір «Відеокурс лекцій з інформатики», автор Сільченко Марина Валеріївна, № 79705 від 11.06.2018 р.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру «Дистанційний курс «Інформатика» (розроблений у системі Moodle)», автори Сільченко Марина Валеріївна, Кучерява Тетяна Олексіївна, Красюк Юлія Миколаївна, Супрунюк Галина Михайлівна, № 72657 від 30.06.2017 р.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір навчального характеру (навчальне видання) «Опорний конспект з інформатики (у структурно логічних схемах та прикладах)», автори Сільченко Марина Валеріївна, Кучерява Тетяна Олексіївна, № 64794 від 05.04.2016 р.
 5. Дибкова Л. М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методика розробки інтерактивних мультимедійних презентацій лекцій та допоміжних матеріалів до них (на прикладі теми «Робота з MSEXCELнавчальної дисципліни «Інформатика»)» № 67014 від 04.08.2016 р.