Інститут інформаційних технологій в економіці

Навчально-методична робота

Викладачі кафедри забезпечують викладання фахових та вибіркових навчальних дисциплін денної та заочної форми зі спеціальностей 7.05010101, 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» та 8.030502   «Економічна кібернетика». Одним з основних напрямів роботи кафедри залишається подальше удосконалення навчально-методичного забезпечення кафедри в русі Болонського процесу. За період з 1997 по 2013 рік кафедрою підготовлено 47 навчальних та навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти та науки України. Ці посібники широко використовуються в навчальному процесі не лише в КНЕУ, але й в інших вищих навчальних закладах України. З дисциплін, з яких поки не випущено навчальний посібник, розміщено на сайті університету електроні тексти лекцій та методичних матеріалів.

Відповідно до Положення „Про підготовку навчальної та навчально-методичної літератури у Державному вищому навчальному закладі „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” кафедрою інформаційних систем в економіці в грудні 2012р. було проведено аналіз паспортів дисциплін на предмет їх забезпечення сучасною літературою й сформувано пропозиції щодо видання навчальної літератури.

Колектив кафедри постійно оновлює навчально-методичне забезпечення для проведення комплексних міжпредметних тренінгів за пакетами „Інформаційні системи в банках і фінансових установах” та „Інформаційні системи в бізнесі та державному управлінні” магістерської програми „Моделювання та інформаційні технології в економіці”, а також комплексний тренінг зі спеціальності 8.080404 «Системи та методи прийняття рішень».

Завдяки співпраці викладачів кафедри з різноманітними організаціями та установами, студенти-магістри мають можливість випробувати свої знання і навички під час переддипломної практики. Кількість пропонованих кафедрою місць для проходження переддипломної практики значно перевищує чисельність студентів-магістрантів, що дає студентам можливість вибрати собі до вподоби місце практики. Переважна більшість випускників з комп'ютерних наук вже мають постійне робоче місце за фахом ще до закінчення навчання в університеті. Цьому сприяють постійна профорієнтаційна робота на факультеті, на кафедрі інформаційних систем в економіці, проведення навчальної практики та регулярних зустрічей з потенційними роботодавцями. Роботодавцями випускників-магістрів є:

- Національний банк України;

- Міністерства та відомства України;

- Інститут кібернетики ім. B.М.Глушкова;

- Інститут економіки та прогнозування HAH України;

- комерційні банки та компанії з управління активами;

- страхові компанії та інвестиційні фонди;

- консалтингові агенції та аудиторські компанії,

- центри соціологічних та маркетингових досліджень;

- підприємства різних форм власності та виробничого спрямування;

- компанії з розробки програмного забезпечення;

- навчальні заклади, науково-дослідні установи тощо.

Головним напрямком виховної роботи із студентами є всебічний розвиток особистості, саме він лежить в основі виховання і має на меті підготовку студентів до виробничої, суспільної і культурної діяльності. Як додаткові напрями виділяються формування національної самосвідомості, патріотичного почуття, культури поведінки.

Кафедра проводить виховну роботу за всіма нижче вказаними напрямками. Моральне виховання передбачає формування почуття відповідальності, гуманності, справедливості, честі, благородства у відносинах студента до суспільства та окремих людей. Для цієї форми виховної роботи надзвичайно важливим був особистий приклад, який подавали викладачі кафедри своєю поведінкою. Щодо трудового виховання, то воно передбачає формування професійних навичок студентів різноманітними методами та засобами. Усі викладачі кафедри проводять заняття і консультації українською мовою. Для реалізації всіх вище вказаних форм вихованої роботи застосовувались як масові, так і індивідуальні методи виховання.

Одним з пріоритетних напрямів роботи кафедри інформаційних систем в економіці з виховної роботи є залучення студентів до науково-дослідної роботи. Основними формами такої роботи є наукові дослідження при виконанні курсових та дипломних робіт, студентські наукові конференції та олімпіади.

При залученні студентів до наукової роботи викладачі керуються такими принципами: науковість, індивідуалізація, зв’язок з процесом ринкових перетворень, орієнтація на актуальні та перспективні сфери в галузі інформаційних систем, відповідність державним вимогам та освітнім стандартам.

Проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень розширює науковий світогляд студентів, активізує їх навчально-пізнавальну діяльність. Займаючись науковою роботою, студенти ширше знайомляться з літературними джерелами, розширюють свої знання, користуючись всесвітньою мережею Інтернет.

Важливим етапом в процесі наукової роботи є консультації з науковим керівником, в результаті яких студенти краще орієнтуються в напрямках науково-технічного прогресу в галузі інформатизації, поглиблюють свої знання з проблеми, що досліджується. Такі консультації викликають більшу зацікавленість до дисциплін, пов’язаних з науковим дослідженням, що, в свою чергу, стимулює студентів до більш серйозного ставлення до навчання, розуміння в необхідності оволодіння базовими знаннями.

Кафедра інформаційних систем в економіці щорічно проводить Всеукраїнську наукову студентську конференцію "Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі". Конференції та олімпіади, що проводить кафедра інформаційних систем, стимулюють студентів до підвищення їх інтелектуального рівня, професійно-фахових навичок та творчої праці, розвиток та реалізацію здібностей студентів, розвиток їх мислення та вміння аналізувати. Спілкування між студентами під час проведення олімпіад та конференцій викликають у студентів бажання поділитись своїми думками, практичним досвідом та науковими дослідженнями, заохочують до обговорення проблем впровадження і використання новітніх інформаційних технологій в економіці України. Всеукраїнські конференції та олімпіади розширюють зв’язки між вищими навчальними закладами України у сфері науково-дослідної роботи студентів.

Варто окремо відзначити важливість наступних форм виховної роботи:

робота кураторів академічних груп студентів першого курсу;

зустріч - бесіда зі студентами перших курсів на предмет ознайомлення спеціальності факультету ІСіТ;

зустріч - бесіда з випускниками Коледжу "Інформаційних систем і технологій " при КНЕУ з приводу вступу на спеціальність “Системи та методи прийняття рішень”.

Викладачі кафедри ведуть активну роботу з абітурієнтами, відвідують школи, ліцеї, гімназії та коледжі міста Києва та Київської області. Проводять співбесіди та інформують майбутніх студентів про освітню діяльність КНЕУ  ім. В.Гетьмана, факультет інформаційних систем та технологій та напрями підготовки, за якими здійснюється підготовка на факультеті та кафедрі.

Остання редакція: 24.04.18