Інститут інформаційних технологій в економіці

Навчально-методична робота

Колективом кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” розроблено власні робочі навчальні програми, а також комплекси навчально-методичних матеріалів з усіх дисциплін, що викладаються відповідно до навчального плану зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки". Робочі програми відповідають розробленій освітньо-професійній програмі, освітньо-кваліфікаційній характеристиці та сучасному рівню розвитку науки та господарської практики.

Робочі програми, а також навчально-методичні матеріали затверджені в установленому порядку − на Науково-методичній раді університету упродовж двох місяців з дня затвердження нової редакції освітньо-професійної програми, внесення змін до навчального плану, що стосуються відповідної науки (дисципліни) або спливу трьох років після її останнього затвердження на Науково-методичній раді університету. Поточні зміни до робочої навчальної програми, що стосуються уточнень системи контролю та оцінювання знань, планів семінарських (практичних, лабораторних) занять, тематики рефератів та курсових робіт, переліку основної і додаткової літератури за необхідності можуть вноситися щорічно до початку нового навчального року (травень - червень) і затверджуватися на засіданні кафедри (як додаток до робочої програми, що затверджена на засіданні Науково-методичної ради університету).

Робочі навчальні програми містять тематичний план науки (дисципліни), зміст науки (дисципліни) за темами, плани лекцій, семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання, контактних занять для студентів заочної форми навчання, плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період, опис самостійної роботи студентів, індивідуально-консультативної роботи та методів активізації процесу навчання, порядок поточного і підсумкового контролю знань, приклади типових завдань, що виносяться на екзамен, зразок екзаменаційного білета, список рекомендованої літератури.

З кожної дисципліни також розроблено методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань, що переглядаються (оновлюються) щороку перед початком нового навчального року та перезатверджуються проректором з науково-педагогічної роботи.

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань містять тематичний план науки (дисципліни), зміст науки (дисципліни) за темами, плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання, контактних занять для студентів заочної форми навчання, плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період, опис самостійної роботи студентів, порядок поточного і підсумкового контролю знань, приклади типових завдань, що виносяться на екзамен, зразок екзаменаційного білета, список рекомендованої літератури.

Фахівцями кафедри ІСЕ ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” у повному об’ємі розроблено методичні вказівки і тематики з контрольних робіт, комплексні контрольні роботи із спеціальних дисциплін для проведення ректорського контролю, а також пакети комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань з гуманітарної і соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Навчальний план спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” передбачає курсове проектування з базових дисциплін підготовки фахівців "Організація баз даних та знань", "Системне програмування", "Інтелектуальний аналіз даних", "Проектування інформаційних систем", "Системи підтримки прийняття рішень". Робота над курсовим проектом сприяє систематизації, поглибленню й закріпленню знань, отриманих студентами при вивченні відповідних дисциплін. При цьому студент повинен показати вміння користуватися спеціальною літературою, державними стандартами, довідниками та іншими матеріалами з інформаційних технологій, а також набуті навички практичного застосування отриманих знань з проектування баз даних та інформаційних систем в цілому. Курсовий проект складається з текстової частини, графіків, рисунків, таблиць, форм вихідних і вхідних повідомлень, діаграм і схем, що описують розроблені проектні рішення, а також обов’язкової реалізації цих рішень у вигляді баз даних/знань та прикладних додатків з використанням сучасних інструментальних засобів. Конкретні вимоги до структури, змісту та порядку захисту курсових проектів наведено у методичних вказівках, що їх розроблено фахівцями кафедри інформаційних систем в економіці. Оцінювання курсового проекту здійснюється винятково у формі його особистого захисту перед комісією, до складу якої входять два викладачі кафедри, один з яких керівник курсового проекту.

Курсове проектування певною мірою визначає загальну теоретичну та практичну підготовку студента і готує його до завершального етапу навчального процесу – дипломного проектування. Тому обов’язковою вимогою є актуальність тем курсових проектів, які мають відповідати задачам навчальних курсів і тісно погоджуватися з практичними потребами спеціальності.

Підготовка бакалаврів напряму 122 “Комп’ютерні науки” передбачає розробку випускного бакалаврського проекту, який за своєю суттю є завершеною інженерною розробкою з проектування інформаційної системи.

Кафедрою інформаційних систем в економіці розроблено відповідні методичні вказівки. Вони містять такі розділи:

  • загальні положення випускного бакалаврського проекту,
  • організація збору й вивчення матеріалів для випускного бакалаврського проекту,
  • структура й обсяг роботи,
  • рекомендації до написання розділів роботи,
  • оформлення випускного бакалаврського проекту,
  • приклади тем випускних бакалаврських проектів,
  • підготовка до захисту та захист випускного бакалаврського проекту.

Методичні вказівки орієнтують студентів на дотримання чинних стандартів щодо представлення робіт.

Зміст випускного бакалаврського проекту відповідає вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців з розроблення, впровадження і супроводу інформаційних систем в різних галузях господарювання. З огляду на те, що переважна більшість таких інформаційних систем розробляється й використовується в економіці, менеджменті та підприємництві, а також те, що цим галузям присвячено основну наукову та освітньо-педагогічну діяльність Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, то тематика випускних бакалаврських проектів для студентів з напряму підготовки ”Комп’ютерні науки” орієнтована на вирішення завдань в економіці взагалі, виробничих та комерційних компаніях, організаціях, установах та закладах, а також в структурах державного, регіонального, муніципального та місцевого управління.

Рекомендовані кафедрою інформаційних систем в економіці теми випускних бакалаврських проектів актуальні, відповідають кваліфікаційній характеристиці і навчальному плану підготовки, досягнутому рівню науки і господарської практики, орієнтують студентів на самостійне обґрунтування пропозицій щодо розробки новітніх інформаційних систем. Теми бакалаврських робіт присвячені розробленню інформаційних систем (підсистем), автоматизованих систем, інформаційно-аналітичних систем, систем оброблення даних, інформаційно-пошукових систем, систем підтримки прийняття рішень, інтелектуальних систем і підсистеми на основі штучного інтелекту.

Традиційним залишається виконання бакалаврських робіт у відділах програмного забезпечення підприємств, державних установ та банків. З метою забезпечення вивчення студентами предметної області, стану і рівня розвитку існуючих інформаційних систем, їх позитивних сторін і недоліків з метою обґрунтування та розробки проектних рішення та написання випускного бакалаврського проекту організовується переддипломна практика на провідних українських підприємствах і в організаціях.

 

Головним напрямком виховної роботи із студентами є всебічний розвиток особистості, саме він лежить в основі виховання і має на меті підготовку студентів до виробничої, суспільної і культурної діяльності. Як додаткові напрями виділяються формування національної самосвідомості, патріотичного почуття, культури поведінки.

Кафедра проводить виховну роботу за всіма нижче вказаними напрямками. Моральне виховання передбачає формування почуття відповідальності, гуманності, справедливості, честі, благородства у відносинах студента до суспільства та окремих людей. Для цієї форми виховної роботи надзвичайно важливим був особистий приклад, який подавали викладачі кафедри своєю поведінкою. Щодо трудового виховання, то воно передбачає формування професійних навичок студентів різноманітними методами та засобами. Усі викладачі кафедри проводять заняття і консультації українською мовою. Для реалізації всіх вище вказаних форм вихованої роботи застосовувались як масові, так і індивідуальні методи виховання.

Одним з пріоритетних напрямів роботи кафедри інформаційних систем в економіці з виховної роботи є залучення студентів до науково-дослідної роботи. Основними формами такої роботи є наукові дослідження при виконанні курсових та дипломних робіт, студентські наукові конференції та олімпіади.

При залученні студентів до наукової роботи викладачі керуються такими принципами: науковість, індивідуалізація, зв’язок з процесом ринкових перетворень, орієнтація на актуальні та перспективні сфери в галузі інформаційних систем, відповідність державним вимогам та освітнім стандартам.

Проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень розширює науковий світогляд студентів, активізує їх навчально-пізнавальну діяльність. Займаючись науковою роботою, студенти ширше знайомляться з літературними джерелами, розширюють свої знання, користуючись всесвітньою мережею Інтернет.

Важливим етапом в процесі наукової роботи є консультації з науковим керівником, в результаті яких студенти краще орієнтуються в напрямках науково-технічного прогресу в галузі інформатизації, поглиблюють свої знання з проблеми, що досліджується. Такі консультації викликають більшу зацікавленість до дисциплін, пов’язаних з науковим дослідженням, що, в свою чергу, стимулює студентів до більш серйозного ставлення до навчання, розуміння в необхідності оволодіння базовими знаннями.

Кафедра інформаційних систем в економіці щорічно проводить Міжнародну конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів "Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні". Конференції та олімпіади, що проводить кафедра інформаційних систем, стимулюють студентів до підвищення їх інтелектуального рівня, професійно-фахових навичок та творчої праці, розвиток та реалізацію здібностей студентів, розвиток їх мислення та вміння аналізувати. Спілкування між студентами під час проведення олімпіад та конференцій викликають у студентів бажання поділитись своїми думками, практичним досвідом та науковими дослідженнями, заохочують до обговорення проблем впровадження і використання новітніх інформаційних технологій в економіці України. Всеукраїнські конференції та олімпіади розширюють зв’язки між вищими навчальними закладами України у сфері науково-дослідної роботи студентів.

Варто окремо відзначити важливість наступних форм виховної роботи:

робота кураторів академічних груп студентів першого курсу;

зустріч - бесіда зі студентами перших курсів на предмет ознайомлення спеціальності Інституту;

зустріч - бесіда з випускниками Коледжу "Інформаційних систем і технологій " при КНЕУ з приводу вступу на спеціальність 122 “Комп'ютерні науки”.

Викладачі кафедри ведуть активну роботу з абітурієнтами, відвідують школи, ліцеї, гімназії та коледжі міста Києва та Київської області. Проводять співбесіди та інформують майбутніх студентів про освітню діяльність КНЕУ  ім. В.Гетьмана, факультет інформаційних систем та технологій та напрями підготовки, за якими здійснюється підготовка на факультеті та кафедрі.

Остання редакція: 21.04.19