Інститут інформаційних технологій в економіці

Навчально-методична робота

 

Колективом кафедри інформаційних систем в економіці КНЕУ імені Вадима Гетьмана розроблено власні робочі навчальні програми, а також комплекси навчально-методичних матеріалів з усіх дисциплін, що викладаються відповідно до навчального плану зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». Ці документи відповідають затвердженим освітньо-професійним програмам (для першого (бакалаврського) рівня − «Комп'ютерні науки», для другого (магістерського) рівня − «Інформаційні управляючі системи та технології», «Системи штучного інтелекту»), освітньо-кваліфікаційній характеристиці та сучасному рівню розвитку науки та господарської практики.

Робочі програми, а також навчально-методичні матеріали затверджені в установленому порядку − на Науково-методичній раді університету упродовж двох місяців з дня затвердження нової редакції освітньо-професійної програми, внесення змін до навчального плану, що стосуються відповідної науки (дисципліни) або спливу трьох років після її останнього затвердження на Науково-методичній раді університету. Поточні зміни до робочої навчальної програми, що стосуються уточнень системи контролю та оцінювання знань, планів семінарських (практичних, лабораторних) занять, тематики рефератів та курсових робіт, переліку основної й додаткової літератури за необхідності можуть вноситися щорічно до початку нового навчального року (травень − червень) і затверджуватися на засіданні кафедри (як додаток до робочої програми, що затверджена на засіданні Науково-методичної ради університету).

Робочі навчальні програми містять перелік компетентностей та результатів навчання для нормативних дисциплін, перелік методів роботи та способів оцінювання знань здобувачів, тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за темами, плани лекцій, семінарських (практичних, лабораторних) занять очної (денної) форми навчання, контактних занять для здобувачів заочної форми навчання, плани навчальної роботи здобувачів заочної форми навчання в міжсесійний період, опис самостійної роботи, індивідуально-консультативної роботи та методів активізації процесу навчання, порядок поточного і підсумкового контролю знань, приклади типових завдань, що виносяться на екзамен, зразок екзаменаційного білета, список рекомендованої літератури. Уся інформація викладена на сайті у розділах: «Дисципліни бакалаврського рівня», «Дисципліни магістерського рівня», «Дисципліни рівня PhD». 

З кожної навчальної дисципліни, також, розроблено методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи здобувачів, поточного і підсумкового контролю їх знань, що переглядаються (оновлюються) щороку перед початком нового навчального року та перезатверджуються проректором з науково-педагогічної роботи. Методичні матеріали містять тематичний план навчальної дисципліни, порядок поточного оцінювання результатів навчання здобувачів очної, заочної та дистанційної (якщо така передбачена) форм навчання, опис самостійної роботи, опис процесу підсумкового оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни, перезарахування та визнання результатів навчання здобувача, правила дотримання норм академічної доброчесності, перелік рекомендованих інформаційних джерел. 

Навчальний план спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» на першому (бакалаврському) рівні передбачає курсове проектування з базових дисциплін підготовки фахівців «Системне програмування», «Організація баз та сховищ даних»,  «Проектування інформаційних систем», «Системи автоматизованого інжинірингу»; на другому (магістерському) рівні − «Проектування автоматизованих систем управління виробничими процесами», «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі», «Інформаційні управляючі системи», «Адміністрування та проектування БД в штучному інтелекті», «Розподілені інтелектуальні системи в економіці», «Проектування систем штучного інтелекту». Робота над курсовими роботами та проектами сприяє систематизації, поглибленню й закріпленню знань, отриманих здобувачами при вивченні відповідних дисциплін. При цьому здобувач повинен показати вміння користуватися спеціальною літературою, державними стандартами, довідниками та іншими матеріалами з інформаційних технологій, а також набуті навички практичного застосування отриманих знань з проектування баз даних та інформаційних систем в цілому. Курсова робота (проект) складається з текстової частини, графіків, рисунків, таблиць, форм вихідних і вхідних повідомлень, діаграм і схем, що описують розроблені проектні рішення, а також обов’язкової реалізації цих рішень у вигляді баз даних/знань та прикладних додатків з використанням сучасних інструментальних засобів. Конкретні вимоги до структури, змісту та порядку захисту курсових робіт (проектів) наведено у методичних вказівках, що розроблені науково-педагогічними кадрами кафедри інформаційних систем в економіці. Оцінювання курсової роботи (проекту) здійснюється у формі його особистого захисту перед комісією, до складу якої входять мінімум два викладачі кафедри, один з яких може бути керівник курсової роботи (проекту), згідно із правилами, положеннями та рішеннями ухваленими адміністрацією Університету

Курсове проектування певною мірою визначає загальну теоретичну та практичну підготовку здобувача і готує його до завершального етапу навчального процесу – підготовки кваліфікаційної роботи. Тому обов’язковою вимогою є актуальність тем курсових робіт (проектів), які мають відповідати задачам навчальних дисциплін і узгоджуватись з практичними потребами спеціальності.

Підготовка фахівців за напрямом 122 «Комп’ютерні науки» передбачає розробку кваліфікаційної бакалаврської роботи (на першому (бакалаврському) рівні), що за своєю суттю є завершеною інженерною розробкою з проектування інформаційної системи та кваліфікаційної магістерської роботи (на другому (магістерському) рівні), яка є підсумковою науково-дослідною роботою здобувача.

Кафедрою інформаційних систем в економіці розроблено відповідні методичні вказівки. Вони орієнтують здобувачів на дотримання чинних стандартів щодо представлення робіт. Рекомендовані кафедрою інформаційних систем в економіці теми кваліфікаційних робіт -- актуальні, відповідають кваліфікаційній характеристиці й навчальному плану підготовки, досягнутому рівню науки та господарської практики, орієнтують здобувачів на самостійне обґрунтування пропозицій щодо розробки новітніх інформаційних систем.

Традиційним є виконання кваліфікаційних робіт у відділах програмного забезпечення підприємств, державних установ та банків. З метою забезпечення вивчення здобувачами предметної області, стану і рівня розвитку існуючих інформаційних систем, їх позитивних сторін і недоліків з метою обґрунтування та розробки проектних рішення та написання кваліфікаційних робіт організовується переддипломна та науково-дослідна практики у провідних українських підприємствах і в організаціях, науково-дослідних установах, банківському й фінансовому секторах тощо. 

Головним напрямком виховної роботи зі здобувачами є всебічний розвиток особистості, саме він лежить в основі виховання і має на меті підготовку здобувачів до виробничої, суспільної й культурної діяльності. Як додаткові напрями виділяються формування національної самосвідомості, патріотичного почуття, культури поведінки.

Кафедра проводить виховну роботу за всіма вказаними напрямками. Моральне виховання передбачає формування почуття відповідальності, гуманності, справедливості, честі, благородства у відносинах здобувача до суспільства та окремих людей. Для цієї форми виховної роботи надзвичайно важливим був особистий приклад, який подавали викладачі кафедри своєю поведінкою. Щодо трудового виховання, то воно передбачає формування професійних навичок здобувачів різноманітними методами та засобами. Усі викладачі кафедри проводять заняття і консультації українською мовою, в окремих випадках -- іноземною (англійською). Для реалізації форм вихованої роботи застосовувались як масові, так і індивідуальні методи виховання.

Виховуючи індивідуальність та формуючи професійну компетентність здобувачів з напряму підготовки «Комп’ютерні науки», на кафедрі інформаційних систем в економіці ведеться робота у напрямку розвитку професійної майстерності науково-педагогічних кадрів (детальніше).

Одним з пріоритетних напрямів роботи кафедри інформаційних систем в економіці з виховної роботи є залучення здобувачів до науково-дослідної роботи. Основними формами такої роботи є наукові дослідження при виконанні курсових та кваліфікаційних робіт, студентські наукові конференції та олімпіади. При залученні здобувачів до наукової роботи викладачі керуються такими принципами: науковість, індивідуалізація, зв’язок з процесом ринкових перетворень, орієнтація на актуальні та перспективні сфери в галузі інформаційних систем, відповідність державним вимогам та освітнім стандартам. Проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень розширює науковий світогляд здобувачів, активізує їх навчально-пізнавальну діяльність. Займаючись науковою роботою, здобувачі ширше знайомляться з літературними джерелами, розширюють свої знання, користуючись всесвітньою мережею Інтернет. Важливим етапом в процесі наукової роботи є консультації з науковим керівником, в результаті яких щдобувачі краще орієнтуються в напрямках науково-технічного прогресу в галузі інформатизації, поглиблюють свої знання з проблеми, що досліджується. Такі консультації викликають більшу зацікавленість до дисциплін, пов’язаних з науковим дослідженням, що стимулює здобувачів до більш серйозного ставлення до навчання, розуміння  необхідності опановування нових знань.

З метою моніторингу якості освітньої діяльності на кафедрі проводиться систематична робота із встановлення зворотнього зв’язку зі здобувачами, роботодавцями, випускниками, абітурієнтами та іншими зацікавленими особами (детальніше). 

Кафедра інформаційних систем в економіці щорічно проводить Міжнародну конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні». Конференції, олімпіади та круглі столи, що проводить кафедра інформаційних систем, стимулюють здобувачів до підвищення їх інтелектуального рівня, професійно-фахових навичок та творчої праці, розвиток та реалізацію здібностей, розвиток їх мислення та вміння аналізувати. Спілкування між здобувачами вищої освіти під час проведення олімпіад та конференцій викликають бажання поділитись своїми думками, практичним досвідом та науковими дослідженнями, заохочує до обговорення проблем впровадження і використання новітніх інформаційних технологій в економіці України. Всеукраїнські конференції та олімпіади розширюють зв’язки між вищими навчальними закладами України у сфері науково-дослідної роботи.

Варто окремо відзначити важливість наступних форм виховної роботи:

 • робота кураторів академічних груп зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня на 1 курсі;
 • зустрічі-бесіди  зі здобувачами перших курсів на предмет ознайомлення із діяльністю Інституту, кафедри та аспектами навчання, що проводяться кураторами, керівництвом кафедри, адміністрацією ННІ «Інститут інформаційних технологій в економіці», Службою соціальної адаптації та психологічної підтримки й іншими підрозділами університету;
 • зустрічі-бесіди з випускниками Коледжу «Інформаційних систем і технологій» при КНЕУ імені Вадима Гетьмана з приводу вступу на спеціальність 122 «Комп'ютерні науки».

Викладачі кафедри ведуть активну роботу з абітурієнтами, відвідують школи, ліцеї, гімназії та коледжі міста Києва та прилеглих областей. Проводять співбесіди та інформують майбутніх здобувачів про освітню діяльність КНЕУ імені Вадима Гетьмана, ННІ «Інституту інформаційних технологій в економіці» та освітньо-професійні програми випускової кафедри інформаційних систем в економіці.

Корисна інформація

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти:
 1. Методичні рекомендації до виконання випускного бакалаврського проекту підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Укладачі: д.е.н., доц. Степаненко О.П., к.т.н., доц. Іванченко Г.Ф., к.е.н., доц. Ситник Н.В., к.е.н, доц. Тішков Б.О., к.е.н, доц. Денісова О.О., к.е.н, доц. Краснюк М.Т., к.т.н., доц. Данильченко Т.В., к.е.н. Помазун О.М. - Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019 р. – 41 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» ОПП «Інформаційні управляючі системи і технології» / Укладачі: завідувач кафедри ІСЕ, к.е.н, доц. Тішков Б.О., д.е.н., проф., голова проєктної групи ОПП «ІУСТ» (гарант) Устенко С.В., д.е.н., д.т.н., проф., член проєктної групи ОПП «ІУСТ» Рамазанов С.К., д.е.н., проф., член проєктної групи ОПП «ІУСТ» Ріппа С.П., к.т.н., проф., член проєктної групи ОПП «ІУСТ» Іванченко Г.Ф., заступник завідувача кафедри ІСЕ, к.е.н., доц. Зінов’єва І.С., к.е.н., проф. Ситник Н.В., д.т.н., проф. Артемчук В.О., д.е.н., проф. Мозгаллі О.П., к.т.н., доц. Граняк В.Ф., к.т.н., доц. Данильченко Т.В. к.е.н, доц. Денісова О.О., к.е.н, доц. Краснюк М.Т., к.е.н., доц. Лозовик Ю.М., к.т.н., доц. Добролюбова М.В. – Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2024. – 74 с.
 3. Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної магістерської роботи для  студентів  спеціалізації «Системи штучного інтелекту» / Під загальною редакцією Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., д.е.н., професора  С. К. Рамазанова.  –  Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 51с. 
Навчально-методичні матеріали для проведення комп'ютерного тренінгу та проходження науково-дослідної практики:
 
 1. Навчально-методичні матеріали для проведення комп’ютерного тренінгу для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», які навчаються за освітніми програмами «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Системи штучного інтелекту» / Укладач: к.е.н., проф. В.М. Гужва. Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019 р. – 17 с.
 2. Програма науково-дослідної практики на підприємствах, в організаціях та в установах для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючі системи та технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання / Укл.: С.В. Устенко, О.П. Мозгаллі, Н.В. Ситник, Б.О. Тішков, О.М. Помазун, І.С. Зінов’єва. – К.: КНЕУ, 2019. – 30 с.
 3. Програма науково-дослідної практики на підприємствах, в організаціях та в установах для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо-професійною програмою «Системи штучного інтелекту» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної форми навчання / Укл.: С.К. Рамазанов, О.П. Мозгаллі, Н.В. Ситник, Б.О. Тішков, О.М. Помазун, І.С. Зінов’єва. – К.: КНЕУ, 2019. – 30 с.
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проектів) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти:
 
 1. Методичні матеріали з написання та захисту курсового проекту з навчальної дисципліни «Системи автоматизованого інжинірингу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня  спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Розробник:: к.е.н., доц. Денисова О.О. – Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2022 р. – 28 с.
 
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проектів) на другому (магістерському) рівні вищої освіти:
 
 1. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту навчальної дисципліни «Проектування систем штучного інтелекту» на другому (магістерському) рівні спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» ОПП «Системи штучного інтелекту» / Укладач:  к.е.н., доц. Помазун О.М. – Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2018 р. – 26 с.
Остання редакція: 06.05.24