Інститут інформаційних технологій в економіці

Освітня програма "Економічна кібернетика"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність051 «Економіка»
Освітня кваліфікаціябакалавр з економіки
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна) / дистанційна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Економічна кібернетика"
Портфоліо освітньої програми

 

Гарант програми Економічна кібернетика – Великоіваненко Галина Іванівна

завідувач кафедри математичного моделювання та статистики КНЕУ, професор, кандидат фізико-математичних наук, Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці».

E-mail: ivanenko@kneu.edu.ua, kemm@kneu.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців з економічної кібернетики, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних спеціалізованих завдань у сфері економіки на підґрунті застосування сучасних інформаційних технологій та економіко-математичного моделювання.

Особливості освітньо-професійної програми

Особливістю програми є її практичне спрямування. Велика увага приділяється формуванню навиків розв’язання практичних проблем у сфері економіки на підґрунті застосування як класичного економіко-математичного інструментарію та інформаційних технологій, що широко застосовуються в сучасній економічній практиці, так і новітніх математичних методів та інформаційних технологій. Значну частку усіх аудиторних годин, призначених для вивчення дисциплін циклу професійної підготовки, складають практичні та лабораторні роботи у комп’ютерних класах центру інформаційно-обчислювальних та мережевих систем та у навчально-науковій лабораторії інформаційних управляючих систем і технологій з сучасним інформаційно-комунікаційним обладнанням. Виконання лабораторних робіт передбачає застосування інформаційних систем та програмних продуктів, що застосовуються в економічній діяльності.

Компоненти програми:

№п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

І. Обов’язкові компоненти ОП

1.

Прикладна інформатика

4

2.

Іноземна мова

10

3.

Математика 1, Математика 2

10

4.

Економетрика

5

5.

Філософія

4

6.

Українознавство

5

7.

Мікроекономіка

5

8.

Макроекономіка

5

9.

Соціологія

4

10.

Політологія

4

11.

Психологія та педагогіка

4

12.

Статистика

5

13.

Маркетинг

5

14.

Менеджмент        

5

15.

Міжнародна економіка

5

16.

Економіка підприємства

5

17.

Економіка соціально-трудових відносин

5

18.

Бухгалтерський облік

5

19.

Фінанси

5

20.

Право

4

21.

Вступ до спеціальності

5

22.

Теорія ймовірності  і  математична статистика

4

23.

Економічна кібернетика

4

24.

Дослідження операцій

4

25.

Імітаційне моделювання економічних систем

5

26.

Прогнозування часових рядів

5

27.

Моделі та методи інтелектуального аналізу даних

4

28.

Моделювання економіки

4

29.

Ризикологія

4

30.

Програмування та алгоритмічні мови

5

31.

Технології проектування та адміністрування  баз даних та сховищ даних

4

32.

Інформаційні системи і технології в управлінні

4

33.

Управління проектами інформатизації

4

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОП

Обирається для вивчення 3 пакети вибіркових дисциплін

 

Пакет 1 «Бізнес-аналітика»

34

Бізнес-інформатика

4

35

Фінансова математика

4

36

WEB аналітика

4

37

Тренінг курс «Пакети прикладних програм в бізнес-аналітиці»

4

38

Тренінг курс «Фінансова економетрика»

4

Пакет 2 «Інтелектуальні технології в економіці»

39

WEB дизайн та WEB програмування

4

40

Хмарні обчислення та технології блокчейну

4

41

Нейро-нечітке моделювання

4

42

Тренінг курс «Машинне навчання та надвеликі дані»

4

43

Тренінг курс «Методи штучного інтелекту та проектування інтелектуальних систем»

4

Пакет 3 «Підприємництво в ІТ-сфері»

44

Інтернет-технології в бізнесі

4

45

Системи моніторингу

4

46

Інтернет-маркетинг

4

47

Створення власного ІТ-бізнесу

4

48

Архітектура ІТ-підприємства

4

Пакет 4 «Менеджмент персоналу»

49

Управління конфліктами

4

50

Рекрутинг персоналу

4

51

Кадрове адміністрування

4

52

Мотиваційний менеджмент

4

53

Управління кар’єрою

4

Пакет 5 «Фінансова аналітика»

54

Інвестування

4

55

Фінансове моделювання в бізнесі

4

56

Корпоративні фінанси

4

57

Фінансовий аналіз

4

58

Корпоративне бюджетування

4

Пакет 6 «Гроші та банки в сучасній економіці»

59

Сучасні гроші та банківські послуги

4

60

Ринок банківських послуг

4

61

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

4

62

Банківська система

4

63

Основи фундаментального аналізу економічних процесів

4

Пакет 7 «Поглиблене вивчення іноземної мови»

64

Фахова іноземна мова

20

ІІІ. Практична підготовка

65

Тренінг

4

66

Переддипломна практика

6

67

Підготовка та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи

10

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми «Економічна кібернетика» мають унікальні переваги, які полягають у поєднанні широкого спектру економічних знань з високим рівнем знань і навичок з інформаційних технологій та математичного моделювання та їх застосуванні при розв’язанні економічних проблем у бізнесовій діяльності. Випускники програми мають широку перспективу кар’єрного зростання і можливості започаткування власної справи у сфері інформаційного бізнесу.

Роботодавцями випускників-бакалаврів за спеціальністю «Економічна кібернетика» є: Національний банк України; комерційні банки та компанії з управління активами; страхові компанії та інвестиційні фонди; рейтингові агентства; консалтингові агенції та аудиторські компанії, центри соціологічних та маркетингових досліджень; підприємства різних форм власності та виробничого спрямування; компанії з розробки програмного забезпечення; навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державного управління.

 

 

 

Остання редакція: 05.05.23