Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра інформаційних систем в економіці

ПРОГРАМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ до 2020 року

Кафедра інформаційних систем в економіці здійснює підготовку фахівців галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» напряму підготовки 6.05010101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 7.05010101, 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та “магістр”.

Програма підготовки фахівців формується згідно до існуючих тенденцій та змін розвитку в методології та технології моделювання в процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об’єктів професійної діяльності.

Навчання студентів здійснюється згідно встановлених нормативних документів Міністерства освіти і наукиУкраїни та згідно галузевого стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки», затвердженого у 2011 році.

Професіонал з комп’ютерних наук – це фахівець з розробки, впровадження і супроводу інформаційних систем та технологій оброблення інформації і систем підтримки прийняття рішень в економіці, менеджменті та бізнесі, а також в інших областях. Він володіє знаннями з інформаційних систем та технологій, систем підтримки прийняття рішень в економіко-виробничих та бізнесових системах, математичних та інтелектуальних методів аналізу бізнес-процесів, методів та комп’ютерних засобів прогнозування в бізнесі, інвестуванні, страхуванні та кредитуванні, а також знання та навички проектування та впровадження сучасних інформаційних технологій в різних галузях економіки.

Навчання за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» забезпечує набуття у майбутніх фахівців компетенцій та знань, необхідних для виконання наступних професійних завдань:

ґрунтовна математична підготовка в області дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів і теорії складності, теорії ймовірностей, теорії прийняття рішень;

ґрунтовні знання мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем та знання та уміння застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем;

базові знання в області системних досліджень, моделювання систем, системному аналізі об'єктів інформатизації та знання в області комп'ютерної інженерії (комп’ютерна схемотехніка, архітектура комп’ютерів, мікропроцесорні системи, комп’ютерні мережі);

знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки та базові знання технологій розподілених систем та паралельних обчислень, хмарні технології;

базові знання в області методології проектування інформаційних управляючих систем та знання web-технологій.

Студенти, які навчаються за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» (бакалаврат) та за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)» (магістратура) також отримують систему знань з базової економічної підготовки, зі сфери інформаційно-комунікаційних технологій та програмування, системних досліджень, використання основного інструментарію штучного інтелекту, а також методів проектування інформаційних управляючих систем.

Формування професійних компетенцій студентів забезпечується економічною, математичною та інформаційно-аналітичною підготовкою, найбільш близькою до стандартів сучасної освіти в розвинутих країнах Заходу.

Програма підготовки професіоналів формується згідно до існуючих тенденцій та змін розвитку в методології та технології моделювання у процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об’єктів професійної діяльності.

Бакалавр комп’ютерних наук отримує підготовку, достатню для роботи в ІТ-службах підприємств і організацій різних галузей і форм власності.

Професіонал з комп’ютерних наук (магістр, спеціаліст) може працювати:

розробником інформаційних систем, іх компонентів та комп’ютерних програм;

аналітиком операційного та прикладного програмного забезпечення та конструктором комп’ютерних систем;

адміністратором бази даних;

професіоналом в галузі програмування;

аналітиком з комп’ютерних комунікацій;

програмістом (бази даних) , прикладним та системним програмістом;

професіоналом з організації інформаційної безпеки;

професіоналом із організації захисту інформації з обмеженим доступом;

професіоналом у сфері управління проектами та програмами;

професіоналом в галузі обчислень (комп’ютеризації);

професіоналом в галузі обчислювальних систем;

науковим співробітником (обчислювальні системи, програмування);

головним фахівцем з програмного забезпечення .

Термін підготовки

бакалаврів: денної форми навчання –4 роки,

заочної - 4 роки і 2 місяці;

спеціалістів: денної форми навчання – 1рік 4 місяці, заочної форми навчання –1 рік 4 місяці;

магістрів:денної форми навчання -1 рік 10 місяців.

 

Історія кафедри

У шістдесяті роки XX століття в економіці України вже широко використовувалась обчислювана техніка та розпочиналося використання електронно-обчислювальних машин. Для всебічного використання ЕОМ в економіці потрібні були спеціалісти високої кваліфікації. Підготовку таких фахівців було організовано у Київському інституті народного господарства, згідно  наказу Міністра вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР  №279 від 24 травня 1963 року, (наказ по КІНХ №123 від 30 травня 1963 року): "З метою поліпшення учбово-методичної і науково-дослідної роботи в галузі механізації та автоматизації обліку обчислювальних робіт і управління виробництвом ... розділити з 1-го вересня 1963 року кафедру  бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності на дві кафедри: - “Бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності”  та “Механізації та автоматизації обліку та обчислювальних робіт”. Так з’явилась одна з перших в Україні кафедра такого профілю.

Перший набір студентів денної форми навчання за спеціальністю "Механізація обліку і обчислювальних робіт" відбувся в 1963 році в кількості 25 осіб, у тому числі  і теперішні члени кафедри Береза А.М.(к.е.н., профессор, директор навчального центру), Сендзюк М.А. (к.е.н., професор, провідний спеціаліст відділу автоматизації управління навчальним процесом центру автоматизації управління університетом), Татарчук М.І.(к.е.н., доцент, директор центру післядипломної освіти).

За час, що минув, на кафедрі інформаційних систем в економіці, як випускаючій, підготувлено більш ніж 5000 фахівців для народного господарства України. Її випускники займають провідні посади в різних галузях, зокрема серед них є міністри і заступники міністрів, керівники управлінь великих підпрємств та організацій, відомі науковці.

У світі комп’ютерних систем і технологій все міняється надзвичайно швидко. Ось і  кафедра у подальшому кілька разів змінювала свою назву. Довгий час вона була відома як кафедра організації механізованої обробки економічної інформації. На сьогоднішній день її назва – кафедра інформаційних систем в економіці.

Кафедра була створена як випускаюча кафедра вузівської спеціальності "Механізація обліку і обчислювальних робіт". В подальшому в зв’язку з низкою реорганізацій у вищій школі  назва спеціальності змінювалася: “Організація механізованої обробки економічної інформації”,  “Економічна інфроматика і АСУ”, “Інформаційні системи в економіці”, “Інформаційні системи в менеджменті” і, нарешті, – “Економічна кібернетика”. Крім того, кафедра однією з перших в Україні розпочала випуск фахівців за галуззю знань «Комп’ютерні науки»та«Інформатика та обчислювальна техніка».

Кафедра також бере активну участь у підготовці студентів зі всіх спеціальностей КНЕУ з навчальних дисциплін інформаційні системи і технології за галузями: економіка підприємств,  маркетинг, управління персоналом, статистика, фінанси, міжнародна економіка, банківська справа тощо.

У різні роки кафедру очолювали провідні спеціалісти України в галузіінформаційних технологій, зокрема:

з 1963 по 1979 рік кафедрою керував докторекономічних наук, професор Твердохліб М.Г.;

з 1979 року по 1981рік виконував обов’язки завідувача кафедри кандидат економічних наук, доцент Татарчук М.І.;

з 1981 по 1983 рік кафедру очолював доктор економічних наук, професор Скрипник П.М.;

з 1983 по 2007рік кафедру очолював доктор економічних наук, професор Ситник В.Ф.;

у 2007р. кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Краснюк М.Т.;

починаючи з 2008 року і понині кафедру очолює доктор економічних наук, професор Устенко С.В.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Електронна комерція

Дисципліни «Електронна комерція» надає базові знання з теоретичних основи виконання ділових операцій та угод з використанням електронних каналів мережі Інтернет;  технології та засоби, що можуть використовуватися для електронної комерції.

Основний зміст дисципліни складають такі теми: Основні поняття електронної комерції

Інтелектуальний аналіз даних

Дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних» – це процес виявлення в первинних, накопичуваних в результаті оброблення бізнесових транзакцій даних, наперед невідомих чи прихованих закономірностей і шаблонів з метою прийняття бізнесових рішень. В сучасних умовах розвитку глобальної економіки, і в зв’язку з появою нових галузей економічної діяльності в сфері інформатизації, застосування інтелектуальних інформаційних технології зумовлює отримання додаткових конкурентних переваг на регіональному та на міждержавному рівнях

Інформаційні системи в менеджменті

Дисципліна «Інформаційні системи в менеджменті» призначена  для підготовки студентів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізації 6601/1 «Менеджмент промислових підприємств».

Мета дисципліни – засвоєння теоретичних знань і практичних навичок зі створення та використання інформаційних систем і технологій в менеджменті

Інформаційні системи в економіці

Дисципліна «Інформаційні системи в економіці» – нормативна для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6502 «Економічна кібернетика». Дисципліна читається  в 8 семестрі. Дисципліна присвячена висвітленню питань створення та функціонування інформаційних систем в різних галузях та на різних рівнях управління національною економікою України

Інформаційні системи і технології в маркетингу

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в маркетингу»призначена для підготовки бакалаврів, що нав­чаються за спеціальністю “Економічна кібернетика”. Її метою є надання студентам теоретичних та практичних знань, необхідних для удосконалення управління маркетин­говою діяльністю за рахунок застосування інформаційних систем, що базу­ються на використанні сучасних апаратно-програм­них за­собів, інформаційних технологій та еконо­міко-мат­ема­тич­них методів

Інформаційні системи і технології у фінансах

Дисципліна «Інформаційні  системи  і технології у фінансах»  є логічним продовженням до дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» та базових курсів по спеціальності. Вона  забезпечує  неперервність інформаційної підготовки спеціалістів і є основою для вивчення  інформаційних систем в   конкретних  предметних  областях,  в яких здійснюється фінансовий менеджмент та провадиться фінансовий аналіз

Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних інформаційних систем

Дисципліна «Лінгвістичне забезпеченняінтелектуальних інформаційних систем»–  має мету надати студентам теоретичні й практичні знання з розробки і використання лінгвістичних моделей, проектування і застосування систем обробки природної мови та інтелектуального аналізу текстів, проектування приро

Системи оброблення економічної інформації

Дисципліна “Системи оброблення економічної інформації” висвітлює теоретичні основи створення і функціонування систем оброблення економічної інформації на різних рівнях управління національною економікою України та їх практичну реалізацію в умовах застосування прогресивних комп’ютерних технологі

Системи підтримки прийняття рішень

Дисципліна «Системи підтримки прийняття рішень»викладається студентам спеціальності 6502 «Економічна кібернетика».

Мета дисципліни – сформувати фундаментальні теоретичні знання щодо суті й архітектури систем підтримки прийняття рі­шень (СППР), оцінювання та вибору методів підтрим

Технологія проектування та адміністрування баз і сховищ даних

Дисципліна «Технологія проектування та адміністрування баз і сховищ даних» – нормативна для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6502 «Економічна кібернетика»

Інформаційні системи і технології в статистиці

Мета дисципліни – засвоєння теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій в статистиці, вивчення теорії економічної інформації, структури та етапів побудови інформаційних  систем,  ознайомлення з  сучасними  інформаційними технологіями та ї

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Дисципліна присвячена вивчення сучасних засобів реєстрації, передачі, обробки і видачі інформації. Студенти  повинні опанувати методи оцінки параметрів технологічних процесів, вибору раціональної технології, отримання практичних навичок по розробці технологічної документації

Інноваційна технологія автоматизованого оброблення економічної інформації
Автоматизоване проектування інформаційних систем
Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності

Мета дисципліни «Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності» – отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок з основ створення та використання інформаційних технологій в юридичній діяльності.

Предмет вивчення – інформаційні системи і технології, що вик

Інформаційні системи і технології в банківській сфері
Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці
Проектування інформаційних систем
Інформаційні системи віртуальних організацій
Методи та системи штучного інтелекту
Методи і засоби інтелектуального аналізу даних
Інформаційні системи і технології в управлінні
Інформаційні системи і технології
Інформаційні системи у наукомістких виробництвах
Мультиагентні технології
Інформаційні технології в економічній діяльності: комп’ютерний тренінг
Тренінг курс "Бізнес аналітика на підприємстві"
Економіка та бізнес
Геоінформаційні системи
Крос-платформне програмування
Еволюційні інтегровані системи і методи
GRID-технології
Хмарні обчислення
Нейрокомп’ютерні системи в економіці
Онтологічне моделювання інформаційних систем
Реінжиніринг комп’ютерних систем
Системи управління знаннями
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Технлогія XML
Організація баз даних та знань
Системи прийняття рішень
Технології комп’ютерного проектування
Організація та проектування баз і сховищ даних
Проектування систем оброблення інформацій
Metod_rekomendacii_6.050101

/userfiles/Faculty_of_Information_Systems_and_Technology/kaf%20ise/Metod_rekomen_6_050101.doc Електронне урядування
Гнучкі методології розробки інформаційних систем
Інтелектуальні технічні системи
Проектування інформаційних систем з використанням хмарних технологій
Спеціальні питання ІТ – технологій іноземною мовою
Інформаційні системи і технології управління в інноваційній економіці
Оброблення надвеликих масивів даних
Технології розробки програмних продуктів для мобільних платформ
Дисципліни магістерського рівня
Виконавчі інформаційні системи (для спеціальності 8404)
Групові системи прийняття рішень (для спеціальності 8404)

Мета дисципліни «Групові системи прийняття рішень» – одержання студентами теоретичних знань щодо суті, архітектури та функціонування групових систем прийняття рішень (ГСПР), оцінювання й вибору методів підтримки прийняття групових рішень і забезпечувальних засобів ГСПР та набуття практичних навичок із проектування, створення й застосування ГСПР з метою підвищення ефективності керування економічними процесами

Інтелектуальний аналіз даних (для спеціальності 8102)

Дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних» – це процес виявлення в первинних, накопичуваних в результаті оброблення бізнесових транзакцій даних, наперед невідомих чи прихованих закономірностей і шаблонів з метою прийняття бізнесових рішень. В сучасних умовах розвитку глобальної економіки, і в зв’язку з появою нових галузей економічної діяльності в сфері інформатизації, застосування інтелектуальних інформаційних технології зумовлює отримання додаткових конкурентних переваг на регіональному та на міждержавному рівнях

Інтелектуальні підприємства (для спеціальності 8404)
Інтелектуальні системи в органах державного управління (для спеціальності 8404)

Навчальна дисципліна «Інформаційні системи державному управлінні» висвітлює основи створення і функціонування інформаційно-аналітичних систем в органах державного управління, питання інформаційного, апаратного і програмного забезпечення. Розглядається структура та технологія автоматизації функцій управління в інформаційних системах державних органів: Міністерства фінансів України,Державної податкової служби України,Національного банку України, Держкомстату України, а також у державних правових органах і в соціальній сфері

Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці та бізнесі (для спеціальності 8404)
Корпоративні інформаційні системи (для спеціальності 8102)
Проектування інтелектуальних користувацьких інтерфейсів (для спеціальності 8404)
Системи інтелектуального оброблення природно мовних текстів

Мета дисципліни «Системи інтелектуального оброблення природномовних текстів» –  надати студентам теоретичні й практичні знання з розробки і використання лінгвістичних моделей, аналізу і синтезу природномовних текстів, проектування і застосування систем інтелектуального оброблення природної мови та інтелектуального аналізу текстів

Системи підтримки прийняття рішень, орієнтовані на знання (для спеціальності 8404)
Системи розпізнавання образів (для спеціальності 8404)
Інформаційні системи у бізнесі 7101

Дисципліна «Інформаційні системи у бізнесі» призначена для підготовки магістрів, що навчаються за спеціальністю “Економічна кібернетика”. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів фундаментальних теоретичних знань і практичних навичоквикористання нових сучасних інформаційних систем і технологійна різних рівнях управління господарскими об'єктамиУкраїни

Банківські інформаційні системи

Дисципліна «Банківські інформаційні системи» –нормативна для  освітньо-кваліфікаційного рівня  «Магістр» магістерської програми «Моделювання та інформаційні технології в економіці» за напрямом «Інформаційні системи в банківських та фінансових установах».Дисципліна читається  в 10 семестрі

Інтелектуальні підприємства 8303
Адміністрування та програмування в корпоративних базах даних 8303
Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці та бізнесі8303
Банківські інформаційні системи 8502
Інформаційні системи у фінансах 8502
Корпоративні інформаційні системи8502
Інтелектуальний аналіз даних8502
Інформаційні системи в бізнесі8502
Інформаційні системи в міжнародному бізнесі 8502
Інформаційні системи в державному управлінні8502
Системи бізнес-аналітики 8101
Інформаційні системи в банках і фінансових установах 8101
Системи розпізнавання образів 8101
Прикладні системи штучного інтелекту 8101
Мультиагентні системи 8101
Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці та бізнесі 8101
Інформаційні системи корпоративного управління та стратегічного менеджменту 8101
Інтерфейси автоматизованих систем інформації управління та управління 8101
Адміністрування та програмування в корпоративних базах даних 8101
СППР керовані знаннями 8101
Інформаційні технічні системи 8101
Інформаційні системи в бізнесі 8101
Групові системи прийняття рішень 8101
Організація та проектування баз і сховищ даних
Технологія автоматизованого оброблення економічної інформації
Інформаційні системи в банках і фінансових установах 7101
Прикладні системи штучного інтелекту 7101
Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці та бізнесі 7101
Інтерфейси автоматизованих систем інформації управління та 7101
Адміністрування та програмування в корпоративних базах даних 7101
СППР керовані знаннями 7101
Інтелектуальні технічні системиі 7101
Інформаційні технічні системи
Інформаційні системи в бізнесі7101
Групові системи прийняття рішень 7101
Системи бізнес-аналітики 7101
Інформаційні системи корпоративного управління та стратегічного менеджменту 7101
Metod_rekomendacii_8.050101

/userfiles/Faculty_of_Information_Systems_and_Technology/kaf%20ise/Metod_rekomendacii_8_050101.doc Інтернет речей
Інформаційні системи і технології групової роботи
Інформаційні управляючі системи
Інформаційні технології між організаційної взаємодії
Проектування архітектури підприємства
Проектування автоматизованих систем управління виробничими процесами
Програмне забезпечення управляючих систем
Програмування графічних інтерфейсів
Системи цифрової обробки інформації
Управління відео контентом
Мультиагентні системи
Розклад занять викладачів

Розклад занять викладачів на перший семестр поточного року.

Контактна інформація

Завідувач кафедри, телефон (факс): д.е.н., професор Устенко Станіслав Веніамінович
Телефон робочий: 044-5370738
Електронна пошта kaf_ise@i.ua,
Адреса: пл. Львівська, 14; 4 поверх, каб. 411
Телефон робочий: 044-5370739