Факультет інформаційних систем і технологій

Спеціальності:

Економічна кібернетика

Прикладна статистика

Комп’ютерні науки

Системний аналіз

Безпека інформаційних і комунікаційних систем 

Положення про факультет

Стратегічні пріоритети розвитку факультету в умовах інформаційного економічного простору

Нагороди:

 

Створення факультету інформаційних систем і технологій — одне з найяскравіших свідчень розвитку нашого навчального закладу. Із заснуванням факультету механізованої обробки економічної інформації (1964 р.) було покладено початок підготовки фахівців з машинної обробки економічної інформації, а отже закладено теоретичну і практичну базу даної спеціальності, яка проходила наукове і методичне визрівання в надрах спеціальностей економічного напряму.

Той період відзначався створенням у народному господарстві України різних класів обчислювальної техніки і особливо електронної. Для всебічного її використання потрібні були фахівці високої кваліфікації, які б акумулювали в собі знання економічної і математичної підготовки та вміння застосовувати засоби обчислювальної техніки в економіці. Це завдання й покладалося на кафедру «Механізованої обробки економічної інформації», яку очолив професор М. Г. Твердохіб. Під безпосереднім керівництвом ректора П. В. Кривня кафедрою були переглянуті всі навчальні плани та внесені доповнення, пов’язані з науково-технічним прогресом у сфері освіти. Для всіх спеціальностей запроваджені такі дисципліни: механізована обробка економічної інформації (у промисловості, народному господарстві, обліку тощо), економіко-математичні методи, теорія і практика управління, право, обчислювальна техніка і її експлуатація тощо. Особливу увагу було приділено новій для КІНГу спеціальності — інженери-економісти з організації механізованої обробки економічної інформації. На цю спеціальність уже в 1963 році вперше набрали на 1-й курс дві групи студентів на денне навчання. Поступово створювалася матеріальна база з обчислювальної техніки, спеціалізовані класи та обчислювальні лабораторії, формувався викладацький склад.

Детальніше про факультет »

В 1964 році з кафедри механізованої обробки економічної інформації відгалузились нові: кафедра економіко-математичних методів (завідуючий Л. Л. Терехов), кафедра теорії і практики управління (завідуючий О. М. Бобров), кафедра лічильних машин та їх експлуатація (завідуючий С. П. Куценко). Цього ж року нова спеціальність була виділена з обліково-статистичного факультету в окремий факультет під назвою механізованої обробки економічної інформації, до складу якого ввійшли: одна випускна (організації обробки економічної інформації) і три профілюючі кафедри (економіко-математичних методів , теорії і практики управління, лічильних машин та їх експлуатації).

Згодом замість кафедри лічильних машин та їх експлуатації були створені кафедри: електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та кафедра організації обчислювальних установок і систем (ООУ і С). Кафедра організації обчислювальних установок і систем у свій час була унікальною на всьому радянському просторі. Деканами факультету були у різні періоди С. О. Кошелюк, С. П. Куценко, Л. Л. Терехов, В. П. Тронь, В. Я. Жученко, О. П. Суслов, Ю. Г. Кривоносов, О Д. Шарапов.

Нинішній факультет — це досить потужний науково-педагогічний центр. До його складу входять шість кафедр, чотири спеціалізовані комп’ютерні класи і навчально-методичні кабінети, коледж інформаційних систем і технологій. Підготовку майже тисячі студентів здійснюють 90 висококваліфікованих викладачів, серед яких 11 професорів і 40 доцентів. Очолює факультет професор О. Д. Шарапов, заслужений працівник КНЕУ, Заслужений працівник освіти. Тут, уже за час існування факультету, підготовлено понад п’ять тисяч кваліфікованих спеціалістів, які працюють у різних галузях промисловості, сільського господарства, державного управління. Факультет постійно зміцнюється, стає сучасною його матеріально-технічна база, створено раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій, яку очолюють провідні вчені факультету. Його випускники захистили кандидатські й докторські дисертації, вдало поповнили професорсько-викладацький склад. Висока кваліфікація дає змогу працювати у різних галузях виробництва і на різних рівнях управління. Тут створено колектив висококваліфікованих спеціалістів у галузі застосування обчислювальних машин і економіко-математичних методів в управлінні економікою. Вчені беруть активну участь в організації та проведенні наукових конференцій і семінарів, пов’язаних з удосконаленням управління, інформатизацією економіки, запровадженням інформаційних систем і технологій, науковою організацією праці. Вміло підготовлені й проведені наукові конференції дали позитивний імпульс у розвитку науки управління на базі використання обчислювальної техніки.

Факультет підтримує творчі взаємини з вузами Польщі, Словаччини, Німеч­чини, Росії та Литви. Студенти мають можливість поглиблювати знання в університеті м. Констанц (Німеччина). Ще в 1964 році тут було засновано і почав виходити двічі на рік міжвідомчий науковий збірник «Механізація обліку й обчислювальних робіт» і «Машинна обробка інформації», в яких переважна більшість наукових статей написані викладачами факультетів. З 2000 року цей збірник виходить під назвою «Моделювання та інформаційні системи в економіці» і входить до переліку № 6 (Економічні науки, п. 6) наукових фахових видань України, в яких публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук. Загалом викладачами факультету написано чимало підручників, навчальних посібників і монографій з проблем застосування обчислювальної техніки й економіко-математичних методів в управлінні, а також з організації різних форм обчислювального обслуговування, що використовуються в навчальному процесі та в інших вищих навчальних закладах, а також у практичній діяльності.

Факультет інформаційних систем і технологій — чітко структуризований підрозділ, до якого входять кафедри інформатики, інформаційних систем в економіці, інформаційного менеджменту, статистики, економіко-математичних методів, вищої математики факультету, а також коледж інформаційних систем і технологій. Ці підрозділи розміщені в окремому навчально-лабораторному корпусі в центрі міста Києва, на Львівській площі, 14. Випускники спеціальностей, які готують його кафедри, бажані не тільки у сферах національної економіки, де потрібні ґрунтовні знання з інформаційних систем і технологій, інформаційного менеджменту, аналізу і моделювання складних економічних процесів, здійснення статистичних досліджень, а й за кордоном.

Магістерські програми
Ризик-менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму «Ризик-менеджмент» сформовано на підставі «Положення про організацію освітнього процесу» (протокол Вченої ради університету. № 7 від 25 лютого 2015 р.), Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та на підставі чинних освітніх стандартів України

Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного управління та бізнесу

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму започатковано із вересня 2015 року (до червня 2015 року - магістерська програма "Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічним та людським розвитком"), і спрямована вона на підготовку фахівців, спроможних вирішувати складні професійні завдання на рівні методологічних розробок та впровадження інноваційних технологій в управління складними економічними системами різного рівня, зокрема:

  • організації та здійснення статистичних спостережень соціально-економічних явищ і процесів;

  • розробки систем статистичних показників аналізу закономірностей формування стану та тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів;

  • запровадження сучасних інформаційних технологій збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження статистичної інформації;

  • розробки цілісної системи інформаційно-аналітичного забезпечення ефективного управління економікою на різних рівнях;

  • статистичного прогнозування економічного та людського розвитку;

  • моніторингу та контролю виконання програм економічного та людського розвитку з точки зору реалізації та відповідності заданим параметрам;

  • статистичного аналізу конкурентоспроможності на різних рівнях управління економікою

Інформаційні управляючі системи та технології за галузями

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (магістри)

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (спеціалісти)

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (бакалаврські проекти)

Використання інформаційних технологій є основним засобом реалізації головної мети Національної програми інформатизації – створення загально­державних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; підвищення ефектив­ності вітчизняного виробництва на основі широкого використання інфор­маційних технологій.

Інформаційний менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Інформаційний менеджмент (ІМ) - це інноваційна діяльність, орієнтована на постійний пошук нових, більш ефективних способів організації інформаційної діяльності, на створення матеріальних і соціальних передумов для ефективного доступу до інформації і забезпечення інформаційно-комунікаційних процесів, на активізацію і розвиток наявних інформаційних ресурсів і форм їх раціонального використання

Інформаційні системи у фінансово-банківській сфері та підприємництві

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму розпочато у 2015 році (до червня 2015 року - спеціалізація "Інформаційні системи в банках та фінансових установах"). Фахівці, що навчаються за даною програмою користуються великим попитом в банках, фінансових установах та різного роду бізнесових структурах

Розклад занять

Розклад занять на 2015-2016 навчальний рік
Увага!  Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом опублікованим на факультеті.

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

Начитка Основний розклад Розклад сесії
     
1 курс 1 курс   1 курс
2 курс 2 курс 2 курс
3 курс 3 курс 3 курс
4 курс 4 курс 4 курс
5 курс 5 курс 5 курс
6 курс 6 курс 6 курс

Заочна (по тижням)

1 курс ⇓

2 курс ⇓

3 курс ⇓

4 курс ⇓

5 курс ⇓

6 курс ⇓



Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
у разі виявлення неточностей в розкладі надішліть нам листа на адресу web@kneu.edu.ua, вказавши фаультет