Інститут інформаційних технологій в економіці

Спеціальності:

"Економіка" (спеціалізація - "Економічна кібернетика")

"Економіка" (спеціалізація - "Соціально-економічна статистика")

Комп’ютерні науки

Системний аналіз

Кібербезпека 

Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" створено 01 квітня 2017 року на базі факультету інформаційних систем і технологій ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" наказом ректора  від 31.03.2017р. №243.

 

Положення про Інститут

Стратегічні пріоритети розвитку Інституту в умовах інформаційного економічного простору

Нагороди:

 

Створення факультету інформаційних систем і технологій (з 01 квітня 2017 року - Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана") — одне з найяскравіших свідчень розвитку нашого навчального закладу. Із заснуванням факультету механізованої обробки економічної інформації (1964 р.) було покладено початок підготовки фахівців з машинної обробки економічної інформації, а отже закладено теоретичну і практичну базу даної спеціальності, яка проходила наукове і методичне визрівання в надрах спеціальностей економічного напряму.

Той період відзначався створенням у народному господарстві України різних класів обчислювальної техніки і особливо електронної. Для всебічного її використання потрібні були фахівці високої кваліфікації, які б акумулювали в собі знання економічної і математичної підготовки та вміння застосовувати засоби обчислювальної техніки в економіці. Це завдання й покладалося на кафедру «Механізованої обробки економічної інформації», яку очолив професор М. Г. Твердохіб. Під безпосереднім керівництвом ректора П. В. Кривня кафедрою були переглянуті всі навчальні плани та внесені доповнення, пов’язані з науково-технічним прогресом у сфері освіти. Для всіх спеціальностей запроваджені такі дисципліни: механізована обробка економічної інформації (у промисловості, народному господарстві, обліку тощо), економіко-математичні методи, теорія і практика управління, право, обчислювальна техніка і її експлуатація тощо. Особливу увагу було приділено новій для КІНГу спеціальності — інженери-економісти з організації механізованої обробки економічної інформації. На цю спеціальність уже в 1963 році вперше набрали на 1-й курс дві групи студентів на денне навчання. Поступово створювалася матеріальна база з обчислювальної техніки, спеціалізовані класи та обчислювальні лабораторії, формувався викладацький склад.

Детальніше про Інститут »

В 1964 році з кафедри механізованої обробки економічної інформації відгалузились нові: кафедра економіко-математичних методів (завідуючий Л. Л. Терехов), кафедра теорії і практики управління (завідуючий О. М. Бобров), кафедра лічильних машин та їх експлуатація (завідуючий С. П. Куценко). Цього ж року нова спеціальність була виділена з обліково-статистичного факультету в окремий факультет під назвою механізованої обробки економічної інформації, до складу якого ввійшли: одна випускна (організації обробки економічної інформації) і три профілюючі кафедри (економіко-математичних методів , теорії і практики управління, лічильних машин та їх експлуатації).

Згодом замість кафедри лічильних машин та їх експлуатації були створені кафедри: електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та кафедра організації обчислювальних установок і систем (ООУ і С). Кафедра організації обчислювальних установок і систем у свій час була унікальною на всьому радянському просторі. Деканами факультету були у різні періоди С. О. Кошелюк, С. П. Куценко, Л. Л. Терехов, В. П. Тронь, В. Я. Жученко, О. П. Суслов, Ю. Г. Кривоносов, О Д. Шарапов.

Нинішній факультет — це досить потужний науково-педагогічний центр. До його складу входять шість кафедр, чотири спеціалізовані комп’ютерні класи і навчально-методичні кабінети, коледж інформаційних систем і технологій. Підготовку майже тисячі студентів здійснюють 90 висококваліфікованих викладачів, серед яких 11 професорів і 40 доцентів. Очолює факультет професор О. Д. Шарапов, заслужений працівник КНЕУ, Заслужений працівник освіти. Тут, уже за час існування факультету, підготовлено понад п’ять тисяч кваліфікованих спеціалістів, які працюють у різних галузях промисловості, сільського господарства, державного управління. Факультет постійно зміцнюється, стає сучасною його матеріально-технічна база, створено раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій, яку очолюють провідні вчені факультету. Його випускники захистили кандидатські й докторські дисертації, вдало поповнили професорсько-викладацький склад. Висока кваліфікація дає змогу працювати у різних галузях виробництва і на різних рівнях управління. Тут створено колектив висококваліфікованих спеціалістів у галузі застосування обчислювальних машин і економіко-математичних методів в управлінні економікою. Вчені беруть активну участь в організації та проведенні наукових конференцій і семінарів, пов’язаних з удосконаленням управління, інформатизацією економіки, запровадженням інформаційних систем і технологій, науковою організацією праці. Вміло підготовлені й проведені наукові конференції дали позитивний імпульс у розвитку науки управління на базі використання обчислювальної техніки.

Факультет підтримує творчі взаємини з вузами Польщі, Словаччини, Німеч­чини, Росії та Литви. Студенти мають можливість поглиблювати знання в університеті м. Констанц (Німеччина). Ще в 1964 році тут було засновано і почав виходити двічі на рік міжвідомчий науковий збірник «Механізація обліку й обчислювальних робіт» і «Машинна обробка інформації», в яких переважна більшість наукових статей написані викладачами факультетів. З 2000 року цей збірник виходить під назвою «Моделювання та інформаційні системи в економіці» і входить до переліку № 6 (Економічні науки, п. 6) наукових фахових видань України, в яких публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук. Загалом викладачами факультету написано чимало підручників, навчальних посібників і монографій з проблем застосування обчислювальної техніки й економіко-математичних методів в управлінні, а також з організації різних форм обчислювального обслуговування, що використовуються в навчальному процесі та в інших вищих навчальних закладах, а також у практичній діяльності.

Факультет інформаційних систем і технологій — чітко структуризований підрозділ, до якого входять кафедри інформатики, інформаційних систем в економіці, інформаційного менеджменту, статистики, економіко-математичних методів, вищої математики факультету, а також коледж інформаційних систем і технологій. Ці підрозділи розміщені в окремому навчально-лабораторному корпусі в центрі міста Києва, на Львівській площі, 14. Випускники спеціальностей, які готують його кафедри, бажані не тільки у сферах національної економіки, де потрібні ґрунтовні знання з інформаційних систем і технологій, інформаційного менеджменту, аналізу і моделювання складних економічних процесів, здійснення статистичних досліджень, а й за кордоном.

Магістерські програми
Ризик-менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму «Ризик-менеджмент» сформовано на підставі «Положення про організацію освітнього процесу» (протокол Вченої ради університету. № 7 від 25 лютого 2015 р.), Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та на підставі чинних освітніх стандартів України

Аналітичне забезпечення підтримки рішень в сфері державного управління та бізнесу

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму започатковано із вересня 2015 року (до червня 2015 року - магістерська програма "Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічним та людським розвитком"), і спрямована вона на підготовку фахівців, спроможних вирішувати складні професійні завдання на рівні методологічних розробок та впровадження інноваційних технологій в управління складними економічними системами різного рівня, зокрема:

  • організації та здійснення статистичних спостережень соціально-економічних явищ і процесів;

  • розробки систем статистичних показників аналізу закономірностей формування стану та тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів;

  • запровадження сучасних інформаційних технологій збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження статистичної інформації;

  • розробки цілісної системи інформаційно-аналітичного забезпечення ефективного управління економікою на різних рівнях;

  • статистичного прогнозування економічного та людського розвитку;

  • моніторингу та контролю виконання програм економічного та людського розвитку з точки зору реалізації та відповідності заданим параметрам;

  • статистичного аналізу конкурентоспроможності на різних рівнях управління економікою

Інформаційні управляючі системи та технології за галузями

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (магістри)

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (спеціалісти)

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (бакалаврські проекти)

Використання інформаційних технологій є основним засобом реалізації головної мети Національної програми інформатизації – створення загально­державних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; підвищення ефектив­ності вітчизняного виробництва на основі широкого використання інфор­маційних технологій.

Інформаційний менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Інформаційний менеджмент (ІМ) - це інноваційна діяльність, орієнтована на постійний пошук нових, більш ефективних способів організації інформаційної діяльності, на створення матеріальних і соціальних передумов для ефективного доступу до інформації і забезпечення інформаційно-комунікаційних процесів, на активізацію і розвиток наявних інформаційних ресурсів і форм їх раціонального використання

Інформаційні системи у фінансово-банківській сфері та підприємництві

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму розпочато у 2015 році (до червня 2015 року - спеціалізація "Інформаційні системи в банках та фінансових установах"). Фахівці, що навчаються за даною програмою користуються великим попитом в банках, фінансових установах та різного роду бізнесових структурах

Розклад занять

Розклад занять рекомендується зберегти для кращого відображення файлу
Увага!  Розклад може змінюватись, звертайте увагу на семестр та дати публікації розкладу та звіряйте з розкладом опублікованим на факультеті.

Знайшли помилку у розкладі?

надішліть нам листа за адресою web@kneu.edu.ua, вказавши факультет, та в якому саме розкладі було знайдено невідповідність

Денна

Начитка Основний розклад Розклад сесії
     
1 курс 1 курс   1 курс
2 курс 2 курс 2 курс
3 курс 3 курс 3 курс
4 курс 4 курс 4 курс
5 курс 5 курс 5 курс
6 курс 6 курс 6 курс

Заочна (по тижням)

1 курс ⇓

2 курс ⇓

3 курс ⇓

4 курс ⇓

5 курс ⇓

6 курс ⇓Розклад дзвінків КНЕУ

Інформація надано відділом організаційного забезпечення навчального процесу
у разі виявлення неточностей в розкладі надішліть нам листа на адресу web@kneu.edu.ua, вказавши фаультет