Інститут інформаційних технологій в економіці

Інформаційні управляючі системи та технології

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
12  «Інформаційні технології»
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Другий (магістерський) рівень
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
122  «Комп’ютерні науки»
КВАЛІФІКАЦІЯ
   Магістр комп'ютерних наук

Загальна інформація про програму

Розширена інформація про програму

Особливості та відмінності програми

Концепція розвитку програми (презентація)

 

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми – доктор економічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем в економіці Устенко С.В.

 

 

Використання інформаційних технологій є основним засобом реалізації головної мети Національної програми інформатизації – створення загально­державних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; підвищення ефектив­ності вітчизняного виробництва на основі широкого використання інфор­маційних технологій. 

Світові тенденції розвитку інформаційних технологій і систем свідчать про зростання впливу інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, що знаходить своє відображення в освітній діяльності й підготовці відповід­них спеціалістів у багатьох провідних університетах світу. Це пояснюється тим, що сучасний рівень управління в умовах високого динамізму оточу­ю­чого середовища, різкого зростання темпів науково-технічного прогресу вимагає у процесі прийняття рішення розгляду множини альтернативних варіантів і складного вибору на основі знань фахівців, складних аналітичних розрахунків, наукових досліджень та засобів інформаційних технологій. Саме це і забезпечують інформаційні управляючі системи, що робить завдання підготовки відповідних фахівців вкрай актуальним і для України, оскільки щороку можемо спостерігати постійне зростання потреби у фахівцях з цього напряму.

Освітньо-професійна програма «Інформаційні управляючі системи та технології» має на меті здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок з комп’ютерних наук, інформаційних технологій, загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання професійних завдань із проектування інформаційних управляючих систем.

Ця освітня програма однією із перших у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" отримала акредитацію за новими правилами від Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти (відповідне рішення ухвалене 23.07.2020 р.). Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Інформаційні управляючі системи та технології" за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" на другому (магістерському) рівні має строк дії до 23.07.2025 р.

  

Дана спеціалізація орієнтована на синтез і підвищення ефективності проектних рішень інформаційних систем та компонентів, їх розробку та удосконалення з використанням елементів штучного інтелекту в науці, техніці на промислових та інфраструктурних об’єктах економіки, зокрема це виробничо-економічні підприємства, транснаціональні компанії, фінансово-промислові групи, концерни, холдинги тощо на вітчизняному ринку праці.

 

Переваги програми:

  • орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала;
  • акцентування на формуванні навичок та знань із інтелектуальних інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів та явищ, проектуванні, оптимізації, системному аналізі та прийнятті управлінських рішень, аналізі знань й даних великих масивів;
  • збалансованість нормативної підготовки та вибіркового компоненту;
  • практично-орієнтованасхема навчання;
  • програма реалізується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими компаніями, фахівці яких залучаються до навчального процесу Інституту інформаційних технологій в економіці;
  • передбачає проходження науково-дослідної практики на базі провідних науково-дослідних установ, ІТ-компаній, управлінських підрозділів бізнес-організацій, банківських установ (детальніше);
  • забезпечує можливість для студентів вивчення окремих дисциплін англійською мовою.

Освітньо-професійна програма «Інформаційні управляючі системи та технології» ґрунтується на основі наукових теорій, концепцій, принципів із врахуванням сучасних тенденцій у сфері створення інформаційних управляючих систем.

Зусиллями викладачів кафедри та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» впроваджено в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на основі  сучасних методологій проектування різних класів інформаційних систем з управління  підприємствами, організаціями та установами інформаційно-аналітичну систему обліку та оцінки професійної діяльності викладачів «KNEU-MONITORING-LIST»багатомодульну ІС з обліку мешканців студентського містечка; ІС з обліку студентів, що потребують соціальної підтримки (профком студентів та аспірантів).

 

Умови вступу та навчання

Особи, які бажають навчатися за програмою, повинні:

  • отримати перший рівень вищої освіти за спорідненою або іншою спеціальністю відповідно до умов та Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»;
  • скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЗНО);
  • скласти вступне випробування з основ комп’ютерних наук та технологій.

Термін підготовки магістрів: 1 рік 9 місяців (денна, заочна)

Вступники зараховуються на навчання на підставі Правил прийому, які затверджуються в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Більше про особливості вступу на спеціальність можна дізнатись на сторінці абітурієнта.

 

Випусковою кафедрою фахівців з комп’ютерних наук є КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ.

Контакти:
м. Київ, Львівська площа, 14,  4 поверх, кімната 411,
Телефон: + 38 – 044 – 537-07-39

email: kaf_ise@kneu.edu.ua

Соціальні мережі:
https://www.facebook.com/Кафедра інформаційних систем в економіці-220344354689300/

Остання редакція: 21.04.21