Інститут інформаційних технологій в економіці

Інформаційні управляючі системи та технології

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
12  «Інформаційні технології»
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Другий (магістерський) рівень
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
122  «Комп’ютерні науки»
КВАЛІФІКАЦІЯ
   Магістр комп'ютерних наук

ОПП «Інформаційні управляючі системи і технології» - 2022

Загальна інформація про програму

Розширена інформація про програму

Особливості та відмінності програми

Концепція розвитку програми (презентація)

 

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми – доктор економічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем в економіці Устенко С.В.

 

 

Використання інформаційних технологій є основним засобом реалізації головної мети Національної програми інформатизації – створення загально­державних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; підвищення ефектив­ності вітчизняного виробництва на основі широкого використання інфор­маційних технологій. 

Світові тенденції розвитку інформаційних технологій і систем свідчать про зростання впливу інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, що знаходить своє відображення в освітній діяльності й підготовці відповід­них спеціалістів у багатьох провідних університетах світу. Це пояснюється тим, що сучасний рівень управління в умовах високого динамізму оточу­ю­чого середовища, різкого зростання темпів науково-технічного прогресу вимагає у процесі прийняття рішення розгляду множини альтернативних варіантів і складного вибору на основі знань фахівців, складних аналітичних розрахунків, наукових досліджень та засобів інформаційних технологій. Саме це і забезпечують інформаційні управляючі системи, що робить завдання підготовки відповідних фахівців вкрай актуальним і для України, оскільки щороку можемо спостерігати постійне зростання потреби у фахівцях з цього напряму.

Освітньо-професійна програма «Інформаційні управляючі системи та технології» має на меті здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок з комп’ютерних наук, інформаційних технологій, загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання професійних завдань із проектування інформаційних управляючих систем.

Ця освітня програма однією із перших у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" отримала акредитацію за новими правилами від Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти (відповідне рішення ухвалене 23.07.2020 р.). Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Інформаційні управляючі системи та технології" за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" на другому (магістерському) рівні має строк дії до 23.07.2025 р.

  

Дана спеціалізація орієнтована на синтез і підвищення ефективності проектних рішень інформаційних систем та компонентів, їх розробку та удосконалення з використанням елементів штучного інтелекту в науці, техніці на промислових та інфраструктурних об’єктах економіки, зокрема це виробничо-економічні підприємства, транснаціональні компанії, фінансово-промислові групи, концерни, холдинги тощо на вітчизняному ринку праці.

 

Переваги програми:

  • орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала;
  • акцентування на формуванні навичок та знань із інтелектуальних інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів та явищ, проектуванні, оптимізації, системному аналізі та прийнятті управлінських рішень, аналізі знань й даних великих масивів;
  • збалансованість нормативної підготовки та вибіркового компоненту;
  • практично-орієнтована схема навчання;
  • програма реалізується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими компаніями, фахівці яких залучаються до навчального процесу Інституту інформаційних технологій в економіці;
  • передбачає проходження науково-дослідної практики на базі провідних науково-дослідних установ, ІТ-компаній, управлінських підрозділів бізнес-організацій, банківських установ (детальніше);
  • забезпечує можливість для студентів вивчення окремих дисциплін англійською мовою.

Освітньо-професійна програма «Інформаційні управляючі системи та технології» ґрунтується на основі наукових теорій, концепцій, принципів із врахуванням сучасних тенденцій у сфері створення інформаційних управляючих систем.

Зусиллями викладачів кафедри та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» впроваджено в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на основі  сучасних методологій проектування різних класів інформаційних систем з управління  підприємствами, організаціями та установами інформаційно-аналітичну систему обліку та оцінки професійної діяльності викладачів «KNEU-MONITORING-LIST»багатомодульну ІС з обліку мешканців студентського містечка; ІС з обліку студентів, що потребують соціальної підтримки (профком студентів та аспірантів).

 

Умови вступу та навчання (для 2022 року)

Особи, які бажають навчатися за програмою, повинні:

  • отримати перший рівень вищої освіти за спорідненою або іншою спеціальністю відповідно до умов та Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»;
  • скласти фаховий іспит з основ комп’ютерних наук та технологій (при вступі на місця державного або регіонального замовлення, при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб);
  • мотиваційний лист (при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Термін підготовки магістрів: 1 рік 9 місяців (денна, заочна)

Вступники зараховуються на навчання на підставі Правил прийому, які затверджуються в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Більше про особливості вступу на спеціальність можна дізнатись на сторінці абітурієнта.

 

Випусковою кафедрою фахівців з комп’ютерних наук є КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ.

Контакти:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 49Г (2 корпус Університету); 8 поверх, каб. 83
email: kaf_ise@kneu.edu.ua

Соціальні мережі:
https://www.facebook.com/Кафедра інформаційних систем в економіці-220344354689300/

Остання редакція: 01.07.22