Інститут інформаційних технологій в економіці

Комп’ютерні науки

Перелік дисциплін навчального плану бакалавра з комп'ютерних наук

Інформаційний буклет

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Програма підготовки професіоналів за даною спеціальністю формується згідно до існуючих тенденцій та змін розвитку в методології та технології моделювання у процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об'єктів професійної діяльності.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Комп'ютерні науки» (бакалаврат) галузі знань «Інформаційні технології» та за освітньою програмою «Інформаційні управляючі системи та технології» (магістратура) отримують ґрунтовну систему знань у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, програмування, системних досліджень, використання основного інструментарію штучного інтелекту, методів проектування інформаційних управляючих систем, а також базову економічну підготовку й набувають практичного досвіду з розроблення, впровадження та супроводу інформаційних систем і технологій у різних галузях економіки та техніки.

Навчання за даним напрямом підготовки забезпечує набуття у майбутніх фахівців компетенцій та знань, необхідних для професійної досконалості в ІТ-сфері, зокрема:

-  ґрунтовна математична підготовка в області дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів і теорії складності, теорії ймовірностей, теорії прийняття рішень;

-  ґрунтовні знання мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем та знання та уміння застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем;

-  базові знання в області системних досліджень, моделювання систем, системному аналізі об’єктів інформатизації та знання в області комп’ютерної інженерії (комп’ютерні схемотехніка, архітектура комп’ютерів, мікропроцесорні системи, комп’ютерні мережі);

-  знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки та базові знання технологій розподілених систем та паралельних обчислень, хмарні технології;

-  базові знання в області методології проектування інформаційних управляючих систем та знання web-технологій.

Формування професійних компетенцій студентів забезпечується інформаційно-аналітичною, математичною та економічною підготовкою, найбільш близькою до стандартів сучасної освіти в розвинутих країнах Заходу та відповідає стандартам МОН України.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Переважна більшість випускників з комп’ютерних наук вже мають постійне робоче місце за фахом ще до закінчення навчання в університеті. Цьому сприяють постійна профорієнтаційна робота в інституті, на кафедрі інформаційних систем в економіці, проведення навчальної практики та регулярних зустрічей з потенційними роботодавцями.

Професіонал з комп’ютерних наук  (бакалавр, магістр) може працювати:

-  розробником інформаційних систем, іх компонентів та комп'ютерних програм;

-  аналітиком операційного та прикладного програмного забезпечення та конструктором комп'ютерних систем;

-  адміністратором бази даних; 

-  професіоналом в галузі програмування;

-  аналітиком з комп'ютерних комунікацій;

-  програмістом (бази даних) , прикладним та системним програмістом;

-  професіоналом з організації інформаційної безпеки;

-  професіоналом із організації захисту інформації з обмеженим доступом;

-  професіоналом у сфері управління проектами та програмами;

-  професіоналом в галузі обчислень (комп'ютеризації); 

-  професіоналом в галузі обчислювальних систем;

-  науковим співробітником  (обчислювальні системи, програмування);

-  головним фахівцем з програмного забезпечення .

Роботодавці випускників (бакалаврів і магістрів):

-     провідні ІТ-компаніях України та світу, зокрема Microsoft, IBM, Google Inc., Intel Corporation, LG Electronics, Samsung Electronics, Citrix Systems, Luxsoft;

-     державні установи, міністерства та відомства, зокрема Національний банк України, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку та торгівлі України;

-     комерційні банки та компанії з управління активами;

-     страхові компанії та інвестиційні фонди;

-     консалтингові агенції та аудиторські компанії,

-     центри соціологічних та маркетингових досліджень;

-     підприємства різних форм власності та виробничого спрямування;

-     навчальні заклади та науково-дослідні установи, зокрема ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України та інші.

 

ВИПУСКОВА КАФЕДРА

Випусковою кафедрою  фахівців з  комп’ютерних наукта інформаційних технологійєКАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ.

Очолює кафедру -доктор економічних наук, професор Устенко Станіслав Веніамінович,автор низки важливих наукових тем з напряму «Автоматизовані системи наукових досліджень», безпосередньо займався розробкою та впровадженням у АНТК «Антонов», ПО «Корольов С.П.» автоматизованих систем управління промисловим експериментом, автоматизованих систем управління підприємствами.

На кафедрі працює 1 Заслужений діяч науки і техніки Україні, Відмінник освіти України, 7 професорів і тощо.

Напрями наукових досліджень кафедри:

- «Методологія побудови та розвитку адаптивних інтелектуальних систем високотехнологічних галузей України» (керівник проф. С.В. Устенко);

- «Інтелектуальні системи і нелінійні технології моделювання, прогнозування, управління і прийняття рішень  в складних системах» (керівник - Заслужений діяч науки і техніки Украіни, д.т.н., д.е.н. проф. С.К. Рамазанов)

- «Методологія розроблення систем управління знаннями на підприємствах» (керівник проф. В.М. Гужва);

- «Методологічні засади застосування штучного інтелекту в системах підтримки прийняття рішень» (керівник проф. Г.Ф. Іванченко);

- «Теорія, методологія та концепція моделювання банківської діяльності у контексті сталого розвитку економіки» (керівник проф. О.П. Степаненко);

- «Методологія розроблення та застосування систем інтелектуального аналізу даних в сфері корпоративного та державного управління» (керівник доц. М.Т. Краснюк);

- «Моделювання та інформаційна підтримка процесів маркетингової діяльності підприємств» (керівник доц. Т.В. Данильченко).

Творчі, професійні та наукові зв’язки кафедри:

IBM, Google, Citrix Systems, Luxsoft, ABBYY, УЛІССістемс, Інтелсофт; ТОВ «Українські страхові інформаційні системи»; Українська аграрна біржа; ТОВ «PayCash – Україна»; Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державний комітет статистики; Національний банк України; ПАТ КБ "ПриватБанк", ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Ощадбанк»; Корпорація «Парус», корпорація «Галактика»; Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України.

Наукова робота студентів і програми

 міжнародного співробітництва:

При кафедрі функціонує навчально-наукова лабораторія інформаційних управляючих систем і технологій (керівник доц. Тішков Б. О.), яка забезпечує якісну підготовку «бакалаврів» та «магістрів» спеціальності  «Комп’ютерні науки» галузі знань «Інформаційні технології», призначена для забезпечення дослідження, проектування та впровадження різних класів інформаційних систем, в тому числі складних систем на основі новітніх інформаційних технологій. При лабораторії функціонує науковий гурток із робототехніки, який об’єднує студентів 3-6 курсу Інституту інформаційних технологій в економіці, регулярно проводяться круглі столи та студентські конференції під  керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., д.е.н. проф. Рамазанова С.К.

Студенти активно залучаються до проектів міжнародного співробітництва, зокрема приймають учать в тренінгах, які проводяться на базах Канадського міжнародного центру досліджень переговорів Бізнес-школи Джона Мілсона (Канада, Монреаль), інституту інноваційного розвитку ТЕКА (Польща, Люблін), лабораторних робіт спільно із студентами інших країн на базі І3-технологій на відкритих платформах, що дає можливість набути практичних навичок і професійних компетенцій в ІТ-сфері, їздять на навчання до університетів Німеччини, Франції, США.

Студенти регулярно приймають участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах, зокрема в конкурсах ІТ-планета, UniversITy Digital You, заходах, що організовуються AIESEC тощо.

У 2016-2017 навчальному році було укладено договір про співпрацю між нашим інститутом інформаційних технологій в економіці і Європейським університетом інформатики і економіки (Варшава). Напрямки співпраці: обмін студентами, обмін викладачами та персоналом, обмін науковими і дидактичними матеріалами, досвідом та ідеями, спільні дослідницькі та навчальні заходи, співпраця в межах програм ЄС та інших інституцій.


Наші контакти:

м. Київ, Львівська площа, 14,  4 поверх, кімната 411,
Телефон: + 38 – 044 – 537-07-39

Соціальні мережі:
https://www.facebook.com/Кафедра інформаційних систем в економіці-220344354689300/

EMBLEM KNEU
Державний вищий навчальний заклад   «Київський національний економічний   університет імені Вадима Гетьмана »Навчально-науковий інститут інформаційних технологій в економіці

 

Термін підготовки

бакалаврів: 4 роки (денна, заочна)

магістрів: 1 рік 10 місяців (денна, заочна).

Студенти мають можливість проходити військову підготовку і отримати військове звання

«Офіцер запасу».

Остання редакція: 03.07.17