Інститут інформаційних технологій в економіці

Системи штучного інтелекту

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
12  «Інформаційні технології»
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Другий (магістерський) рівень
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
122  «Комп’ютерні науки»
КВАЛІФІКАЦІЯ
   Магістр комп'ютерних наук

ОПП «Системи штучного інтелекту» - 2022

Загальна інформація про програму

 

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми – доктор технічних наук, доктор економічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем в економіці Рамазанов С.К.

 

Системи штучного інтелекту є найсучаснішою спеціалізацією ХХІ сторіччя. Якщо іще років десять тому про потенціал штучного інтелекту говорили виключно науковці та винахідники, то на даний момент він став невід’ємною складовою стратегії глобальної інформатизації та цифрової економіки світу.

Освітньо-професійна програма «Системи штучного інтелекту» має на меті здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок з комп’ютерних наук, інформаційних технологій, загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання професійних завдань з проектування систем та компонентів штучного інтелекту (детальніше).

Ця освітня програма однією із перших у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" отримала акредитацію за новими правилами від Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти (відповідне рішення ухвалене 23.07.2020 р.). Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Системи штучного інтелекту" за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" на другому (магістерському) рівні має строк дії до 23.07.2025 р.

Дана спеціалізація ґрунтується на основі наукових теорій, концепцій, принципів із врахуванням сучасних тенденцій у сфері систем штучного інтелекту. Основна увага акцентується на формуванні навичок та знань із систем штучного інтелекту та інтелектуальних інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів й явищ, проектування, оптимізації, системного аналізу та прийняття управлінських рішень, аналізу знань і даних великих масивів.

Головним аргументом на користь обрання освітньо-професійної програми «Системи штучного інтелекту»є потреба у фахівцях зі створення та використання інваріантних до предметної області технологій, що ґрунтуються на методах обробки неструктурованої великорозмірної інформації та моделях знань з використанням потужних обчислювальних ресурсів та спеціалізованих інструментальних засобів.

 

Переваги програми:

 • спрямована на підготовку фахівців, здатних проектувати системи штучного інтелекту в  галузях економіки, техніки, освіти та науки;
 • передбачає орієнтацію на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала;
 • забезпечує можливість для студентів вивчення окремих дисциплін англійською мовою;
 • забезпечує збалансованість щодо нормативної підготовки та містить достатню вибіркову компоненту за спеціалізацією;
 • включає проходження науково-дослідної практики в ІТ-компаніях та науково-дослідних і освітніх установах (детальніше).

 

Сфера професійної діяльності майбутніх випускників зазначеної спеціалізації надзвичайно широка, тобто це є вся ІТ-індустрія і не тільки:

 • адміністратор бази даних;
 • адміністратор системи;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • інженер-програміст;
 • програміст прикладний;
 • програміст системний;
 • інженер із застосування комп’ютерів; аналітик даних (Data Science, Digital Economy etc.);
 • адміністратор інформаційних систем та комп’ютерних мереж;
 • менеджер IT- проектів;
 • менеджер систем управління в різноманітних сферах.

 

Умови вступу та навчання (для 2022 року)

Особи, які бажають навчатися за програмою, повинні:

 • отримати перший рівень вищої освіти за спорідненою або іншою спеціальністю відповідно до умов та Правил прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»;
 • скласти фаховий іспит з основ комп’ютерних наук та технологій (при вступі на місця державного або регіонального замовлення, при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб);
 • мотиваційний лист (при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

 

Термін підготовки магістрів: 1 рік 9 місяців (денна)

Вступники зараховуються на навчання на підставі Правил прийому, які затверджуються в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Більше про особливості вступу на спеціальність можна дізнатись на сторінці абітурієнта.

 

Випусковою кафедрою фахівців з комп’ютерних наук є КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ.

Контакти:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 49Г (2 корпус Університету); 8 поверх, каб. 83
email: kaf_ise@kneu.edu.ua

Соціальні мережі:
https://www.facebook.com/Кафедра інформаційних систем в економіці-220344354689300/

Остання редакція: 01.07.22