Інститут інформаційних технологій в економіці

Моніторинг якості освітнього процесу

З метою моніторингу якості освітньої діяльності на кафедрі інформаційних систем в економіці організовується проведення опитувань та анкетувань щодо якості навчального процесу, задоволеності роботою викладачів та їх педагогічною майстерністю, цікавістю та корисністю запропонованих студентам курсів, наявності/відсутності порушень академічної доброчесності, достатності обсягу самостійної роботи та інше. Опитування думок та ставлення студентів до навчального процесу у ЗВО є багаторівневим, воно проходить як на загальноуніверситетському рівні, так і на рівні Інституту інформаційних технологій в економіці, кафедри та може ініціюватись окремими викладачами. 

Моніторинг якості освіти проводять на особистому або дистанційному рівнях. Опитування проводиться за допомогою викортстання сучасних ІТ, використовуючі офіційні електронні ресурси Університету. 

Опитування здобувачів вищої освіти за напрямом 122 «Комп’ютерні науки» проводиться за сприяння структурних підрозділів Університету, директора Інституту  інформаційних технологій в економіці, завідувачів кафедр, гарантів освітніх програм. 

Ситематично здійснюються опитування студентів щодо актуальності освітньо-професійних прогам кафедри інформаційних систем в економіці, якісного їх наповнення, наявності рекомендацій та зауважень. 

Результати опитування студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо задоволеності освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи та технології»

Отримані дані опитування аналізуються та використовуються для формування рекомендацій щодо покращення організації освітнього процесу та підвищення якості навчання.  

 

Остання редакція: 17.04.20