Інститут інформаційних технологій в економіці

Інформація щодо конференції 16 лютого (оформлення сатті)11 Березня 2016р.

Шановні  автори!

Науково-дослідний  економічний  інститут  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України приймає  до друку у періодичному  збірнику  «Формування ринкових  відносин  в  Україні»  статті з економічної  тематики.

1. Стаття  має  відповідати тематичній  спрямованості збірника.

2. Обов’язковими є рецензія фахівця у відповідній галузі науки.

3. У статті відповідно до нових вимог ВАК від 15.01.2003 р. № 7–05/1 необхідні такі елементи:

– анотація на трьох мовах (українська, російська, англійська), де чітко сформульовано головну ідею статті та обґрунтовано її актуальність;

– ключові слова на трьох мовах (українська, російська, англійська);

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими чи практичними завдання ми;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спи рається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формування цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи по дальших розвідок у даному напрямку.

4. Обсяг – не більше 1 друкованого аркуша (до 16 сторінок) форма ту А4 через інтервал 1,5. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см. Абзац – 5 знаків. Шрифт: Аrial, роз мір – 12. Мова – українська.

5. Прізвище, ініціали, науковий ступінь розміщуються у правій верхній части ні аркуша.

6. Відомості про автора: адреса, контактний телефон (домашній, робо чий).

7. Статті, таблиці та формули мають виконуватися у редакторі Microsoft Word, як що стаття містить формули, то вони мають набиратися у редакторі формул Microsoft Eguation, який вбудований в усі версії програми Word.

8. Якщо стаття містить графіки чи діаграми, виконанні в інших програмах (такі як Excel, Corel Draw та ін.), то ці файли також додаються до статті в оригіналі програм, в яких вони виконані.

9. Графі кита діаграми можуть бути передані в графічних форматах: векторний – EPS, AI (шрифти переконвертовані в криві); растровий – TIF, 300 dpi, 256 кольорів сірого.

10. Зноски в документі мають бути оформлені за допомогою вбудованих функцій програми Word.

11. Назви файлів мають відповідати прізвищам авторів.

12. Статті надаються на диску, до диска обов’язково до даються роздруковані статті (діаграми, графіки, схеми) в якісному вигляді для можливості подальшого сканування (1 прим.). Тексту електронному вигляді повинен відповідати тексту в надрукованому вигляді.

13. Статті неповинні містити приміток від руки та помарок, кожен лист статті підписується автором.

14. Посилання на джерела інформації є обов’язковими. Джерела подаються в кінці статті з основними вимогами до бібліографічних описів. Нумерація джерел вздовж тексту.

15. Уразі невиконання вище вказаних вимог редакція не приймає статей до друку.

Редакція наукового збірника не несе відповідальності за авторські  права статей, що подаються до друку.

Довідки за телефонами: (044) 239–10–49

сайт НДЕІ: http://ndei.me.gov.ua

e–mail: zbornik@ukr.net

 

Редакційна колегія