Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра статистики

Ключова місія кафедри статистики полягає у:

  • розробці новітньої методології статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів, орієнтованої на використання світових досягнень у галузі статистики, адаптованих до сучасних завдань інноваційно-інвестиційного розвитку України;
  • сприянні формуванню в Україні професійних, організаційних та інституційних умов для створення сучасного інформаційного простору та ефективного конкурування на глобальному ринку статистичних та інформаційно-аналітичних послуг;
  • наданні студентам бакалаврського та магістерського рівнів підготовки знань та навичок, необхідних для фахового глибокого та всебічного аналізу масових даних як бази управління соціально-економічними явищами і процесами на мікро- і макрорівні;
  • підготовці фахівців вищої кваліфікації (докторів та кандидатів наук), здатних забезпечити виконання вищезгаданих пріоритетних завдань.

Детальніше про кафедру »

В житті, як правило, має успіх той,

хто володіє кращою інформацією.

Бенджамин Дізраэлі

 

ТАК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЬ…

Кафедру статистики було утворено водночас із заснуванням університету. В ті часи вона мала назву кафедри статистики і географії. Її очолив відомий професор В.Г.Бажаєв. Кафедра здійснювала викладання теорії статистики, демографічної статистики, страхової і оцінювальної статистики, історії статистики.

Кафедра статистики і географії стала основою формування української статистичної школи. Видатними представниками цієї школи є такі відомі українські вчені-статистики, як К.Г.Воблий, Ю.А.Корчак-Чепурківський, Й.С.Пасхавер, М.В.Птуха, П.І.Пустоход, О.О.Русов, Є.Є.Слуцький. Їхньому перу належать фундаментальні наукові монографії, які не втратили своєї актуальності й у наші дні. Ці вчені започаткували особливе ставлення до статистики, були високо ерудованими і знаними не лише в Україні, а й за її межами вченими-педагогами, докла­ли чималих зусиль до розробки статистичної методології, станов­лення кафедри статистики як головного осередку наукової і навчальної роботи. Кожен з них є фундатором певного напрямку розвитку сучасної статистичної науки.

За час існування кафедри статистики як випускової кафедри підготовлено понад 3500 фахівців для різних галузей економіки України. Її випускники займають керівні посади в різних видах економічної діяльності. Зокрема серед них перша в Україні жінка – Член Презідії, Академік-секретар НАН України; Надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Молдова; заступники міністрів, а також керівники великих підприємств, банків, фінансових установ; відомі науковці та політичні діячі.

Кафедра статистики забезпечує навчання зацікавлених осіб в аспірантурі та докторантурі зі спеціальності «Статистика».

КЕРІВНИК

З 2004 p. після повернення з тривалого зарубіжного відрядження кафедру очолює випускник Київського інституту народного господарства, відомий науковець, доктор економічних наук, професор Ігор Германович Манцуров.

Під його керівництвом на кафедрі розпочато наукову роботу, пов’язану із статистичним аналізом темпів і пропорцій економічного розвитку у країнах з перехідною економікою, структурною перебудовою економічних систем цих країн. Цей напрям був започаткований І.Г.Манцуровим, коли він був відряджений Україною у розпорядження ООН, в складі керівного апарату якої працював тривалий час у багатьох країнах Африки та на Балканах. Науково-практичні рекомендації, розроблені І.Г.Манцуровим та його учнями були покладені в основу збалансованих програм гуманітарної допомоги спеціалізованих агенцій ООН країнам, що постраждали від війн та етнічних конфліктів, а також планів економічного та соціального розвитку цих країн. По результатам наукових досліджень в цій галузі як за участю та під керівництвом І.Г.Манцурова були видані наступні публікації: «Post-WarPopulationMovementsinMozambique» (Geneva,UNOHAC, 1995); «Post-Conflict Migration Flows and Reintegration Needs in Rwanda» (Geneva,IOM, 1998);«Post-WarPopulationMovementsinAngola» (Geneva, IOM, 1999);«Migration Indicators in SADEC Countries (1995-2000)» (Geneva-Pretoria, IOM,  2000);«Migration as a Factor of National Economies Restructuring» (Geneva – New-York, 2001).

Окрім наукової роботи під керівництвом І.Г.Манцурова ведеться плідна робота з підготовки та видання методичної і наукової літератури, підготовки молодих кадрів в галузі статистики.

КАФЕДРА - СТУДЕНТАМ

Фахівець з прикладної статистики – це економіст-аналітик, який має високу кваліфікацію в сфері управління різними секторами економіки, серед яких: виробництво, фінанси, банківський бізнес, державне управління та ін. Він володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних, аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням новітніх інформаційних технологій; управління економічними об’ектами в умовах невизначеності

Знання та вміння

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Прикладна статистика» отримують систему знань з базової економічної підготовки та використання методів економіко-статистичного розвитку підприємств, ринків, країн та регіонів.

Базова освіта магістрів з прикладної статистики забезпечується економічною, математичною та інформаційно-аналітичною підготовкою, найбільш близькою до стандартів сучасної освіти в розвинутих європейських країнах.

Блок професійно орієнтованих дисциплін підготовки фахівців-статистиків є найбільш динамічним, адже формується згідно з існуючими тенденціями та змінами в розвитку світової економічної науки, сучасними потребами практики економічного управління та попитом на висококваліфікованих фахівців на ринку праці.

Студенти-статистики беруть активну участь у науково-дослідній роботі кафедри та наукових конференціях всеукраїнського і міжнародного рівнів. Зокрема студенти залучаються до наукової роботи за такими актуальними напрямами:

- управління національними проектами інноваційного розвитку економіки;

- дослідження динаміки та прогнозування фінансових ринків;

- аналіз тенденцій та прогнозування ринку праці України;

- вивчення стану та структури платіжного балансу України, рівня та динаміки зовнішнього боргу;

- аналіз стійкості та надійності функціонування комерційних банків, побудова стратегії розвитку банківської системи України;

- дослідження ефективності структурних реформ, інвестиційної діяльності та їх вплив на економічний розвиток країни;

- дослідження ефективності державної соціальної політики та її вплив на демографічні процеси.

Працевлаштування випускників

Фахівець з прикладної статистики (магістр) може працювати:

- системним аналітиком та ризик-менеджером;

- керівником фінансово-економічного відділу;

- спеціалістом планово-аналітичного підрозділу;

- керівником підрозділу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю установи;

- фахівцем з моніторингу та моделювання;

- ризик-менеджером у банківських, страхових та інвестиційних установах;

- ІТ-менеджером відділу інформатизації та комп’ютеризації фірми;

- економістом планових, облікових, фінансових підрозділів установ та організацій;

- розробником та інженером з впровадження комп’ютерних програм, систем та технологій;

- науковим співробітником науково-дослідних установ та центрів економічних та політичних досліджень;

- викладачем вищих та спеціалізованих навчальних закладів;

- інженером програмістом на підприємствах, організаціях, установах, науково-дослідницьких центрах, в органах влади і управління тощо.

Роботодавцями випускників-магістрів за спеціальністю «Прикладна статистика» є:

- Державна служба статистики України;

- Національний банк України та його структурні підрозділи;

- комерційні банки та компанії з управління активами;

- страхові компанії та інвестиційні фонди;

- оператори мобільного зв’язку;

- консалтингові агенції та аудиторські компанії;

- центри соціологічних та маркетингових досліджень;

- підприємства різних форм власності та видів економічної діяльності;

- навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державного управління.

Серед випускників кафедри багато таких, що започаткували власну справу або очолюють великий та середній бізнес.

Переважна більшість випускників-статистиків вже мають постійне робоче місце за фахом ще до закінчення навчання в університеті. Цьому сприяють постійна профорієнтаційна робота кафедри та регулярні зустрічі студентів із потенційними роботодавцями.

Положення про кафедру статистики  Державного вищого навчального закладу  «Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана»

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Ми в соцмережах

Дисципліни бакалаврського рівня
Статистка

Статистика

Освітній ступінь: бакалавр

 Мета дисципліни: оволодіти методами збирання, обробки та аналізу інформації про масові соціально-економічні явища і процеси.

Завдання дисципліни визначаються тими функціями,які виконує статистика в системі економічних наук, зокрема: вивчення принципів організації статистичних спостережень, у тому числі вибіркових; обґрунтування системи статистичних показників, оволодіння методами статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів, виявлення закономірностей їх розподілу, динаміки, взаємозв’язків, формулювання і перевірка статистичних гіпотез

Економічна статистика

Наука «Економічна статистика»

Ступінь: бакалавр  

Мета науки: оволодіння майбутніми фахівцями методологічних засад, категорій та класифікацій економічної статистики, принципів оцінювання стану і розвитку економіки за міжнародними стандартами на макро- і мікрорівнях, а також для проведення міжнародних порівнянь

Статистичне моделювання та прогнозування

 

Статистичне моделювання та прогнозування

Освітній ступінь: бакалавр

Мета дисципліни – оволодіння методами статистичного моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ і процесів з використанням  прикладних комп’ютерних програм, реалізованих в інтегрованій системі обробки даних Statistica

Статистика ринків

Статистика ринків

Метою викладання науки «Статистика ринків»є вивчення студентами теоретичних положень та практичних навичок по використанню статистичних методів та прийомів дослідження окремих ринків, а також основних принципів організації, джерел і методики складання державної статистичної звітності зі статистики ринків

Демографія

А Н О Т А Ц І Я    Д И С Ц И П Л І Н И

Демографічна статистика

 

1. Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань та практичних навичок по використанню статистичних методів та прийомів дослідження закономірностей відтворення населення, виявлення факторів демографічного розвитку та оцінки вірогідних соціально-економічних наслідків

Соціальна статистика

А Н О Т А Ц І Я    Д И С Ц И П Л І Н И

Соціальна статистика

 

1. Мета дисципліни– формування системи теоретичних знань та практичних навичок по використанню статистичних методів та прийомів дослідження соціальних явищ та процесів, які відбуваються в суспільстві

Статистика ринку товарів та послуг

Мета дисципліни– надання знань з методології статистичних досліджень ринку товарів та послуг для обґрунтованого прийняття підприємницьких рішень з менеджменту, маркетингу і державного регулювання ринкових відносин від мікро- до макрорівнів. Дисципліна пов’язана з теорією статистики, системою національних рахунків, економічною статистикою, моделюванням та прогнозуванням, фінансами та ін

Статистика АПК

Мета опанування дисципліни полягає в формуванні системи знань і практичних навичок щодо статистичного аналізу стану і розвитку сільського господарства.

Після опанування дисципліни студент набуває знання стосовно економічної суті та методики визначення основних натуральних і вартісних статистичних  показників, які застосовуються для характеристики стану і розвитку сільського господарства, методів статистичного аналізу наявності та використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів сільськогосподарського виробництва, а також з основними джерелами статистичної інформації, які використовують державні статистичні органи для  вивчення сільського господарства

Історія статистики

Мета дисципліни: набуття студентами знань про історичні шляхи, особливості, трудності і суперечності у становленні, розвитку і застосуванні статистичних методів збору, опрацювання та аналізу статистичної інформації – особливого роду інформації про масові соціально-економічні явища і процеси

Правова статистика

Метою викладання є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок встановлення, вимірювання і дослідження закономірностей і тенденцій розвитку суспільно-правових процесів.

Вивчення цієї дисципліни ґрунтується на поняттях і категоріях, які висвітлюються “Кримінологією”, “Кримінальним правом”, “Цивільним правом”, “Адміністративним правом”, кількісну сторону яких відображає “Правова статистика”

Методологія та організація статистики

Мета дисципліни– формування наукового світогляду студентів щодо методології та організації статистики в Україні в умовах глобалізації і Євроінтеграції.

"Методологія і організація статистики" є вибірковою, професійно-орієнтованою дисципліною, пов’язана з базовими нормативними дисциплінами: "Політична економія", "Статистика", "Економічна статистика", "Державне регулювання економіки"

Демографічна статистика

А Н О Т А Ц І Я    Д И С Ц И П Л І Н И

Демографічна статистика

1. Мета дисципліни– формування системи теоретичних знань та практичних навичок по використанню статистичних методів та прийомів дослідження закономірностей відтворення населення, виявлення факторів демографічного розвитку та оцінки вірогідних соціально-економічних наслідків

Статистика державного бюджету
Екологічна статистика

Екологічна  статистика

Статистичне забезпечення управління (варіативна)

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану. Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного оцінювання масових соціально-економічних явищ і процесів для розробки управлінських рішень і моніторингу

Статистика ринку праці (варіативна)

наука «СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ»

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: допомогти студентам здобути ґрунтовані знання з методології дослідження ринку праці, глибшого розуміння перспектив і шляхів його розвитку, а також набути практичних навичок використовувати ці знання при оцінюванні ринкової ситуації щодо процесів зайнятості та безробіття населення

Статистика праці (варіативна)

наука «СТАТИСТИКА ПРАЦІ»

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: набуття теоретичних знань і практичних навичок успішного застосування статистичної методології  та методики досліджень кількісної сторони масових процесів та явищ, які відбуваються у сфері праці, з метою виявлення тут якісних особливостей, взаємозв'язків та закономірностей

Фінансова статистика (варіативна)

 

Наука «ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА»

Освітній ступінь:бакалавр

Мета науки: надання студентам твердих теоретичних і прикладних знань по використанню кількісних методів та прийомів для дослідження економічних явищ та процесів у сфері фінансів на макро – та мікрорівнях

Методологія та організація статистики в Україні (варіативна)

наука «МЕТОДОЛГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАТИСТИКИ В УКРАЇНІ»

 

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: здобуття студентами теоретичних знань щодо методології, принципів діяльності, стратегічного планування та організації статистики в Україні як невід'ємної складової глобальної статистичної системи

Методологія та організація статистики у міжнародних організаціях (варіативна)

наука «МЕТОДОЛГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАТИСТИКИ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ»

 

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: здобуття студентами теоретичних знань щодо задач, принципів та організації статистичної діяльності у системі міжнародних організацій

Регіональна статистика (варіативна)

Дисципліна "Регіональна статистика"

Метою дисципліни "Регіональна статистика" є набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань та практичних навичок з аналізу та прогнозування розвитку регіонів країни – як адміністративно-територіальних одиниць, так і територіально-економічних підрозділів

Статистика в системі економічних наук (варіативна)

Анотація вибіркової дисципліни

"Статистика в системі економічних наук"

 

1

Статистичне забезпечення маркетингових досліджень (варіативна)

наука «СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: здобуття студентами системи теоретичних знань щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення аналізу та оцінювання функціонування ринку, оцінка ринкової ситуації, визначення ємкості ринку і прогнозу попиту, виявлення і моделювання закономірностей і тенденцій розвитку ринку та практичних навичок статистичного дослідження інформації та розробки макроекономічних прогнозів

Статистика зовнішньоекономічної діяльності

        Мета навчальної дисципліни – набути теоретичні знання і практичні навички статистичного аналізу закономірностей функціонування і розвитку зовнішньоекономічного сектора економіки країни.

        Предмет дисципліни – явища, процеси і закономірності, що відбуваються у зовнішньому секторі економіки

Статистика сталого розвитку
Статистика державних фінансів
Методологія та організація національного рахівництва
Макроекономічна статистика
Тренінг Статистика ринків
Дисципліни магістерського рівня
Методологія та організація національного рахівництва

Наука «Методологія та організація національного рахівництва»

Освітній ступінь: магістр

Метанауки: здобуття студентами теоретичних знань про систему національних рахунків та інших макроекономічних міжнародних стандартів (статистика державних фінансів, статистика платіжного балансу, статистика грошово-кредитного сектору) та практичних навичок щодо статистичного дослідження інформації та розробки макроекономічних прогнозів

Методологія та організація статистичних проектів

Мета навчальної дисципліни – набути теоретичні знання і практичні навички формування програм і проектів, спрямованих на вдосконалення статистичної методології і статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів, та впровадження проектних рішень у практичну діяльність

Організація вибіркових обстежень

наука «Організація вибіркових обстежень»

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: набути теоретичні знання іпрактичні навички формування вибіркових сукупностей, результати обстеження яких спроможні забезпечити необхідну точність даних з мінімальними витратами

Статистичне забезпечення управління економічним та соціальним розвитком

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження масових соціально – економічних явищ і процесів як бази розробки і підтримки управлінських рішень. Завдання: вивчення методів та здійснення системного статистичного аналізу соціальних та економічних явищ і процесів з метою обґрунтування та підтримки управлінських рішень щодо ефективності діяльності та конкурентоспроможності з врахуванням ризику у відповідності з потребами об’єктів управління

Банківська статистика (варіативна)

 

                    Банківська статистика

Мета науки: набуття теоретичних знань і практичних навичок успішного застосування статистичної методології та методики досліджень кількісної сторони масових процесів та явищ, які відбуваються у банківській діяльності, з метою виявлення якісних особливостей, взаємозв’язків та закономірностей

Бізнес-статистика

АНОТАЦІЯ

вибіркової дисципліни

“Бізнес - статистика”

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.     

Мета дисципліни  "Бізнес-статистика" є формування у студентів знань та практичних навичок статистичного дослідження бізнесу

Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності

Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності є напрямок статистичної науки, який вивчає кількісні закономірності формування та тенденції перебігу економічного зростання та конкурентоспроможності як об’єктів статистичного дослідження, щільність взаємозв’язків та взаємозалежностей факторів, що формують ці явища, з соціально-економічними наслідками їх змін у певних умовах часу і простору

Статистика глобального середовища

Порівняльні дослідження економічних та соціальних систем є необхідним елементом підготовки сучасного фахівця-статистика. Оволодіння методами компаративного дослідження дозволить виробити у студентів навички статистичної оцінки порівняльного аналізу економічної структури та динаміки основних моделей соціального та економічного розвитку

Статистика людського розвитку

наука  «СТАТИСТИКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ»

Освітній ступінь: магістр

Метою науки є набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо статистичного вимірювання людського розвитку, поглиблення фахових компетенцій з методології та інструментарію міжнародних зіставлень індикаторів людського розвитку, побудови інтегральних індексів людського розвитку

Міжнародна статистика (варіативна)

Міжнародна статистика

Метоювикладання дисципліни «Міжнародна статистика» є набуття майбутніми магістрами теоретичних знань методології побудови міжнародних економіко-статистичних стандартів та практичних навичок їх використання в статистичній практиці України

Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (вибіркова дисципліна для спеціальності 8104/1)

  Мета науки - формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження масових соціально – економічних явищ і процесів як бази розробки і підтримки управлінських рішень

Система національних рахунків (нормативна дисципліна для спеціальності 8101)

Метою вивчення дисципліни "Системи національних рахунків" є здобуття студентами теоретичних знань про систему національних рахунків та практичних навичок щодо статистичного дослідження інформації та розробки макроекономічних прогнозів.

Завданням цієї дисципліни є вивчення студентами основних категорій, принципів побудови, показників СНР з метою здійснення економічного аналізу  і моделювання на макрорівні та розробки заходів щодо регулювання ринкової економіки

Статистичне забезпечення державного управління та бізнес-процесів

 

наука  «СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ»

Освітній ступінь: магістр

Метою наукиформування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження масових соціально – економічних явищ і процесів як бази розробки і підтримки управлінських рішень

Статистика інноваційно-інвестиційної діяльності

А Н О Т А Ц І Я    Д И С Ц И П Л І Н И

Статистика інноваційно-інвестиційної діяльності

  1. Мета - набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності
Статистика страхового ринку (варіативна)

             Анотація дисципліни

                                                             “ Статистика страхового ринку”

1

Статистика обороноздатності та безпеки країни (варіативна)

Анотація дисципліни

Статистика обороноздатності та безпеки країни

Освітній ступінь: магістр

Метанавчальної дисципліни «Статистика обороноздатності та безпеки країни» – набути теоретичні знання і практичні навички статистичного оцінювання рівня підготовленості економіки, населення, військової організації та бойового потенціалу збройних сил до захисту територіальної цілісності і незалежності держави

Позиціонування країн світу у рейтингових системах міжнародних організацій (варіативна)

дисципліна «ПОЗИЦІОНУВАННЯ КРАЇН СВІТУ У РЕЙТИНГОВИХ СИСТЕМАХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»

Освітній ступінь: магістр

Мета дисципліни: набуття студентами теоретичних знань методології побудови міжнародних рейтингів та практичних навичок їх використання в статистичній практиці

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для здійснення економіко-статистичного аналізу розвитку рейтингових систем міжнародних організацій

Методологія наукових досліджень в статистиці

Анотація дисципліни

 «Методологія наукових досліджень в статистиці»

Статистика послуг (варіативна)

Статистика послуг

Освітній ступінь: магістр

     Мета:  набуття майбутніми фахівцями знань і практичних навичок з оцінювання стану і розвитку сфери послуг, застосування статистичного інструментарію комплексного аналізу соціально-економічних процесів, що відбуваються на ринку послуг, інтерпретації результатів аналізу, діагностики стану досліджуваних об’єктів

Статистика національної безпеки
Компаративна статистика

А Н О Т А Ц І Я    Д И С Ц И П Л І Н И

 

Статичне забезпечення антикризової економічної політики в глобальному конкурентному середовищі
Методологія наукових досліджень (К-ра Статистики)
Міжпредметний тренінг (К-ра Статистики)
Кількісні методи в економіці (магістри)
Статистичні дослідження в бізнесі