Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра статистики

 


 

Ключова місія кафедри статистики полягає у:

  • розробці новітньої методології статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів, орієнтованої на використання світових досягнень у галузі статистики, адаптованих до сучасних завдань інноваційно-інвестиційного розвитку України;
  • сприянні формуванню в Україні професійних, організаційних та інституційних умов для створення сучасного інформаційного простору та ефективного конкурування на глобальному ринку статистичних та інформаційно-аналітичних послуг;
  • наданні студентам бакалаврського та магістерського рівнів підготовки знань та навичок, необхідних для фахового глибокого та всебічного аналізу масових даних як бази управління соціально-економічними явищами і процесами на мікро- і макрорівні;
  • підготовці фахівців вищої кваліфікації (докторів та кандидатів наук), здатних забезпечити виконання вищезгаданих пріоритетних завдань.

Детальніше про кафедру »

В житті, як правило, має успіх той,

хто володіє кращою інформацією.

Бенджамин Дізраэлі

 

ТАК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЬ…

Кафедру статистики було утворено водночас із заснуванням університету. В ті часи вона мала назву кафедри статистики і географії. Її очолив відомий професор В.Г.Бажаєв. Кафедра здійснювала викладання теорії статистики, демографічної статистики, страхової і оцінювальної статистики, історії статистики.

Кафедра статистики і географії стала основою формування української статистичної школи. Видатними представниками цієї школи є такі відомі українські вчені-статистики, як К.Г.Воблий, Ю.А.Корчак-Чепурківський, Й.С.Пасхавер, М.В.Птуха, П.І.Пустоход, О.О.Русов, Є.Є.Слуцький. Їхньому перу належать фундаментальні наукові монографії, які не втратили своєї актуальності й у наші дні. Ці вчені започаткували особливе ставлення до статистики, були високо ерудованими і знаними не лише в Україні, а й за її межами вченими-педагогами, докла­ли чималих зусиль до розробки статистичної методології, станов­лення кафедри статистики як головного осередку наукової і навчальної роботи. Кожен з них є фундатором певного напрямку розвитку сучасної статистичної науки.

За час існування кафедри статистики як випускової кафедри підготовлено понад 3500 фахівців для різних галузей економіки України. Її випускники займають керівні посади в різних видах економічної діяльності. Зокрема серед них перша в Україні жінка – Член Презідії, Академік-секретар НАН України; Надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Молдова; заступники міністрів, а також керівники великих підприємств, банків, фінансових установ; відомі науковці та політичні діячі.

Кафедра статистики забезпечує навчання зацікавлених осіб в аспірантурі та докторантурі зі спеціальності «Статистика».

КЕРІВНИК

З 2004 p. після повернення з тривалого зарубіжного відрядження кафедру очолює випускник Київського інституту народного господарства, відомий науковець, доктор економічних наук, професор Ігор Германович Манцуров.

Під його керівництвом на кафедрі розпочато наукову роботу, пов’язану із статистичним аналізом темпів і пропорцій економічного розвитку у країнах з перехідною економікою, структурною перебудовою економічних систем цих країн. Цей напрям був започаткований І.Г.Манцуровим, коли він був відряджений Україною у розпорядження ООН, в складі керівного апарату якої працював тривалий час у багатьох країнах Африки та на Балканах. Науково-практичні рекомендації, розроблені І.Г.Манцуровим та його учнями були покладені в основу збалансованих програм гуманітарної допомоги спеціалізованих агенцій ООН країнам, що постраждали від війн та етнічних конфліктів, а також планів економічного та соціального розвитку цих країн. По результатам наукових досліджень в цій галузі як за участю та під керівництвом І.Г.Манцурова були видані наступні публікації: «Post-WarPopulationMovementsinMozambique» (Geneva,UNOHAC, 1995); «Post-Conflict Migration Flows and Reintegration Needs in Rwanda» (Geneva,IOM, 1998);«Post-WarPopulationMovementsinAngola» (Geneva, IOM, 1999);«Migration Indicators in SADEC Countries (1995-2000)» (Geneva-Pretoria, IOM,  2000);«Migration as a Factor of National Economies Restructuring» (Geneva – New-York, 2001).

Окрім наукової роботи під керівництвом І.Г.Манцурова ведеться плідна робота з підготовки та видання методичної і наукової літератури, підготовки молодих кадрів в галузі статистики.

КАФЕДРА - СТУДЕНТАМ

Фахівець з прикладної статистики – це економіст-аналітик, який має високу кваліфікацію в сфері управління різними секторами економіки, серед яких: виробництво, фінанси, банківський бізнес, державне управління та ін. Він володіє сучасними методами збору інформації, формування баз даних, аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням новітніх інформаційних технологій; управління економічними об’ектами в умовах невизначеності

Знання та вміння

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Прикладна статистика» отримують систему знань з базової економічної підготовки та використання методів економіко-статистичного розвитку підприємств, ринків, країн та регіонів.

Базова освіта магістрів з прикладної статистики забезпечується економічною, математичною та інформаційно-аналітичною підготовкою, найбільш близькою до стандартів сучасної освіти в розвинутих європейських країнах.

Блок професійно орієнтованих дисциплін підготовки фахівців-статистиків є найбільш динамічним, адже формується згідно з існуючими тенденціями та змінами в розвитку світової економічної науки, сучасними потребами практики економічного управління та попитом на висококваліфікованих фахівців на ринку праці.

Студенти-статистики беруть активну участь у науково-дослідній роботі кафедри та наукових конференціях всеукраїнського і міжнародного рівнів. Зокрема студенти залучаються до наукової роботи за такими актуальними напрямами:

- управління національними проектами інноваційного розвитку економіки;

- дослідження динаміки та прогнозування фінансових ринків;

- аналіз тенденцій та прогнозування ринку праці України;

- вивчення стану та структури платіжного балансу України, рівня та динаміки зовнішнього боргу;

- аналіз стійкості та надійності функціонування комерційних банків, побудова стратегії розвитку банківської системи України;

- дослідження ефективності структурних реформ, інвестиційної діяльності та їх вплив на економічний розвиток країни;

- дослідження ефективності державної соціальної політики та її вплив на демографічні процеси.

Працевлаштування випускників

Фахівець з прикладної статистики (магістр) може працювати:

- системним аналітиком та ризик-менеджером;

- керівником фінансово-економічного відділу;

- спеціалістом планово-аналітичного підрозділу;

- керівником підрозділу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю установи;

- фахівцем з моніторингу та моделювання;

- ризик-менеджером у банківських, страхових та інвестиційних установах;

- ІТ-менеджером відділу інформатизації та комп’ютеризації фірми;

- економістом планових, облікових, фінансових підрозділів установ та організацій;

- розробником та інженером з впровадження комп’ютерних програм, систем та технологій;

- науковим співробітником науково-дослідних установ та центрів економічних та політичних досліджень;

- викладачем вищих та спеціалізованих навчальних закладів;

- інженером програмістом на підприємствах, організаціях, установах, науково-дослідницьких центрах, в органах влади і управління тощо.

Роботодавцями випускників-магістрів за спеціальністю «Прикладна статистика» є:

- Державна служба статистики України;

- Національний банк України та його структурні підрозділи;

- комерційні банки та компанії з управління активами;

- страхові компанії та інвестиційні фонди;

- оператори мобільного зв’язку;

- консалтингові агенції та аудиторські компанії;

- центри соціологічних та маркетингових досліджень;

- підприємства різних форм власності та видів економічної діяльності;

- навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державного управління.

Серед випускників кафедри багато таких, що започаткували власну справу або очолюють великий та середній бізнес.

Переважна більшість випускників-статистиків вже мають постійне робоче місце за фахом ще до закінчення навчання в університеті. Цьому сприяють постійна профорієнтаційна робота кафедри та регулярні зустрічі студентів із потенційними роботодавцями.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Ми в соцмережах
Контактна інформація

Адреса: 04053, м. Київ, Львівська площа, 14 каб. 412;

тел.: (044) 537-07-41 – кафедра, (044) 537-07-40 – завідувач;

e-mail: kstat@kneu.edu.ua