Інститут інформаційних технологій в економіці

Інформаційний менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Інформаційний менеджмент (ІМ) - це інноваційна діяльність, орієнтована на постійний пошук нових, більш ефективних способів організації інформаційної діяльності, на створення матеріальних і соціальних передумов для ефективного доступу до інформації і забезпечення інформаційно-комунікаційних процесів, на активізацію і розвиток наявних інформаційних ресурсів і форм їх раціонального використання.

Потреба в спеціальній підготовці фахівців, здатних ефективно розв’язувати проблеми, пов’язані з управлінням інформаційною діяльністю не задовольняється закладами освіти в Україні. Звідси, повільні темпи інформатизації, неефективне використання засобів інформаційної техніки, технологій і потенціалу ІТ. А потреба у таких фахівцях є. Такі фахівці повинні стати «посередниками», своєрідним містком між інформаційними технологіями і кінцевим користувачем.

Магістерська програма зорієнтована на набуття випускниками таких компетенцій, які дозволять:

 • формувати політику підприємства у сфері інформаційних технологій (ІТ) і систем (ІС);
 • узгоджувати ІТ-стратегію з бізнес-стратегією підприємства;
 • узгоджувати плани організаційно-структурного й ІТ-розвитку підприємства;
 • вибирати інформаційні технології, адекватні потребам розвитку бізнесу;
 • приймати обґрунтовані рішення щодо створення та розвитку ІТ-інфраструктури підприємства;
 • оцінювати вплив нових інформаційних технологій на розвиток підприємства і на цій основі знаходити оптимальні пропорції між поточною діяльністю та інноваціями у сфері інформатизації організації;
 • обґрунтовувати рішення щодо підвищення рівня інформатизації організації;
 • при встановленні пріоритетів у сфері ІТ базуватись на узгодженні інтересів бізнес-підрозділів та ІТ-підрозділу підприємства;
 • організувати та проводити інформаційну діяльність на будь-якому об’єкті (як інформаційної, так і неінформаційної сфери);
 • організувати інформаційне обслуговування органів управління будь-якого рівня;
 • організувати процес розробки, впровадження та експлуатації інформаційної системи будь-якого типу;
 • очолити проектну команду та керувати колективом розробників нових інформаційних систем будь-якого типу, баз даних, програмних та інших інформаційних продуктів та послуг тощо;
 • очолити керівництво інформаційної фірми (служби) (державної чи комерційної) або керувати окремим її підрозділом, керувати всіма основними й обслуговуючими процесами, що становлять інформаційне виробництво;
 • виявляти резерви підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності інформаційних структур (фірм, служби, ІТ-підрозділу тощо) та вміти мобілізувати їх.

Посади, які може обіймати випускник магістерської програми:

 • ІТ-директор (Chief Information Officer);
 • ІТ-менеджер;
 • керівник ІТ-департаменту;
 • начальник ІТ-відділу, керівник ІТ-проекту;
 • менеджер ІТ-проекту;
 • аналітик з економічних питань;
 • аналітик з питань інформатизації;
 • аналітик з комп'ютерних комунікацій;
 • аналітик комп'ютерних систем;
 • аналітик комп'ютерного банку даних;
 • консультант з економічних питань;
 • бізнес-консультант;
 • консультант з ефективності підприємства;
 • ІТ-консультант;
 • адміністратор даних;
 • адміністратор бази даних;
 • адміністратор доступу;
 • адміністратор доступу груповий;
 • адміністратор задач;
 • адміністратор системи;
 • експерт з питань комп'ютеризації;
 • програміст прикладний, системний;
 • архітектор комп'ютерних (інформаційних) систем.

Правила прийому:

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста відповідного напряму (спеціальності)

Вступні екзамени: Фахове випробування; Іноземна мова.

 

Остання редакція: 11.12.15