Інститут інформаційних технологій в економіці

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Одним із базових принципів роботи кафедри є принцип відповідності змісту дисциплін кафедри передовим досягненням інформаційної науки і технології, а також практичним досягненням у сфері інформатизації економіки. Керуючись цим принципом, кафедра сформувала нові концептуальні засади розвитку на майбутнє, які знайшли відображення у новій спеціалізації для фахівців з економічної кібернетики за магістерською програмою "Інформаційний менеджмент", а також у підготовці бакалаврів за  новим напрямком «Системний аналіз» галузі знань «Системний аналіз та кібернетика».

На кафедрі постійно приділяється значна увага науково-дослідній роботі та впровадженню результатів наукових досліджень в навчальний процес, їх практичній апробації на об'єктах різних галузей економіки.

Наукова діяльність кафедри відбувається у відповідності з п’ятирічним  стратегічним напрямком: “Проблеми розбудови інформаційного менеджменту об’єктів соціально-економічних систем України", шифр 0111U002620.

Науковий керівник - завідувач кафедри, д.е.н., проф. Галіцин В.К.

Цей напрямок охоплює організаційні, правові, економічні, системотехнічні проблеми інформатизації соціально-економічних систем і суспільства в цілому та забезпечення їх інформаційної безпеки. В межах  стратегічного напрямку досліджуються наступні теми:

1.Методи, моделі та технології систем моніторингу соціально-економічних об’єктів” (науковий керівник: Галіцин В.К., д.е.н., професор, завідувач кафедрою) досліджує наукові направлення: моніторинг в банках; нові інформаційні технології в моніторингу; соціально-психологічні аспекти моніторингу.

2.“Розробка методичних засад створення й удосконалення системи управління інформаційною інфраструктурою підприємства”(науковий керівник: Лазарєва С.Ф., заступник завідувача кафедри, професор) розвиває концепцію інформаційного менеджменту, якодного з найпотужніших резервів підвищення продуктивності будь-якої соціально-економічної системи й охоплює проблематику, пов’язану з формуванням і реалізацією ІТ-стратегії організації з метою досягнення конкурентних переваг, створенням такої системи управління інформаційною інфраструктурою, яка є невід'ємною частиною системи управління підприємством і яка гарантує, що інформаційні технології служить цілям бізнесу, а не своїм власним.

3.“Методи і моделі управління інформаційною безпекою економічних систем”(науковий керівник: Бєгун А.В., к.е.н., професор). На етапі глобальної інформатизації  економіки і суспільства в цілому методи захисту інформації та знань представляють собою  універсальні та специфічні способи, що містять частини для формування комплексної та індивідуальної структури таких систем. До універсальних способів можна віднести регламентацію процесу, виділення процесу, покриття процесу або інформації, обмеження доступу до них, дезінформацію конкурента або зловмисника і сегментацію інформації. Специфічні ж способи охоплюють проблематику дослідження впливу потенційних загроз на економічні процеси та створення моделей визначення можливих інформаційних атак, запобіганню великих втрат від реалізації вторгнень, забезпечення методами управління  інформаційною безпекою.

Результати наукових досліджень знайшли відображення у монографіях, підручниках, посібниках, наукових статтях та доповідях на республіканських та міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах, у більше десяти докторських і декілька десятків кандидатських дисертацій та сприяли підготовці значної кількості провідних фахівців для галузей економіки, науки, навчальних закладів різноманітних рівнів акредитації.

Наукові праці кафедри детальніше

Становлення кафедри як науково-методичного центру нерозривно пов’язане з першим завідувачем кафедри, видатним ученим та організатором науки, доктором економічних наук, професором Куценком Степаном Петровичем. Саме Він заклав підвалини і визначив стратегію розвитку кафедри на багато років наперед – системотехнічні, організаційно-економічні та управлінські аспекти інформаційного менеджменту. Йому належить ідея (1972 р.), яка у подальшому була підтримана іншими вченими і підтвердилась реальним розвитком науки і практики - ідея формування та становлення специфічної галузі економіки - індустрії інформації.

Його перу належить значна кількість наукових, навчальних і навчально-методичних праць. Серед них слід відокремити монографії: “Проектирование и организация вычислительных установок. Некоторые проблемы индустрии информации”(1973р.), “Экономика,планирование и организация районных вычислительных установок. Проблемы теориии практики”(1974р.), “Планирование на предприятиях информационно-вычислительного обслуживания”(1991) і підручник “Экономика и организация вычислительных установок”(1987р).

Під керівництвом проф. Куценко С.П. на кафедрі була створена наукова школа, яка виховала провідних фахівців для народного господарства, науки та навчальних закладів не тільки України, республік колишнього Радянського Союзу, а й багатьох зарубіжних країн, таких як Польща, Чехословаччина, Угорщина, Німеччина, Куба, Болгарія, Китай, Корея, країни Латинської Америки та Африки, Арабські країни. 

У розвиток наукової школи вагомий внесок зробили випускники кафедри. Це, зокрема, доктори економічних наук В.К. Галіцин (нині завідувач кафедри інформаційного менеджменту), кандидати економічних наук В.П. Кулагіна, Ю.Г. Кривоносов, С.Ф.Лазарєва, А.В. Бєгун, Щедріна О.І. та ін.

На кафедрі постійно приділяється велика увага науково-дослідній роботі та впровадженню результатів наукових досліджень в навчальний процес, їх практичній апробації на об'єктах різних галузей економіки.

Високий науковий рівень та методологічний потенціал кафедри перетворив її у провідний центр підготовки фахівців та наукових досліджень у галузі інформатизації економіки, інформаційного менеджменту, інформаційної безпеки та систем моніторингу в економіці.

Кафедра підтримує постійні науково-педагогічні зв’язки із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України (Київський технічний університет, Київський торгово-економічний університет, Таврійський державний університет, Державна податкова академія, Тернопільський економічний університет, Одеський економічний університет, Дніпропетровський університет, Донецький університет  та ін.) та країнами СНД (Московський інститут статистики, економіки та інформатики, Санкт-Петербургський університет та ін.)

Остання редакція: 19.04.19