Інститут інформаційних технологій в економіці

Кафедра інформаційного менеджменту

Кафедра інформаційного менеджменту була заснована у 1964 році під назвою кафедра «Проектирования и организации вычислительных установок и систем», потім отримала назву кафедра «Інформаційного менеджменту».

За час існування кафедри на всіх формах навчання було підготовлено понад 50000 випускників.

Базовими принципами роботи кафедри є принцип відповідності змісту дисциплін передовим досягненням економічної, інформаційної науки і розвитку інформаційних технологій.

Місією кафедри є розвиток інформаційного менеджменту – науки про інформаційні процеси в економіці та ефективне управління ними в умовах інформаційного суспільства та економіки знань, а також формування у студентів відповідних компетенцій з алгоритмізації та програмування.

Кафедра бере активну участь у міжнародній програмі EC Tempus  у рамках проекту «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» («BUSEEG-RU-UA») 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES. Кафедра  приймала участь в проекті програми Розвитку ООН, за финансовим сприянням Уряду Японии, щодо навчання переселенців за фахом "Frontend-developer"Підтримує зв'язок з міжнародною асоціацією з аудиту і контролю інформаційних систем ISACA (Information System Audit and Control Association), яка спеціалізується на розробці та формалізації єдиних ефективних підходів до оцінювання й управління ІТ-процесами й ІТ-системами.

Положення про кафедру інформаційного менеджменту

Детальніше про кафедру »

Кафедра інформаційного менеджменту була заснована у 1964 році під назвою кафедра «Проектирования и организации вычислительных установок и систем», потім отримала назву кафедра «Інформаційного менеджменту».

Засновником кафедри став перший завідувач кафедри, видатний учений та організатор науки, доктор економічних наук, професор Куценко Степан Петрович, який у 1972-1975 рр. був ректором Київського інституту народного господарства. Саме Він заклав підвалини і визначив генеральну стратегію розвитку кафедри на багато років наперед – системотехнічні, організаційно-економічні та управлінські аспекти створення і функціонування інформаційно-обчислювальних систем. Йому належить ідея, яка у подальшому була підтримана іншими ученими і підтвердилась реальним розвитком науки і практики - ідея формування та становлення специфічної галузі економіки - індустрії інформації.

За час існування кафедри на всіх формах навчання було підготовлено понад 50000 випускників.

Базовими принципами роботи кафедри є принцип відповідності змісту дисциплін передовим досягненням економічної, інформаційної науки і розвитку інформаційних технологій.

Метою кафедри є комплексне дослідження проблем, пов’язаних з процесами інформатизації будь-яких соціально-економічних систем і суспільства в цілому. Здобутки за даними напрямами наукових досліджень знаходять свої відображення у науках (дисциплінах) кафедри, та викладаються студентам.

Міжнародні зв'язки

Кафедра бере активну участь у міжнародній програмі EC Tempusу рамках проекту «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» («BUSEEG-RU-UA») 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES.

Підтримує зв'язок з міжнародною асоціацією з аудиту і контролю інформаційних систем ISACA (Information System Audit and Control Association), яка спеціалізується на розробці та формалізації єдиних ефективних підходів до оцінювання й управління ІТ-процесами й ІТ-системами.

Викладачі кафедри є авторами низки навчальних посібників і монографій з проблем застосування методів, моделей та нових інформаційних технологій.

Наукова школа

У рамках наукової школи, започаткованої професором Куценком С.П., починаючи з кінця 60-х років минулого століття було захищено багато кандидатських і докторських дисертацій, виховано провідних фахівців для економіки країни, науки та навчальних закладів не тільки України, республік колишнього Радянського Союзу, а й багатьох інших країн, таких як Польща, Чехословаччина, Угорщина, Німеччина, Куба, Болгарія, Китай, Корея, країни Латинської Америки та Африки, Арабські країни.

Основні положення економіки та організації інформаційно-обчислювального обслуговування, розроблені С.П. Куценком, є актуальними й понині. Продовжуючи розвивати його наукові ідеї в нових соціально-економічних умовах, кафедра стала провідною в Україні з питань економіки та організації інформаційного бізнесу, інформаційного менеджменту, управління проектами інформатизації, інформаційного маркетингу, інформаційної безпеки, управління інформаційними ресурсами й управління інформаційними технологіями, електронної комерції, розробки програмних і інтелектуальних систем, створення систем електронного бізнесу та систем моніторингу в економіці.

Результати наукової роботи знайшли відображення в монографіях, наукових статтях і доповідях на республіканських та міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах, а результати учбового процесу – підручниках, посібниках і навчально-методичних посібниках для самостійного вивчення.

Високий науковий рівень, методологічний і методичний потенціал кафедри перетворив її у провідний центр підготовки фахівців та наукових досліджень у галузі інформатизації економіки, інформаційного менеджменту.

Наукові праці кафедри

Навчально-методична робота

Високий науковий рівень та методологічний потенціал кафедри перетворив її у провідний центр підготовки фахівців та наукових досліджень у галузі інформатизації економіки, інформаційного менеджменту та систем моніторингу в економіці.

Кафедра постійно шукає і знаходить шляхи щодо поліпшення та активізації навчального процесу як з дисциплін бакалаврського, так і магістерського рівня – впроваджуються активні методи навчання, зокрема, проблемні лекції, дидактичні ігри, тренінги, семінари-дискусії, робота в малих групах та ін. Навчально-методична робота кафедри спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу. З цією метою проводиться систематична робота з написання підручників, навчальних посібників та інших методичних матеріалів з дисциплін, що викладаються на кафедри. 

Це такі науки (дисципліни) кафедри як «Алгоритмізація та програмування», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Web-дизайн», «Web-програмування», «Web-технології та Web-дизайн», «Управління проектами інформатизації», «Адміністрування інформаційних систем і мереж», «Моніторинг ІТ», «Операційні системи», «Технологія створення програмних продуктів», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера», «Інтернет-технології в бізнесі», «Інформаційний менеджмент», «Створення власного ІТ-бізнесу», та ін.

Кафедра має достатній кадровий потенціал для забезпечення викладання дисциплін магістерської програми: професори, д.е.н. Галіцин В.К., Суслов О.П.; професори кафедри к.е.н. Лазарєва С.Ф., Бєгун А.В.; доценти к.е.н. Дем’яненко В.В., Камінський О.Є., Потапенко С.Д., Щедріна О.І.; ст. викладачі к.е.н. Агутін М.М., Самченко Н.К, ст. викл. Ус Р.Л., а також асистенти кафедри Корзаченко О.В., Бойко А.С.

Слід зазначити, що кафедра має великий досвід підготовки магістрів даного профілю. Вперше кафедра започаткувала аналогічну магістерську програму ще в 1995 році – «Менеджмент інформаційної діяльності», яка з 2000 року іменувалася – «Інформаційний менеджмент». У 2007 році усі магістерські програми на факультеті інформаційних систем і технологій були об’єднані в одну – «Моделювання та інформаційні технології в економіці», зі спеціалізацією по кафедрах. Пакет спеціалізації кафедри мав назву «Інформаційний менеджмент».

Отже кафедра має не тільки необхідний кадровий потенціал, а й величезний досвід підготовки відповідних фахівців. Багато хто з випускників магістерської програми нині вже працюють керівниками ІТ-відділів, ІТ-директорами підприємств, ІТ-менеджерами й керівниками проектів у сфері інформатизації. Випускниця магістерської програми «інформаційний менеджмент» 2007 року Чезганова Анна є переможницею конкурсу ІТ-директорів в Україні  в 2012 році.

На кафедрі широко практикується виконання науково-дослідних робіт для надання допомоги виробництву.

 

Кількість баз практики з якими кафедра уклала договори на проходження практики на довготривалу перспективу складає 12 провідних підприємств (організацій) ІТ-індустрії м. Києва. Серед них: Міністерство економічного розвитку і торгівлі (департамент інформатизації), Національний Банк України, ПАТ “КБ Надра”, ТОВ “Група стратегічного консалтингу”, ТОВ “Ельфа-лабораторія”, ТОВ “Сучасні рекламні технології”, ТОВ “Максимум IT“та ін.

Інноваційний розвиток кафедри

Кафедра реалізує свою місію через участь у ініціативах університету з реалізації "Програми інноваційного розвитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана на період до 2015 року " шляхом досягнення стратегічних цілей за такими напрямками:

І. Розвиток наукових досліджень та удосконалення організації науково-дослідницької діяльності кафедри. Стратегічна ціль– утвердження університету як провідного національного та міжнародного науково-дослідницького центру

ІІ.Інноваційний розвиток освітньої діяльності кафедри на основі компетентнісного підходу. Стратегічна ціль– забезпечення особистісного та професійного зростання студентів шляхом формування сучасних компетенцій у національному та світовому вимірах

ІІІ. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку дослідницького університету.Стратегічна ціль – усебічний розвиток креативного ресурсу професорсько-викладацького корпусу дослідницького університету.

ІV. Поглиблення та підвищення ефективності міжнародного співробітництва університету. Стратегічна ціль– формування міжнародного іміджу Університету як глобально орієнтованого освітньо-наукового центру

V. Розвиток системи взаємодії університету з підприємницьким сектором та державними установами. Стратегічна ціль– інтеграція інтелектуального ресурсу університету з вітчизняним бізнес-середовищем

VІ. Розбудова ефективної системи керування університетом та створення сучасної інфраструктури дослідницького університету. Стратегічна ціль– створення сучасної інфраструктури та системи керування, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності дослідницького університету

 

 

Розклад занять викладачів

Розклад занять викладачів на перший семестр поточного року.