Інститут інформаційних технологій в економіці

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Високий науковий рівень та методологічний потенціал кафедри перетворив її у провідний центр підготовки фахівців та наукових досліджень у галузі інформатизації економіки, інформаційного менеджменту та систем моніторингу в економіці.

Кафедра постійно шукає і знаходить шляхи щодо поліпшення та активізації навчального процесу як з дисциплін бакалаврського, так і магістерського рівня – впроваджуються активні методи навчання, зокрема, проблемні лекції, дидактичні ігри, тренінги, семінари-дискусії, робота в малих групах та ін. Навчально-методична робота кафедри спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу. З цією метою проводиться систематична робота з написання підручників, навчальних посібників та інших методичних матеріалів з дисциплін, що викладаються на кафедри. 

Кафедра має достатній кадровий потенціал для забезпечення викладання дисциплін магістерської програми: професори, д.е.н. Галіцин В.К., Суслов О.П.; професори кафедри к.е.н. Лазарєва С.Ф., Бєгун А.В.; доценти к.е.н. Дем’яненко В.В., Камінський О.Є., Потапенко С.Д., Щедріна О.І.; ст. викладачі к.е.н. Агутін М.М., Самченко Н.К, ст. викл. Ус Р.Л., а також асистенти кафедри Корзаченко О.В., Бойко А.С.

Слід зазначити, що кафедра має великий досвід підготовки магістрів даного профілю. Вперше кафедра започаткувала аналогічну магістерську програму ще в 1995 році – «Менеджмент інформаційної діяльності», яка з 2000 року іменувалася – «Інформаційний менеджмент». У 2007 році усі магістерські програми на факультеті інформаційних систем і технологій були об’єднані в одну – «Моделювання та інформаційні технології в економіці», зі спеціалізацією по кафедрах. Пакет спеціалізації кафедри мав назву «Інформаційний менеджмент».

Отже кафедра має не тільки необхідний кадровий потенціал, а й величезний досвід підготовки відповідних фахівців. Багато хто з випускників магістерської програми нині вже працюють керівниками ІТ-відділів, ІТ-директорами підприємств, ІТ-менеджерами й керівниками проектів у сфері інформатизації. Випускниця магістерської програми «інформаційний менеджмент» 2007 року Чезганова Анна є переможницею конкурсу ІТ-директорів в Україні  в 2012 році.

Кафедра має достатнє методичне забезпечення дисциплін пропонованої магістерської програми.

  1. Вийшли друком і підготовлено до друку рад навчальних посібників:
  2. Розроблено методичні вказівки до написання магістерської дипломної роботи.
  3. Розроблено методичні вказівки до проходження переддипломної практики.
  4. Розроблена й апробована тематика магістерських дипломних робіт з проблематики інформаційного менеджменту.

Місцями проходження практики, що пропонуватимуться студентам за програмою «Інформаційний менеджмент» будуть компанії, що здійснюють проекти, пов’язані з інформатизацією суб’єктів господарювання будь-якого рівня і статусу.

Кількість баз практики з якими кафедра уклала договори на проходження практики на довготривалу перспективу складає 12 провідних підприємств (організацій) ІТ-індустрії м. Києва. Серед них: Міністерство економічного розвитку і торгівлі (департамент інформатизації), Національний Банк України, ПАТ “КБ Надра”, ТОВ “Група стратегічного консалтингу”, ТОВ “Ельфа-лабораторія”, ТОВ “Сучасні рекламні технології”, ТОВ “Максимум IT“та ін.

Перелік напрямів навчально-методичної роботи

Викладачами кафедри підготовлені такі навчальні посібники та підручники:

1. Галіцин В. К., Бакаєв О. О., Геєць В. М.  Економічна кібернетика:Підручник. — Донецьк: Юго-Восток, 2005. Підручник „Економічна кібернетика” є першою такого роду роботою в Україні. Він узагальнює багаторічну працю авторів — викладачів різних ВНЗ і наукових співробітників НАН України, відображає основні методологічні підходи цього важливого наукового напрямку, одночасно будучи концепцією фахівця. Підручник сполучає в собі як категоріальний апарат, так і методологію дослідження, вказує зв’язки між важливими інструментами економічної кібернетики, такими як економіко-математичне моделювання й інформаційні технології.

2. Галіцин В. К. Програмні оболонки і пакети: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 212 с. Викладено різнобічні аспекти формування та управління якістю програмної продукції протягом її життєвого циклу. Розглянута взаємопов’язана сукупність технологічних засобів забезпечення якості ПП під час її створення, яка ґрунтується на принципах низхідної методології. Висвітлено можливість застосування функційно-вартісного аналізу для оцінки проекту програмного виробу. Розглянуто методичні та організаційні аспекти сертифікації ПП та БД.

3. Галіцин В. К., Геец В. М., Лисенко Ю. Г., Лазарева С. Ф. та ін.     Економічна кібернетика: Підручник. Т2. –Кн.3. — Донецьк: Юго-Восток, 2007. Підручник сполучає в собі як категоріальний апарат, так і методологію дослідження, вказує зв’язки між важливими інструментами економічної кібернетики, такими як економіко-математичне моделювання й інформаційні технології.

4. Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навч посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 667 с. У посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання економіки та організації інформаційного бізнесу. Особливу увагу приділено аналізу специфіки дії загальних економічних законів і закономірностей в інформаційній сфері. Проаналізовано стан і тенденції розвитку інформатизації суспільства взагалі та організаційного управління, зокрема. Розглянуто поняття, стан і тенденції розвитку інформаційного ринку, функції інформаційного бізнесу, тенденції його розвитку в Україні і світі. Великою перевагою посібника є розгляд не тільки економіко-організаційних, а й правових аспектів інформаційної діяльності.

 4. Галіцин В. К., Сидоренко Ю. Т.  Програмні оболонки і пакети: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 212 с.  Навчальний посібник призначений для студентів III курсу спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» усіх форм навчання. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з методології побудови та використання програмних оболонок і пакетів, освоєння розвинутих і перспективних засобів їх конструювання.

5. Бєгун А. В. Алгоритмізація і програмування. Ч. III: Об’єктно-орієнтоване програмування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 173 с. У навчальному посібнику наведено концепцію об’єктно-орієнтованого програмування. Висвітлено відмінності процедурно-орієнтованого програмування від об’єктно-орієнтованого. Розкрито поняття класу та об’єкта. Подано методологію створення програмних продуктів за даним підходом.

6. Бєгун А. В.Інформаційна безпека: Навч. посіб.— К.: КНЕУ, 2008. — 280 с. У навчальному посібнику запропоновано теоретичні та практичні аспекти інформаційної безпеки організації, розглянуто ключові теми, що становлять основу забезпечення високого рівня інформаційної безпеки об’єкта: класифікацію загроз, організаційно-правове забезпечення, основи криптографії і математичні моделі захисту інформації, методи доступу в мережі Інтернет, комп’ютерні віруси та способи їх знищення. Аналіз літературних джерел, доступних документів, статей і особистого досвіду сприяє логічному розв’язанню комплексу завдань захисту інформації та інформаційної безпеки економічних систем.

7. Лазарєва С. Ф. Навчальний посібник з дисципліни «Економіка та організація інформаційного бізнесу» для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» усіх форм навчання. — К.: КНЕУ, 2002. — 658 с. У посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання економіки та організації інформаційного бізнесу. Особливу увагу приділено аналізу специфіки дії загальних економічних законів і закономірностей в інформаційній сфері. Проаналізовано стан та тенденції розвитку інформатизації суспільства загалом і організаційного управління зокрема. Розглянуто поняття, стан і тенденції розвитку інформаційного ринку, функції інформаційного бізнесу, тенденції його розвитку в Україні і світі. Великою перевагою посібника є розгляд не тільки економіко-організаційних, а й правових аспектів інформаційної діяльності.

8. Левченко Ф. А., Береза А. М., Трохіменко В. С. Електронна комерція: Підручник для самостійного вивчення. — К.: КНЕУ, 2002. — 326 с. У посібнику розглядаються теоретичні положення і принципи електронної комерції, сучасні підходи до даної проблеми. Дається порівняльний аналіз традиційної комерції бізнесу з електронною. Розглядається рух грошей у мережі та безпека інформації при електронній комерції. Аналізується рух грошей у мережі та безпека інформації при електронній комерції. Аналізуються можливості комерції на споживацькому ринку і між підприємствами, організація електронного ринку та електронна підтримка споживачів, побудова віртуального підприємства, тактичні прийоми електронної комерції. Показано перспективи електронної комерції.

9. Молодцова О. П. Управління якістю програмної продукції: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. Викладено різнобічні аспекти формування та управління якістю програмної продукції протягом її життєвого циклу. Розглянута взаємозв’язана сукупність технологічних засобів забезпечення якості ПП під час її створення, яка ґрунтується на принципах низхідної методології. Висвітлена можливість застосування функційно-вартісного аналізу для оцінки проекту програмного виробу. Розкриті проблемні питання оцінки рівня якості програмних продуктів, запропонована загальна схема оцінки із застосуванням рейтингової оцінки показників якості. Розглянуто методичні та організаційні аспекти сертифікації ПП та БД.

10. Щедріна О. І. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 240 с. У навчальному посібнику розглянуто основи алгоритмізації обчислювальних процесів і алгоритмізації процедур обробки соціально-економічної інформації, питання проектування та програмування прикладних програм, прийоми програмування на мові С++, синтаксис і семантика мови Borland С++. У посібнику наведено багато прикладів програм, що ілюструють особливості мови С++, проаналізовано типові помилки використання конструкцій мови.

11. Щедріна О. І. Нові інформаційні технології: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 445 с. У науковому підручнику висвітлено матеріал із сучасних та перспективних інформаційних технологій. Розглянуто їхні функціональні та забезпечуючі елементи, архітектурні та функціональні можливості, переваги та недоліки різноманітних інформаційних технологій. Наведено основні напрями розвитку інформаційних технологій.

12. А. В. Бегун, О. Є. Камінський. «Web-програмування»: навч. посіб. /— К. : КНЕУ, 2011. — 324, [4] с. У навчальному посібнику висвітлено теорію проектування й розроблення Інтернет-ресурсів і практику використання Web-технологій як одного із інструментів інформаційного менеджменту. Тут подано основні теоретичні поняття та терміни, які характеризують технологію розроблення Web-застосувань за допомогою мови програмування PHP, системи управління базами даних MySQL, мови ASP, методи розроблення клієнтських і серверних сценаріїв у Web, методи адміністрування Web-серверів. У посібнику також розглянуто методи проектування й розроблення систем електронної комерції.

 

Остання редакція: 19.04.19