Інститут інформаційних технологій в економіці

Стратегічні пріоритети розвитку Інституту в умовах інформаційного економічного простору

В сучасних умовах інформаційного суспільства та інноваційної економіки основними пріоритетами розвитку інституту інформаційних технологій в економіці є:

1.  Підготовка професіоналів, які володіють, як професійними, так і глобальними компетенціями, з метою формування конкурентоспроможного професіонала на світовому ринку праці.

2.  Оновлення та постійне вдосконалення наукової компоненти діяльності інституту, що є запорукою стратегічної конкурентоспроможності, поглиблення зв’язку науки і практики, розвитку корпоративного сектору науки, активізації молодіжної науки, інтенсифікації міжнародного наукового співробітництва.

3.  Пошук нових форм співпраці з роботодавцями під якими слід розуміти не лише фірми, що працевлаштовують випускників, але й замовників потенційних наукових продуктів, бізнес-партнерів у підготовці сучасних фахівців.

4.  Вдосконалення кадрової політики інституту шляхом інтенсифікації роботи з підготовки власних науково-педагогічних кадрів, залучення кваліфікованих фахівців з бізнесу, збільшення уваги до якості стажування та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.

5.  Створення умов для поступового переходу від викладання навчальних дисциплін до опанування фундаментальних наук, орієнтованих на формування розумових навичок випускників, зокрема: креативності, здатності аналізувати великі обсяги інформації, системності мислення, здатності до самонавчання.

6.  Розвиток міжнародної співпраці, можливостей реалізації спільних науково-дослідницьких проектів.

7.  Удосконалення системи навчально-виховної роботи шляхом її активізації у напрямі підвищення мотивації студентів до відповідального навчання, формування у студента розуміння, що факультет є найкращим середовищем розвитку конкурентної особистості гармонійного типу.

8.  Розробка та впровадження нової комунікаційної політики інституту, в основі якої повинні бути наступні принципи: прозорість та інформативність діяльності всіх структур інституту; максимальна присутність структурних підрозділів в Інтернеті (активна постійно обновлювана сторінка інституту на сайті КНЕУ, сторінки кафедр та кафедральних інститутів, сторінка директора, працюючі електронні адреси; активні сторінки у соціальних мережах; максимальний доступ до розгалуженої інформаційної системи інституту у режимі 24*7 тощо).

9.  Вдосконалення діючих, та відкриття нових сучасних програм підготовки магістрів, які відповідають вимогам сучасної інноваційної економіки.

10. Удосконалення програми міжнародного співробітництва, яка передбачатиме залучення кожного члена нашого колективу до практичних міжнародних комунікацій. Активна праця у напрямі пошуків грантів у сфері дослідження, як економічних, так і освітніх процесів, які досить активно надаються міжнародними організаціями. Виявлення та дослідження нових форм міжнародного співробітництва.

Остання редакція: 25.04.18