Інститут інформаційних технологій в економіці

125 «КІБЕРБЕЗПЕКА»

ОСВІТНЬО – НАУКОВА ПРОГРАМА

підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні 

«МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ КІБЕРБЕЗПЕКИ» 

Обсяг програми                120 кредитів ЄКТС

Тривалість програми      1 рік 10 місяців

Форма навчання               денна, заочна 

Гарант програмиЛютий Олександр Іванович,кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки КНЕУ,  e-mail:lai1947@ukr.net

Мета освітньої програми. Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розробляти, використовувати технології інформаційної безпеки і кібербезпеки, приймати рішення в умовах невизначеності.  Фахівці мають компетенції системного, стратегічного і критичного мислення, знають і вміють застосовувати методи, моделі, методики та технології створення, обробки, передачі, приймання, знищення, відображення, захисту (кіберзахисту) інформаційних ресурсів у кіберпросторі, а також методи та моделі розробки та використання прикладного і спеціалізованого програмного забезпечення для вирішення професійних задач в галузі інформаційної безпеки та/або кібербезпеки. Програма спрямована на підготовку фахівців, здатних знати та розуміти концепції, моделі та засоби інформаційної безпеки та/або кібербезпеки; системного аналізу; методи і засоби дослідження, аналізу, створення та забезпечення функціонування систем управління інформаційною безпекою та/або кібербезпекою, інших бізнес-операційних процесів на об’єктах інформаційної діяльності та критичних інфраструктур кібербезпеки; програмні системи (інформаційно-комунікаційні, інформаційно-телекомунікаційніі) та технології; інфраструктуру об’єктів інформаційної діяльності та критичних інфраструктур; системи та комплекси створення, обробки, передачі, зберігання, знищення, захисту та відображення даних (інформаційних потоків);  інформаційні ресурси різних класів (в т.ч. державні інформаційні ресурси);  програмне та програмно-апаратне забезпечення (засоби) кіберзахисту. 

Особливості викладання на програмі. Унікальною конкурентною перевагою випускників є збалансоване поєднання широкого спектру знань спеціалізованих розділів математики і сучасних методів системного аналізу, аналітики кібербезпеки, безпеки людини та суспільства зі знаннями інформаційних технологій і систем, здатністю розробляти і використовувати технології інформаційної безпеки і кібербезпеки для розв’язання складних проблем, що виникають в інформаційних, економічних, фінансових, соціальних, політичних, організаційних системах. Робочі місця магістрів з кібербезпеки у - IT-компаніях, банках, фінансових об’єктах, страхових компаніях, аналітичних відділах державних установ, консалтингових фірмах, ІТ-відділах підприємств будь-якої галузі, а саме: керівник служби безпеки банку; керівник служби захисту інформації; керівник аналітичного відділу з забезпечення кібербезпеки; керівник інформаційної служби;  керівник служби з інформаційно-аналітичної роботи. Випускники програми здатні виконувати професійну роботу в науково-дослідницьких центрах, державних органах управління, навчальних закладах і організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм, організаціях ІТ-індустрії, що розробляють системи, продукти, сервіси інформаційних технологій.  Переважна більшість випускників ще до кінця навчання в університеті отримують постійне робоче місце за фахом.

Цикл загальної підготовки

 • Методологія наукових досліджень
 • Філософія аналітики
 • Management of Security in the Cyberspace
 • English language: науково-технічний переклад
 • Data Economics and its Security

Цикл професійної підготовки

 • Безпека WEB-ресурсів
 • Задачі прикладного системного аналізу
 • Прийняття рішень в умовах невизначеності
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Прикладні задачі стохастичної математики
 • Security programing
 • Аудит інформаційних систем
 • Business Intelligence
 • Моделі угроз

Вибіркові компоненти  ОП (студент обирає в кожному семестрі по три дисципліни)

 • Правові та етичні аспекти кібербезпеки (Cyber Security Low)
 • Human factor in Cyber Security
 • Кібергігієна 
 • Безпека соціальних медіа  
 • Методи та моделі системної динаміки
 • Економіка кібербезпеки
 • Етичне хакерство
 • Дизайн інфраструктури кібербезпеки
 • Аналітика даних та виклики на загрози людству
 • Кібербезпека бізнес-структур
 • Машинне навчання
 • Багатовимірний аналіз даних
 • Цифрова криміналістика
 • Нейро-нечітки моделі
 • Безпека даних
 • Аналіз та безпека біхевіористської економіки
 • Методологія викладання кібербезпеки 
 • Комп'ютерна дипломатія

Програмні результати навчання

 • Інтегрувати фундаментальні та спеціальні знання для розв’язування складних задач кібербезпеки у широких або мультидисциплінарних контекстах.
 • Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами, усно і письмово для представлення і обговорення результатів досліджень та інновацій, забезпечення бізнес-операційних процесів та питань професійної діяльності в галузі кібербезпеки.
 • Застосовувати, інтегрувати, розробляти, впроваджувати та удосконалювати сучасні інформаційні технології, фізичні та математичні методи і моделі в сфері інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.
 • Провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність в сфері кібербезпеки, а також в сфері технічного та криптографічного захисту інформації у кіберпросторі.
 • Аналізувати та оцінювати захищеність систем, комплексів та засобів кіберзахисту, технології створення та використання спеціалізованого програмного забезпечення.
 • Аналізувати, розробляти і супроводжувати систему управління інформаційною безпекою та/або кібербезпекою організації на базі стратегії і політики інформаційної безпеки.
 • Виконувати аналіз кращих міжнародних практик, зокрема на моделях зрілості Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT); виконувати оцінку IT процесів і заходів безпеки в органіації, визначати необхідні послуги ITIL та розробляти плани їх впровадження;
 • Вміти, на основі вимог регуляторів і міжнародних стандартів з захисту інформації в індустрії платіжних карт, зокрема PCI DSS виконувати проектування, реалізацію та експлуатацію захищеної мережі, впроваджувати заходи контролю доступу, забезпечувати захист інформації про власників платіжних карт, розробляти і впроваджувати захищені системи і програми, розробляти і підтримувати політику ІБ;
 • Забезпечувати безперервність бізнес/операційних процесів, а також виявляти уразливості інформаційних систем та ресурсів, аналізувати та оцінювати ризики для інформаційної безпеки та/або кібербезпеки організації.
 • Досліджувати, розробляти та впроваджувати методи і заходи протидії кіберінцидентам, здійснювати процедури управління, контролю та розслідування, а також надавати рекомендації щодо попередження та аналізу кіберінцидентів в цілому.
 • Досліджувати, розробляти, впроваджувати та використовувати  методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації бізнес/операційних процесів, а також аналізувати і надавати оцінку ефективності їх використання в інформаційних системах, на об’єктах інформаційної діяльності та критичної інфраструктури.
 • Обирати, аналізувати і розробляти придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи кіберзахисту, розробляти, реалізовувати та супроводжувати проекти з захисту інформації у кіберпросторі, інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності.
 •  Уміти створювати математичні, комп'ютерні моделі забезпечення захищеності інформаційної системи шляхом створення та застосування спеціалізованих програмних засобів;
 • Уміти за допомогою спеціалізованих засобів здійснювати збір,  аналіз та обробку інформації для подальшого розслідування інцидентів безпеки та комп’ютерного моделювання.
Остання редакція: 17.06.21