Інститут інформаційних технологій в економіці

Ризик-менеджмент

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015

Магістерську програму «Ризик-менеджмент» сформовано на підставі «Положення про організацію освітнього процесу» (протокол Вченої ради університету. № 7 від 25 лютого 2015 р.), Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та на підставі чинних освітніх стандартів України.

Основне завдання магістерської програми «Ризик-менеджмент» ? підготовка фахівців для реалізації Закону про вищу освіту від 01.07.2014 № 1556-VII, метою якого є підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях

Головною метою магістерської програми є формування у студентів компетентностей, необхідних для виконання фахових завдань за первинними посадами професіоналів.

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно виконувати професійну і подальшу навчальну діяльність та є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Компетентності відображають вимоги робочого місця, особисті якості випускника і відрізняються за своїм змістом у бакалаврів та магістрів. Бакалаврська програма формує компетенції фахівців, а магістерська – професіоналів. У компетентностях бакалаврів закладено здатності виконувати прості, елементарні, початкові професійні завдання. Компетентності магістра орієнтовані на завдання вищого рівня і пов’язані з функціонуванням підрозділу в цілому. Іншими словами, компетентності бакалаврів орієнтовні на виконання операцій, а магістрів – на забезпечення процесів у певній сфері професійної діяльності. Професійні завдання з кожної спеціальності, які повинні виконувати фахівці та професіонали, є відправною точкою у формуванні компетентностей бакалаврів та магістрів.

В економічній діяльності слід враховувати вплив невизначеності та конфліктності як внутрішнього, так і світового ринків, науково-технічний прогрес тощо та пов‘язаний з цим ризик. Асортимент економічних ризиків надзвичайно великий. Тому ризик-менеджмент є важливим у різних сферах економічної діяльності.

Предметмагістерської програми – методи, моделі та інструментарій моделювання організаційно-економічних систем з урахуванням ризику, системний аналіз, оцінювання та управління ризиком.

Кваліфікація випускника: магістр з економічної кібернетики.

Узагальнений об’єкт діяльності: інформатизація та моделювання організаційно-економічних систем, які функціонують в умовах невизначеності та породженого нею ризику.

Нормативний термін навчання: 1,5 років для денної форми на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст відповідного напряму підготовки.

Магістерська програма «Ризик-менеджмент» призначається для використання її у навчальному процесі:

  • випускними кафедрами факультету;
  • керівниками нормативних і пакетних дисциплін магістерської програми;
  • викладачами, які ведуть заняття за навчальним планом магістерської програми;
  • державною екзаменаційною комісією;
  • внутрішніми та зовнішніми органами контролю якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Ризик-менеджмент"

Остання редакція: 20.04.18