Інститут інформаційних технологій в економіці

051 ЕКОНОМІКА

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«Економічна кібернетика та Дата Сайнс»

Гарант програми – Піскунова Олена Валеріївна

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри економіко-математичного моделювання,

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»

http://fisit.kneu.edu.ua/ua/depts9/k_ekon_matematychn_modeljuvannja/vykladachi_kmm/Piskunova.O.V/

e-mail: episkunova@kneu.edu.ua

 

Галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність

051 «Економіка»

Спеціалізація

«Економічна кібернетика та Дата Сайнс»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 місяці / 1 рік 6 місяців

Форма навчання

денна/дистанційна

Мета освітньо-професійної програми

Метою нової освітньої програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів з економічної кібернетики і Дата Сайнс, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня на підґрунті застосування сучасних інформаційних технологій, класичних методів економіко-математичного моделювання та інтелектуальних технологій дослідження даних.

Особливості освітньо-професійної програми

Особливістю програми є її практичне спрямування на формування навиків вирішення практичних проблем у сфері економіки на підґрунті застосування інформаційних технологій та економіко-математичного моделювання. Значну частку аудиторних годин складають поглиблені лабораторні роботи, виконання яких передбачає застосування інформаційних систем та програмних продуктів, що застосовуються в економічній діяльності.

Компоненти програми:

№п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

                     Обов’язкові дисципліни

1.

Глобальна економіка

4

2.

Соціальна відповідальність

4

3.

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

4

4.

Управлінська економіка

4

5.

Кількісні методи в економіці

4

6.

Моделювання економічної безпеки

4

7.

Інформаційні системи корпоративного управління

4

8.

Великі дані та машинне навчання

4

9.

Інформаційний менеджмент

4

                      Вибіркові дисципліни
10. Ризик-менеджмент 4
11. Теорія прийняття рішень** 4
12. Теорія керування 4
13. Управління портфелем ІТ проектів 4
14. Технології захисту інформаційних систем 4
15. Системи управління корпоративним контентом 4
16. Інформаційні системи в бізнесі 4
17. Адаптивні моделі у прийнятті рішень 4
18. Інтелектуальні технології моделювання  у прийнятті рішень 4
19. Філософія розвитку інформаційних технологій 4
20. Моніторинг інформаційних технологій 4
21. Ситуаційне управління інформаційною безпекою 4
22. Управління документообігом 4
23. Моделювання та аналіз бізнес-процесів 4
  Практична підготовка  
24. Тренінг «R для Дата Сайнс» 4

25.

26.

Практика

Підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи

16

10

** Дисципліна може викладатися українською або англійською мовою за бажанням студента

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми «Економічна кібернетика та Дата Сайнс» мають унікальні переваги, які полягають у поєднанні широкого спектру економічних знань з високим рівнем знань і навичок з інформаційних технологій та математичного моделювання та їх застосуванні при розв’язанні економічних і управлінських проблем.

Роботодавцями випускників-магістрів за спеціальністю «Економічна кібернетика та Дата Сайнс» є: Національний банк України; комерційні банки та компанії з управління активами; страхові компанії та інвестиційні фонди; рейтингові агентства; консалтингові агенції та аудиторські компанії, центри соціологічних та маркетингових досліджень; підприємства різних форм власності та виробничого спрямування; компанії з розробки програмного забезпечення; навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державного управління.

 

Остання редакція: 30.06.21