Інститут інформаційних технологій в економіці

051 ЕКОНОМІКА

освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«Економічна кібернетика»

Гарант програми – Вітлінський Вальдемар Володимирович

доктор економічних наук, професор, завідувачкафедри економіко-математичного моделювання, Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці»

https://kneu.edu.ua/ua/depts9/k_ekon_matematychn_modeljuvannja/vykladachi_kmm/Vitlinskij.V.V/

e-mail: wite101@meta.ua; kemm@kneu.edu.ua

Галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність

051 «Економіка»

Спеціалізація

«Економічна кібернетика»

Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 6 місяців / 1 рік 8 місяців

Форма навчання

денна/заочна(дистанційна)

Мета освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку висококваліфікованих професіоналів з економічної кібернетики, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня на підґрунті застосування сучасних інформаційних технологій та економіко-математичного моделювання

Особливості освітньо-професійної програми

Особливістю програми є її практичне спрямування на формування навиків вирішення практичних проблем у сфері управління економікою. Значну частку аудиторних годин складають поглиблені лабораторні роботи, виконання яких передбачає застосування інформаційних систем та програмних продуктів, що застосовуються в управлінні та економічній діяльності. Вибіркова складоваосвітньо-професійної програми має дві лінії: перша лінія спрямована на поглиблення компетенцій майбутніх магістрів щодо застосування математичних методів і моделей та інформаційних технологій в ризик-менеджменті, друга лінія – в інформаційному менеджменті.

Компоненти програми:

№п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Обов’язкові дисципліни

1.

Глобальна економіка

4

2.

Соціальна відповідальність

4

3.

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

4

4.

Управлінська економіка

4

5.

Кількісні методи в економіці

4

6.

Сучасні моделі в управлінні економікою

4

7.

Інформаційні системи корпоративного управління

4

8.

Ризик-менеджмент

4

9.

Інформаційний менеджмент

4

Вибіркові дисципліни

Вибірковий пакет«Ризик-менеджмент»

10.

Моделі і методи штучного інтелекту

4

11.

Управління ризиком у реальному секторі економіки

4

12.

Ризик-менеджмент у фінансовій сфері

4

13.

Моделювання інструментів фондового ринку

4

14.

Інформаційні системи в бізнесі

4

15.

Інформаційні системи у фінансово-банківській сфері

4

16.

Теорія керування

4

17.

Управління портфелем ІТ проектів

4

18.

Філософія розвитку інформаційних технологій

4

Вибірковий пакет«Інформаційний менеджмент»

20.

Теорія керування

4

21.

Моніторинг  інформаційних технологій

4

22.

Управління портфелем ІТ-проектів

4

23.

Технології захисту інформаційних систем

4

24.

Ситуаційне управління інформаційною безпекою

4

25.

Управління документообігом

4

26.

Моделювання та аналіз бізнес-процесів

4

27.

Управління ризиком у реальному секторі економіки

4

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми «Економічна кібернетика» мають унікальні переваги, які полягають у поєднанні широкого спектру економічних знань з високим рівнем знань і навичок з інформаційних технологій та математичного моделювання та їх застосуванні при розв’язанні економічних і управлінських проблем.

Роботодавцями випускників-магістрів за спеціальністю «Економічна кібернетика» є: Національний банк України; комерційні банки та компанії з управління активами; страхові компанії та інвестиційні фонди; рейтингові агентства; консалтингові агенції та аудиторські компанії, центри соціологічних та маркетингових досліджень; підприємства різних форм власності та виробничого спрямування; компанії з розробки програмного забезпечення; навчальні заклади, науково-дослідні установи та органи державного управління.

 

Остання редакція: 20.03.20