Інститут інформаційних технологій в економіці

Наукова діяльність

Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами сучасності і залучає до цього всіх докторантів, аспірантів та студентів ІV—V курсів. 

Тема науково-дослідної роботи кафедри:

Методологічні засади статистичного дослідження економіки України в умовах реалізації стратегії інноваційного розвитку

Сучасний етап розвитку світової економічної системи характеризується тим, що суспільство вступило в епоху глобальних трансформаційних процесів, в основі яких лежать нові наукові знання та процеси їх розширеного продукування і комерційного використання, які втілюються у інноваціях. Розуміння цих змін та їх адекватне сприйняття є передумовою професійного підходу до формування національних стратегій розвитку та побудови на їх основі моделі «економіки зростання». При цьомуякість управлінняінноваційнимипроцессамита їхдержавнестимулюваннясталивизначальнимфакторомконкурентоспроможностінаціональнихекономік. Через непослідовність у проведенні науково-технологічної та інноваційної політики в Україні закріплюються тенденції до технологічного відставання від розвинених країн світу. Наслідком цього стає зниження конкурентоспроможності національної економіки, гальмування розвитку високотехнологічних галузей промисловості, падіння кваліфікованості робочої сили. Це зумовлює зростання загроз національній безпеці України, подальше відставання від країн-лідерів та перетворення у їхній ресурсний придаток.

Особливо гостро проблема удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації національної інноваційної стратегії постає в умовах прояву кризових явищ та посилення впливу їх негативних наслідків. Так будь-яка країна зацікавлена в стабільності національної валюти та її зміцненні. Захист і забезпечення стабільності національної грошової одиниці покладається на органи грошово-кредитного регулювання. Формування адекватної валютної політики потребує аналізу закономірностей курсоутворення, моніторингу валютного ринку та макроекономічних індикаторів, оцінювання стану платіжного балансу, динаміки боргового навантаження та платоспроможності України.

В умовах ринкової економіки система соціально-економічних відносин повинна бути спрямована на забезпечення ефективного функціонування ринку праці, який би відповідав сучасним вимогам соціального розвитку та економічного зростання. Ефективне функціонування ринку праці, механізм його дії потребують виважених управлінських рішень, методів та засобів регулювання, розроблення яких значною мірою забезпечується комплексним статистичним дослідженням на основі формування відповідної методології.

Відповідно, метою даного дослідження є розроблення теоретико-методологічних та методичних засад статистичного дослідження економіки України як основи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації стратегії інноваційного розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки.

Перелік напрямів науково-дослідної діяльності кафедри:

  • СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
  • СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ФОРМУВННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
  • ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
  • СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Кафедра має постійні наукові контакти з Економічним університетом Братислави (Словаччина), Економічною Академією Кракова (республіка Польща), Державною службою статистики України, Радою по вивченню продуктивних сил України, НДІ статистичних досліджень, Київським міським та обласним статистичними управліннями, Інститутом демографії та соціальних досліджень  імені М.В. Птухи НАН України.

Остання редакція: 26.04.18