Інститут інформаційних технологій в економіці

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу. З цією метою проводиться систематична робота з написання підручників, навчальних посібників та інших методичних матеріалів з дисциплін, що викладаються на кафедри.

Перелік основних наукових праць, підручників та навчально-методичних посібників, опублікованих викладачами кафедри протягом останніх 20-ти років:

2019 рік

Кількісні методи в економіці - Панасенко - INST260U [Електронний ресурс]: дистанційний курс Moodle для студентів / І.В. Панасенко— К.: КНЕУ, 2019 - Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/enrol/index.php?id=900

Міжнародна статистика - Сіренко - INST65019U  [Електронний ресурс]: дистанційний курс Moodle для студентів / К. В. Сіренко— К.: КНЕУ, 2019 - Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/enrol/index.php?id=982

Статистика праці - Луняк - INST46044U_DIST [Електронний ресурс]: дистанційний курс Moodle для студентів / І.В. Луняк— К.: КНЕУ, 2019 - Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/enrol/index.php?id=904

 2018 рік

Манцуров І.Г., Дрига С.Г., Бараник З.П., Храпунова Я.В. Державна політика регіонального розвитку України. Інформаційно-аналітичне забезпечення розробки та реалізації.  колективна монографія. / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. І.Г. Манцурова. – LAP Lambert Academic Publishing , 2018. 

Горна М.О., Іщук Я.В. Статистичне оцінювання факторів інвестиційної привабливості України / Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня : колективна монографія. / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. О.К. Єлісєєва. – Д : ЛІРА, 2018. –  с. 52-67 

Статистика для маркетологів – Горна Марина Олексіївна - INST49046U [Електронний ресурс]: дистанційний курс Moodle для студентів Спеціалізацій «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ М.О. Горна. — К.: КНЕУ, 2018 - Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=677

 2017 рік

Бараник З.П., Манцуров І.Г., Дрига С.Г. Державна політика регіонального розвитку України: інформаційно – аналітичне забезпечення розробки та реалізації.-2017 

Манцуров И., Джурович М. Будущее не имеет истории / М. Джурович; под научн. ред. русской версии д.э.н., профессора, члена-корреспондента НАНУ И.Манцурова и с его предисловием – К.: Малая академия наук. – 2017. – 8,5 д.а. 

Мазуренко О.К., Горна М.О. Теоретико-методологічні засади аналізу діяльності фондів соціального страхування /Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС: монографія / За загальною редакцією Дерій Ж.В. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. С.6-28. 

Maryna Horna, Yaroslava Ishchuk,Tamara Khalilova "Conditions and factors forming investment attractivenes of eastern Europe countries". International Economic Policy.- 2017.

Іщук Я.В. Дистаційний курс у системі Moodle за дисципліною "Організація вибіркових досліджень". 2017 р.

Панасенко І. В. Дистаційний курс у системі Moodle за дисципліною “Соціальна статистика”. 2017 р.

 

Panasenko I. The problems of measuring the effectiveness of secondary education in Ukraine // Economic and Low Paradigm of Modern Society. 2017 

 

2016 рік

Манцуров И.Г., Александров А.В. Банковский менеджмент крупного частного капитала. Теория и практика Private Banking & Wealth Management : монографія / А.В. Александров. - Издательство: Баланс Бизнес Бук, 2016. - 320с.

Мазуренко О.К. Дистаційний курс у системі Moodle за дисципліною “Макроекономічна статистика”. 2016 р.

Galitsyna O., Suslov O., Ostapchuk O. (2016) Evaluation of efficiency in organizational control systems Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, Warszawa, Polska. 

Панасенко І. В. Соціальна статистика: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Прикладна статистика». - Вінниця: ДонНУ, 2016. – 84 с.

2015 рік

Манцуров І. Г.  Економічний дискусійний клуб. [Електронний ресурс]

Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату. Монографія / В.Я.Шевчук, Н.Р.Малишева, Т.Т.Ковальчук, І.Г.Манцуров, Л.Л.П’ята, Я.В.Храпунова та ін. // За ред. В.Я.Шевчука – К.: Видавництво, 2015. – 230 с. 

Мазуренко О.К., Єрін Д.Л. Дистаційний курс у системі Moodle за дисципліною “Статистика”. 2015 р.

2014 рік

І.Г.Манцуров  Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату. Рекомендовано до друку«Центру досліджень сталого розвитку».  Видавництво Науково-дослід-ного економіч-ного інституту Міністерства економічного розвитку і тор-гівлі України

А.М. Єріна; Д.Л. Єрін: Статистичне моделювання та прогнозування: підручник К : КНЕУ

2013 рік

І.Г. Манцуров; А.М. Єріна; О.К. Мазуренко; Я.В. Іщук; Т.Є. Трубнік; Г.Г. Трофімова; Я.В. Поплюйко; Д.Л. Єрін; З.П. Бараник; І.В. Чернишев: Економична статистика у 2 ч. - ч 1. Макроекономічна статистика. К : КНЕУ

2012 рік

Манцуров І.Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки: Монографія  - К.: ТОВ "Видавничо-поліграфічний дім "Формат". ТОВ «Видавничо-поліграфічний  дім «формат»»

Ткаченко Л.Г. та ін. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки. Коллективна монографія за ред. Е.М. Лібанової. К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім.. М.В. Птухи НАН України.

О. Г. Осауленко, О. О. Васєчко, М. В. Пугачова. Статистичний словник / НТК статистичних досліджень: Словник. К. : ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2012

Пугачова М.В., Ященко Л.О. Моделювання макроекономічних показників для квартальних національних рахунків / НТК статистичних досліджень К. : ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2012 К. : ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 20123

Забуранна Л.В., Сіренко К.В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика: Монографія. К. : Видавництво Ліра-К, 2012

2011 рік

М.В.Пугачова, Н.О.Парфенцева, О.В.Гончар.  Статистичний моніторинг ділової активності підприємств. - К.: ТОВ "Видавничо-поліграфічний дім "Формат", 2011. К.: ТОВ "Видавничо-поліграфічний дім "Формат", 2011.

2010 рік

Манцуров І.Г. Регулювання соціально-економічного розвитку України: монографія. – К.: НДЕІ.

Єріна А.М., Пальян З.О. Статистика: підручник. – К.: КНЕУ.

Статистика ринків: практикум / За заг. ред. І.Г. Манцурова. – К.: КНЕУ.

2009 рік

Розвиток малих підприємств (статистичне оцінювання впливу на економічне зростання та конкурентоспроможність країни): монографія / За заг. ред.. І.Г. Манцурова. – К.: КНЕУ.

2008 рік

Збалансованість попиту та пропозиції на ринку кваліфікованої праці як фактор інноваційного розвитку економіки України: монографія / За аг. ред. І.Г. Манцурова. – К.: КНЕУ.

Чекотовський Е.В. Статистика сільського господарства: Підручник. – К.: КНЕУ.

2007 рік

Єріна А.М., Захожай В.Б., Манцуров І.Г. та ін. Статистика: структурно-логічні схеми та задачі: Навчальний посібник — К.: КНЕУ.

2006 рік

Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни. — К.: КНЕУ.

 

2005 рік

Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

Економічна статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. За заг. ред. Р. М. Моторіна. — К.: КНЕУ.

Економічна статистика: Навч. посібник. / За заг. ред. Р. М. Моторіна. — К.: КНЕУ.

Рождєственська Л. Г. Статистика ринку товарів та послуг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ

Трофімова Г., Калачова І. В. Правова статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

Чекотовський Е. В. Збірник індивідуальних завдань з використанням EXCEL: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. — К.: КНЕУ.

2004 рік

Бараник З. П. Статистика ринку праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

Єріна А. М. Організація вибіркових обстежень: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

Моторин Р. М. Міжнародна економічна статистика. — К.: КНЕУ.

І.Г.Манцуров, Д.Л.Єрін Економічне зростання і стан платіжного балансу (Статистичні аспекти оцінювання та аналізу): Монографія. — К.: КНЕУ.

А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач.  Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. – К: КНЕУ.

2003 рік

Пальян З. О. Демографічна статистика: Навч. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ.

Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ.

Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

2002 рік

Столяров Г. С., Вороненко Ю. В., Голубчиков М. В. Статистика охорони здоров’я: Підручник. — К.: КНЕУ.

Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: Підручник. — К.: КНЕУ.

2001 рік

Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

Чекотовський Е. В. Основи статистики сільського господарства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

2000 рік

Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М. та ін. Статистика: Підручник. — Вид. 2-ге. — К.: КНЕУ.

Чекотовський Е. В. Графічний метод у статистиці на основі програми EXCEL: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

1999 рік

Столяров Г. С., Ємшанов Д. Г., Ковтун Н. В. АРМ-статистика. — К.: КНЕУ.

1998 рік

Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М. та ін. Статистика: Підручник. — К.: КНЕУ.

Головач А. В., Головач Н. А.Банківська статистика: Підручник.

Головач А. В., Головач Н. А.Банківська статистика: Навч. посібник.

 

Остання редакція: 18.10.19