Інститут інформаційних технологій в економіці

Захищені дисертації

1.  Дербенцев В.Д. Аналіз та моделювання інфляційних процесів в економіці України. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 — економіко-математичне моделювання. — Київський національний економічний університет, Київ, 2001.

2.  Сільченко М.В. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 — економіко-математичне моделювання. — Київський національний економічний університет, Київ, 2002.

3.  Красюк Ю. М. Методика навчання інформатики студентів економічних спеціальностей. — Рукопис.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 — теорія та методика навчання інформатики. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Київ. 2004.

4.  Дибкова Л. М. Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів. — Рукопис.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти. — Інститут вищої освіти АПН України, Київ, 2006.

5.  Ганчук А.А. Моделювання впливу глобалізаційних процесів на функціонування ринку цінних паперів. Рукопис.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 — Економіко-математичне моделювання. — Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Київ, 2006.

6.  Кравченко В.Г. Організаційно-економічне забезпечення стратегії розвитку транспортного термінала. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 — економіка, організація і управління підприємствами. Національний транспортний університет. Київ, 2006.

7.  Соловйова В.В. Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України. — Рукопис.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 — Економіко-математичне моделювання. — Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, 2006.

8.  Петренко Л.М. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 — Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці — ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2010.

9. Дибкова Л. М. Теоретико-методичні засади системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей— Рукопис.  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальністю 13.00.09 — «Теорія навчання» — Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2016.