Інститут інформаційних технологій в економіці

Інститут інформаційно-комунікаційних технологій та систем

      Інститут інформаційно-комунікаційних технологій та систем створено згідно із наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Про створення Інституту інформаційно-комунікаційних технологій та систем» на підставі Ухвали Вченої ради Університету від 24 червня 2015 р. з метою виконання Програми інноваційного розвитку університету та реалізації основних завдань, передбачених «Положенням про дослідницький університет», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. № 163..

   Мета та предмет діяльності Інституту
   Головна мета створення Інституту полягає у науковій інноваційній діяльності в галузі ІТ, сприянні підвищенню кваліфікації та перепідготовці фахівців для ринку інформаційно-комунікаційних технологій та систем, працевлаштуванню суб’єктів освітніх послуг  і налагодженню взаємовідносин з бізнес-компаніями галузі ІТ, впровадженню інновацій в навчальну та прикладну  підготовку, забезпеченню комерціалізації науково-технічної діяльності у підвищенні рівня компетентності студентів і слухачів з інших організацій, в тому числі випускників попередніх років.
   Предметом діяльності Інституту є проведення прикладних наукових досліджень та здійснення навчально-методичної роботи у напрямку створення інтелектуальних засобів розвитку економіки.

   Основні напрями діяльності Інституту 
     а) науково-технічної інноваційної   –  

 • прикладні дослідження в напрямку розробки інформаційних технологій в економіці, математичних моделей аналізу та прогнозування розвитку економіки, планування і реалізації цільових програм;
 • виконання науково-дослідних, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, а також робіт, пов’язаних з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання;
 • розроблення і впровадження моделей і систем інформаційної безпеки, у тому числі створення систем криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних мережах;
 • інформаційно-обчислювальне обслуговування органів державної влади, а також підприємств, установ і організацій за договорами (замовленнями) на базі створення та впровадження як комплексних, так і локальних комп’ютерних систем, телекомунікаційних мереж, сховищ даних, баз даних і баз знань, систем видобування знань, систем моніторингу, інформаційно-пошукових та експертно-аналітичних систем, інтелектуальних систем і моделей прогнозування;
 • ведення системного аналізу тенденцій розвитку інформаційних технологій та нових засобів розробки програмного забезпечення, розроблення рекомендацій щодо базових технологій та стандартів, на яких ґрунтується розробка інформаційних систем;
 • розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення інфраструктури інформатизації, ефективного використання і захисту національних інформаційних ресурсів, підвищення якості та доступності інформаційних послуг;
 • участь у створенні єдиного інформаційного середовища органів державної влади для забезпечення виконання завдань та функцій, пов’язаних з обробкою та управлінням потоками даних (процесами збору, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки, захисту інформації);
 • розробка та підготовка пропозицій щодо єдиних норм, стандартів і технічних регламентів розробки і використання програмного забезпечення, структури інформаційних ресурсів та обміну інформацією (єдині протоколи обміну даними, формати файлів) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

     б) організаційної  –

 • координація і співробітництво з іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном, для вирішення комплексних проблем розвитку інформаційних технологій в економіці;
 • проведення наукових досліджень і розробок  спільно з іншими установами як в Україні, так і за її межами, з виконання тем (робіт) на підставі договорів;
 • використання у своїй діяльності прийнятих у світовій практиці форм і засобів науково-практичного співробітництва, обмінів, навчання, у тому числі за міжнародними проектами і програмами, грантами, договорами, контрактами з вітчизняними, зарубіжними та міжнародними організаціями, установами, фондами, фірмами або окремими громадянами;
 • залучення коштів вітчизняних та міжнародних фондів для виконання досліджень і розробок, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення сучасним обладнанням тощо;
 • надання науково-практичної, консультаційної та іншої допомоги центральним, регіональним і місцевим органам влади, інститутам, установам і організаціям, іншим юридичним та фізичним особам з питань інформатизації та моделювання економічних процесів в ринкових умовах;
 • сприяння здійсненню діяльності щодо захисту інтелектуальної власності відповідно до Закону України “Про авторські та суміжні права”;
 • організація проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, круглих столів, наукових шкіл, у тому числі й міжнародних, за напрямами своєї діяльності в приміщеннях і аудиторіях Університету;
 • сприяння здійсненню заходів з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, навчання спеціалістів, узагальнення передового досвіду окремих працівників та підрозділів;
 • сприяння здійсненню інформаційної, рекламної та видавничої діяльності;
 • •.здійснення підготовки та організації видання колективних та індивідуальних монографій, підручників, навчальних посібників, інших наукових видань;
 • приймання участі у формуванні ринку програмно-технічної та інформаційної продукції (послуг);
 • проведення науково-технічних експертиз, інформаційної та консультаційної роботи;
 • здійснення організаційних заходів щодо запровадження загальнодержавного електронного документообігу та застосування електронного цифрового підпису;

     в) навчально-педагогічної  –

 • сприяння перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів для галузі інформаційно-комунікаційних технологій, програмуваннята цифрової криміналістики;
 • забезпечення участі слухачів, студентів, аспірантів та докторантів Університету у наукових дослідженнях, що здійснюються в Інституті;
 • створення в Інституті умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, зокрема проведення масових заходів (олімпіад, наукових конкурсів тощо), створення навчально-методичного інструментарію задоволення її пізнавальних інтересів і уподобань, вивчення та поширення вітчизняних і зарубіжних інновацій, новітніх технологій, впровадження в навчальний процес прогресивних технологій, проведення науково-практичних конференцій і семінарів з проблем залучення інформаційних технологій в економіку та розробки інформаційно-аналітичних систем;
 • на основі моніторингу вимог до окремих спеціальностей на ринку праці проведення тематичних лекцій з професійно-орієнтованих дисциплін;
 • розроблення навчальних програм та наукових методик за напрямком діяльності Інституту, у тому числі з дистанційного навчання;
 • видача свідоцтва державного зразка про навчання, підвищення кваліфікації або перепідготовку;
 • проведення інших науково-педагогічних заходів у напрямку досягнення мети діяльності Інституту відповідно до чинного законодавства України.
Остання редакція: 05.01.23