Інститут інформаційних технологій в економіці

Наукова діяльність

Колектив кафедри інформатики та системології працює над комплексною темою «Моделювання динамічних та структурних характеристик складних інформаційних, соціальних та економічних систем» (наук. керівник проф. Шарапов О.Д.№ 0108 U006687). Серед наукових та навчально-методичних завдань, які вирішувала кафедра, слід відзначити посилення професійно-орієнтованої спрямованості у підготовці фахівців на основі оперативного і адекватного врахування у змісті освіти загальних і спеціальних вимог ринкової економіки. 

Все це обумовило головні напрямки науково-дослідної роботи викладачів кафедри:

 1. Дослідження економіки та її функціональних складових як предметної галузі.
 2. Інформаційні системи, технології та телекомунікації як профілюючий напрямок діяльності викладачів кафедри.

Крім того, значна увага приділяється науковій роботі в напрямку

 1. Впровадження інноваційної складової у педагогіку вищої школи, використанню як реальних, так і віртуальних наукових модельних зразків.

По першому напряму науково-дослідної роботи головна увага приділялась питанням моніторингу, моделювання та управління складними соціально-економічними системами та процесами. Зокрема, викладачі кафедри працювали за такими темами:

 • застосування методів системного аналізу, моделювання та управління складними соціально-економічними системами та процесами в умовах посилення глобалізацій них процесів в економіці;
 • розробці та вдосконаленні методів прогнозування фінансово-економічних показників на засадах апарату нелінійної динаміки;
 • застосуванню синергетичних та еконофізичних  методів в економіці;
 • розробці інструментальних засобів моніторингу фінансово-економічних індикаторів.

В процесі наукової роботи колективом кафедри приділялась увага таким особливостям економічних систем, як нелінійність, хаотичність, здатність до самоорганізації тощо. Це обумовило використання відповідного апарату: еконофізики, синергетики, теорії катастроф, теорії фракталів та імітаційного моделювання. В процесі роботи над цією темою були опрацьовані такі аспекти: моніторинг та діагностика соціально-економічних систем та їх функціональних складових, моделювання виробничої діяльності в умовах трансформаційної економіки, технології прийняття управлінських рішень та окремі питання економіко-математичного моделювання тощо.

У рамках розробки теми інформаційних систем та технологій проводилась робота за такими основними напрямками:

 1. Технологія обробки та аналізу економічної інформації;
 2. Розробка програмних, апаратних та комунікаційних засобів комп'ютерно-інформаційних технологій;
 3. Аналіз методів організаційного управління на основі сучасних інформаційних технологій;
 4. Вдосконалення сучасних технологій навчання на базі новітніх інформаційних систем.

Одним із основних результатів роботи над третім напрямом є розробка викладачами кафедри нової методики активізації вивчення дисципліни «Інформатика», спрямовану на розв’язання творчих завдань, а також сформульована концепція навчання інформатики на основі диференційованого підходу з урахуванням рівня підготовки першокурсників:

 1. розробка та апробація нової технології та методики моніторингу та діагностики навчального процесу;
 2. впровадження педагогічних методів, що базуються на пріоритеті свідомості в організації і проведенні практичних та лабораторних занять з дисциплін «Інформатика» та «Інформатика і комп’ютерна техніка», а також підвищення успішності студентів з вказаних дисциплін;
 3. розробка програмного комплекту тестових завдань вхідного комп’ютерного тестування і проведення на основі розробленого всіх першокурсників з метою їх диференціації за рівнем вхідних знань;
 4. розробка технології організації процесу навчання інформатики на основі інтегрованого та комплексного вивчення дисципліни  «Інформатика»;
 5. дослідження проблеми педагогічно доцільного поєднання традиційних методів та засобів навчання з сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, етики та педагогіки ;

 Емпіричний аналіз (на основі статистичних методів) отриманих результатів дослідження підтвердив ефективність запропонованої технології навчання.

Окрім цього, викладачі кафедри продовжують роботу в напрямку створення електронних підручників, впровадження тренінгових технологій, ділових ігор з відповідною організацією навчального процесу.

 Більшість викладачів кафедри беруть участь у постійно-діючих наукових семінарах університету, науково-методичних конференціях. Зокрема, у поточному навчальному році — в науково-методичній конференції «Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку», а також конференціях і семінарах інших ВУЗів України, у тому числі організованих за участю КНЕУ (наприклад, щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці»).

 

Остання редакція: 23.04.18