Інститут інформаційних технологій в економіці

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу. З цією метою проводиться систематична робота з написання підручників, навчальних посібників та інших методичних матеріалів з дисциплін, що викладаються на кафедри.

Перелік основних наукових праць, підручників та навчально-методичних посібників, виданих на кафедрі протягом останніх 20-ти років:

1996 рік

Головач А. В. Основи фінансового менеджменту. — К.: УФЕЇ.

1997 рік

Головач А. В., Головач Н. А. Банківська статистика. — К.: Банк “Україна”.

Єріна А. М., Пальян З. О. Теорія статистики: Практикум. — К.: НОО “Знання”.

Чекотовський Е. В. Графіка статистичних рядів та їх побудова з використанням пакета EXCEL — 5.0. — К.: КНЕУ.

1998 рік

Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М. та ін. Статистика: Підручник. — К.: КНЕУ.

Головач А. В., Головач Н. А.Банківська статистика: Підручник.

Головач А. В., Головач Н. А.Банківська статистика: Навч. посібник.

1999 рік

Столяров Г. С., Ємшанов Д. Г., Ковтун Н. В. АРМ-статистика. — К.: КНЕУ.

2000 рік

Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М. та ін. Статистика: Підручник. — Вид. 2-ге. — К.: КНЕУ.

Чекотовський Е. В. Графічний метод у статистиці на основі програми EXCEL: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

2001 рік

Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

Чекотовський Е. В. Основи статистики сільського господарства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

2002 рік

Столяров Г. С., Вороненко Ю. В., Голубчиков М. В. Статистика охорони здоров’я: Підручник. — К.: КНЕУ.

Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: Підручник. — К.: КНЕУ.

2003 рік

Пальян З. О. Демографічна статистика: Навч. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ.

Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ.

Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

2004 рік

Бараник З. П. Статистика ринку праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

Єріна А. М. Організація вибіркових обстежень: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

Моторин Р. М. Міжнародна економічна статистика. — К.: КНЕУ.

2005 рік

Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

Економічна статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. За заг. ред. Р. М. Моторіна. — К.: КНЕУ.

Економічна статистика: Навч. посібник. / За заг. ред. Р. М. Моторіна. — К.: КНЕУ.

Рождєственська Л. Г. Статистика ринку товарів та послуг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ

Трофімова Г., Калачова І. В. Правова статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ.

Чекотовський Е. В. Збірник індивідуальних завдань з використанням EXCEL: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. — К.: КНЕУ.

2006 рік

Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни. — К.: КНЕУ.

І.Г.Манцуров, Д.Л.Єрін Економічне зростання і стан платіжного балансу (Статистичні аспекти оцінювання та аналізу): Монографія. — К.: КНЕУ.

А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач.  Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft EXCEL. – К: КНЕУ.

2007 рік

Єріна А.М., Захожай В.Б., Манцуров І.Г. та ін. Статистика: структурно-логічні схеми та задачі: Навчальний посібник — К.: КНЕУ.

2008 рік

Збалансованість попиту та пропозиції на ринку кваліфікованої праці як фактор інноваційного розвитку економіки України: монографія / За аг. ред. І.Г. Манцурова. – К.: КНЕУ.

Чекотовський Е.В. Статистика сільського господарства: Підручник. – К.: КНЕУ.

2009 рік

Розвиток малих підприємств (статистичне оцінювання впливу на економічне зростання та конкурентоспроможність країни): монографія / За заг. ред.. І.Г. Манцурова. – К.: КНЕУ.

2010 рік

Манцуров І.Г. Регулювання соціально-економічного розвитку України: монографія. – К.: НДЕІ.

Єріна А.М., Пальян З.О. Статистика: підручник. – К.: КНЕУ.

Статистика ринків: практикум / За заг. ред. І.Г. Манцурова. – К.: КНЕУ.

2011 рік

М.В.Пугачова, Н.О.Парфенцева, О.В.Гончар.  Статистичний моніторинг ділової активності підприємств. - К.: ТОВ "Видавничо-поліграфічний дім "Формат", 2011. К.: ТОВ "Видавничо-поліграфічний дім "Формат", 2011.

2012 рік

Манцуров І.Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки: Монографія  - К.: ТОВ "Видавничо-поліграфічний дім "Формат". ТОВ «Видавничо-поліграфічний  дім «формат»»

Ткаченко Л.Г. та ін. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки. Коллективна монографія за ред. Е.М. Лібанової. К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім.. М.В. Птухи НАН України.

О. Г. Осауленко, О. О. Васєчко, М. В. Пугачова. Статистичний словник / НТК статистичних досліджень: СловникК. : ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2012

Пугачова М.В., Ященко Л.О. Моделювання макроекономічних показників для квартальних національних рахунків / НТК статистичних досліджень К. : ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2012 К. : ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 20123

Забуранна Л.В., Сіренко К.В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика: Монографія. К. : Видавництво Ліра-К, 2012

2013 рік

І.Г. Манцуров; А.М. Єріна; О.К. Мазуренко; Я.В. Іщук; Т.Є. Трубнік; Г.Г. Трофімова; Я.В. Поплюйко; Д.Л. Єрін; З.П. Бараник; І.В. Чернишев: Економична статистика у 2 ч. - ч 1. Макроекономічна статистика. К : КНЕУ

2014 рік

І.Г.Манцуров  Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату. Рекомендовано до друку«Центру досліджень сталого розвитку».  Видавництво Науково-дослід-ного економіч-ного інституту Міністерства економічного розвитку і тор-гівлі України

А.М. Єріна; Д.Л. Єрін: Статистичне моделювання та прогнозування: підручник К : КНЕУ

 

 

Остання редакція: 25.11.15