Факультет інформаційних систем і технологій

Навчально-методична робота

Навчально-методична діяльність викладачів кафедри у поточному навчальному році проходила у відповідності з приєднанням України до Болонського процесу.

Пріоритетним був напрямок активізації навчального процесу за допомогою:

 • ефективного використання нових інформаційних технологій;
 • індивідуалізації навчального процесу;
 • вирішення проблеми різнорівневої підготовки студентів зі шкільного курсу інформатики шляхом введення до навчального плану вибіркової дисципліни «Вступ до інформатики», що вивчається інтегровано та комплексно з нормативною дисципліною «Інформатика».

Важливою складовою навчальної діяльності є побудова навчального процесу на основі формування професійних навичок майбутніх фахівців на базі застосування інформаційних технологій. Перехід до використання інформаційних технологій у процесі навчання майбутніх фахівців дозволяє з одного боку інтенсифікувати індивідуальну самостійну роботу студентів, з іншого – приділити більше уваги індивідуальній роботі зі студентами на практичних і лабораторних заняттях. Особливо це стосується таких базових дисциплін для економістів, як інформатика, основною задачею якої є підготовка майбутнього фахівця до використання у своїй діяльності інформаційних технологій, системний аналіз, економічна кібернетика.

Кафедра широко використовує можливості інформаційних технологій, а саме використання елементів системи дистанційного навчання WebCT, для удосконалення процесу опанування студентами знань з відповідних курсів.

Перелік основних методичних посібників та підручників з дисциплін, що викладаються на кафедрі, виданих за останні роки:

 1. Інформатика: Підручник /О. Ф. Клименко, Н. Р. Головко; за заг. ред. О.Д. Шарапова — К.: КНЕУ, 2011. — 579 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-2255 від 18.03.11)
 2. Економічна інформатика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М.В.Сільченко, Ю.М.Красюк; за заг. ред. О.Д.Шарапова — К.: КНЕУ, 2010.— 601 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1.4/18-Г-1342 від 11.06.08)
 3. Інформатика: інноваційні технології навчання. Практикум: навч. посіб. /М.В.Сільченко, Ю.М.Красюк, Т.О.Кучерява, І.В.Шабаліна; за заг. ред. О.Д.Шарапова— К.: КНЕУ, 2010.— 467 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-3192 від 16.04.10)
 4. Інформатика. Комплексні кейси: /Ю.М.Красюк, М.В.Сільченко, І.В.Шабаліна, Т.О.Кучерява; за заг. ред. О.Д.Шарапова— К.: КНЕУ, 2012.
 5. Інформатика: комп’ютерний аналіз економічних даних: моніторинг знань: зб. практ. завдань /М.В.Сільченко, Т.О.Кучерява, Ю.М.Красюк ; за заг. ред. О.Д.Шарапова— К.: КНЕУ, 2012.— 354 с.
 6. Кучерява Т.О., Сільченко М.В., Шабаліна І.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання. Практикум для індивід. роботи. —2-ге вид., без змін. — К.: КНЕУ, 2008.— 448 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 14/18.2-300 від 23.12.05)
 7. Збірник тестових завдань та методичні матеріали щодо організації вхідного контролю знань з курсу «Інформатика»: Навч.-метод. посіб. / О. Д. Шарапов, Ю. М. Красюк, І. В. Шабаліна та ін. ? К. КНЕУ, 2007. ? 272 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1.4/18-Г-252 від 31.01.07)
 8. Сільченко М.В., Кучерява Т.О. Інформатика у структурно-логічних схемах та прикладах (для студентів спеціальностей 6508 та 6601) — 4-те вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2013.— 176 с.
 9. Красюк Ю.М., Сільченко М.В. Інформатика у структурно-логічних схемах та прикладах (для студентів факультету економіки та управління) — К.: КНЕУ, 2012.— 200 с.
 10. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. Видання 3-ге, перероблене, доповнене — К.: Академвидав, 2011. — 464 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-5461 від 21.06.10)
 11. Термінологічний тлумачний словник з інформатики та інформаційних технологій з ілюстраціями // Кушерець В.І., Дибкова Л. М. — Київ-Донецьк: Університет сучасних знань, 2010. — 304 с.
 12. Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є., Шарапов О.Д. Словник термінів інформаційних систем і технологій. — К.: КНЕУ, 2008.— 256 с.
 13. Економічна кібернетика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.Д. Шарапов, Д.Є.Семьонов, В.Д.Дербенцев — К.: КНЕУ, 2004.— 231 с.
 14. Системний аналіз: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.Д. Шарапов, Д.Є. Семьонов, В.Д.Дербенцев — К.: КНЕУ, 2003.— 154 с.
Остання редакція: 27.09.14