Інститут інформаційних технологій в економіці

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 26.09.11
Теорiя алгоритмiв

Метою дисципліни є знайомство з засадничими поняттями математичного апарату, потрібного для постановки та розв’язування задач аналізу і оптимізації (за критеріями, побудованими за відповідними характеристиками інформаційних та управляючих систем певної області) алгоритмів.

Адмiнiстрування iнформацiйних систем i мереж

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів необхідних теоретичних знань і поглиблених практичних навичок у галузі використання сучасних комп’ютерних систем та мереж, з методів адміністрування, оцінювання, побудови та управління комп’ютерними мережами та системами різного рівня складності в організаціях та на підприємствах під час їх створення, впровадження та експлуатації

Web-дизайн та Web-програмування

Процеси впровадження нових інформаційних технологій впливають на всі сфери діяльності окремого підприємства та економіки в цілому. Формується новий економічний простір —Інтернет-ринок, як система нових економічних відносин. Інтернет-технології стають ефективним інструментом бізнесу. Розробка систем електроної комерції потребує глибоких знань Web-технологій, і зокрема методів проектування програмного забезпечення при розробці Web-додатків

Технологiї i засоби створення багатокористувацьких систем

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань та навичок застосування сучасних технологій створення прикладного програмного забезпечення. Зокрема використання компонентного підходу до розробки програмного забезпечення, створення програмного забезпечення в архітектурі файл-сервер, клієнт-сервер та багато ланцюгового програмного забезпечення